Three proposals for the reconstruction of the eagle pavilion in the Branicki Garden in Białystok – designs, method selection and execution

Tomasz Rogala

Abstrakt

This article describes three reconstruction designs for the Eagle Pavilion (Pawilon pod Orłem, trans. by author) developed by three architects at different moments in history and created using different methods in accordance with the technical means available at the time. The article presents a comparative analysis of the methodologies applied with these designs with regard to the context of the historical accuracy of reconstruction. In the conclusion of the article, I refer to the dilemmas related to the justification of restoring historical objects understood as the reconstruction of historical space, as well as the risks of conveying improper meaning that bears the appearance of authenticity.

Keywords: reconstruction, heritage buildings, architectural conservation

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są trzy projekty rekonstrukcji Pawilonu pod Orłem, opracowane przez trzech architektów w różnych przedziałach czasowych, realizowane przy użyciu różnych metod w zależności od dostępnych środków technicznych. W artykule przeprowadzona zostanie analiza porównawcza zastosowanej w nich metodologii w kontekście wiarygodności historycznej rekonstrukcji. W konkluzji artykułu odniesiono się do dylematów związanych z zasadnością przywracania dziedzictwa w formie szeroko rozumianych rekonstrukcji zabytkowej przestrzeni i związanych z tym niebezpieczeństw błędnego przekazu noszącego pozory autentyczności.

Słowa kluczowe: rekonstrukcja, zabytki, konserwacja architektury
References

[1] Kola A., Archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Ogrodu Branickich w Białymstoku w 1997 r., Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego, Białystok 1998.

[2] Łopatecki K., Walczak W., Pałac Branickich w Białymstoku, Vol. 1: Inwentarze z XVII i XVIII stulecia, part 1, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2012.

[3] Nieciecki J., „Polski Wersal”– Białystok Jana Klemensa Branickiego, Biuletyn Historii Sztuki 63, 2001.

[4] Oleńska A., Jan Klemens Branicki. Sarmata nowoczesny, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2011.

[5] Sikora D., Ogród Branickich w Białymstoku. Koncepcja rewaloryzacji, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2007.

[6] Wątroba P., Trzy ogrody Podlasia w świetle rysunków Pierre’a Ricaud de Tirregaille’a odnalezionych w Bibliotheque Nationale de France, Biuletyn Historii Sztuki 1/4, 2008.

[7] Zielińska T., Katalog Tek Glinki, parts 1–3, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Dziedzictwa, series B, Vol. XXVI, Warszawa 1969–1971.

[8] Michałowski A. (ed.), Ogród Branickich w Białymstoku: badania – projekty – realizacja 1998, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1998.

[9] Michałowski A. (ed.), Ogród Branickich w Białymstoku: badania – projekty – realizacja 1999/2000, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury Warszawa 2000.