The application of failure mode and effects analysis (FMEA) for the risk assessment of changes in the maintenance system of railway vehicles

Maciej Szkoda,

Magdalena Satora

Abstrakt

This paper presents the application of failure mode and effects analysis (FMEA) for the risk assessment of changes in the maintenance system of railway vehicles based on the example of the 6Dg type shunting locomotive. The application example is preceded with an introduction to the methodological basis of FMEA, which is specified in literature and standards. In order to ensure the comparability of the analysis results with vehicles of a similar type and to quantify the risk components (the probability of hazard occurrence, the consequences of the occurrence of a hazard and the possibilities of hazard detection) the classification which applies to shunting locomotives was used. Based on the conducted analysis, the possibility to make changes to the maintenance plan for 6Dg locomotives which would not be in breach of the acceptable safety level was demonstrated and preventive safety measures were determined.

Keywords: railway systems, maintenance systems, risk assessment, FMEA

Streszczenie
W pracy przedstawiono zastosowanie analizy przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) do oceny ryzyka zmian w systemie utrzymania kolejowych środków transportu na przykładzie lokomotywy manewrowej typu 6Dg. Przykład aplikacyjny poprzedzono wprowadzeniem do podstaw metodycznych analiz FMEA, które są precyzowane w licznej literaturze i normach. W celu zapewnienia porównywalności wyników analizy z pojazdami podobnego typu do kwantyfikacji składowych ryzyka: prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, skutków zagrożenia i możliwości wykrycia zagrożenia, zastosowano klasyfikację odnoszącą się do lokomotyw manewrowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano możliwość wprowadzenia zmian w planie utrzymania lokomotyw, jak również określono prewencyjne środki bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: systemy kolejowe, systemy utrzymania, ocena ryzyka, analiza FMEA
References

[1] Arabian-Hoseynabadia H., Oraeea H., Tavner P.J., Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) for wind turbines, International Journal of Electrical Power & Energy Systems 7/2010, 817–824.

[2] Commission implementing regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No 352/2009 (L 121/8, 3 May 2013).

[3] IEC 60300-3-9. Dependability management – Part 3: Application guide – Section 9: Risk assessment of technological systems.

[4] IEC/ISO 31010. International Standard, Risk management – Risk assessment techniques, Edition 1.0, 2009–11, 22.

[5] ISO 31000:2009. Risk management – Principles and guidelines.

[6] Manzini R., Regattieri A., Pham H., Ferrari E., Maintenance for Industrial Systems, Springer, London 2010.

[7] Modarres M., Kaminskiy M.P., Krivtsov V., Reliability Engineering and Risk Analysis. A Practical Guide, 3rd Edition, CRC Press, Boca Raton 2016.

[8] O’Connor P., Practical Reliability Engineering, 4th Edition, John Wiley & Sons, New York 2010.

[9] PKN-CLC/TR 50126-2 Railway applications. The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS). Part 2: Guide to the application of EN 50126-1 for safety.

[10] PN-EN 50126-1:2018-02. Railway Applications. The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS). Generic RAMS Process.

[11] PN-EN 60812:2009 Analysis techniques for system reliability. Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA).

[12] Sitarz M., Chruzik K., Wachnik R., Application of RAMS and FMEA methods in safety  management system of railway transport, Journal of KONBIN, 4/2012, 149–160.

[13] Sowa A., Analysis of the correctness use of selected terms in the EU Implementing Regulation No. 402/2013 concerning the railway transport, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport, 116/2017, 259–274.

[14] Stamatis D.H., Failure mode and effect analysis: FMEA from theory to execution, ASQ Quality Press, Milwaukee 2003.

[15] Szkoda M., Kaczor G., Application of FMEA analysis to assess the safety of rail vehicles, 23rd International Symposium EURO – ZEL 2015, June 2015, Zilina, Słowacja.

[16] Szkoda M., Satora M., Change in the maintenance strategy as a method of improving the efficiency of the process of operation of railway means of transport, MATEC Web of Conferences. 2018, Vol. 234, 10th International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, Sozopol, Bulgaria, 15–17.09.2018.

[17] Villacourt M., Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). A Guide for Continuous Improvement for the Semiconductor Equipment Industry, SEMATECH, Austin, TX, 1992.

[18] Zio E., An introduction to the basics of reliability and risk analysis, World Scientific, Singapore 2007.