Intelligent urban space as a factor in the development of smart cities

Dorota Jopek

Abstrakt

A smart city is a city which, with the use of modern technologies, manages all areas of its functioning in order to optimise results of its development, create new values based on the cultural heritage and natural resources. However, it should be remembered that people create a city; therefore, the technology accompanying the idea of a smart city is only a tool that will be used by society in the process of the development. This paper aims to present the implementation of the objectives of intelligent urban space in the context of the concept of smart growth and the smart city. The author focuses on the analysis of selected approaches to shaping the intelligent city space related to activities within smart environment (blue and green infrastructure) and smart people and lifestyle (activity nodes and local centres). A smart’ city creates intelligent space.

Keywords: intelligent space, quality of urban life, smart city, environment, local centres

Streszczenie
Smart City to miasto, które dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii zarządza wszystkimi dziedzinami funkcjonowania w celu optymalizacji działań, tworzenia nowych wartości oraz pomnażania dóbr i zasobów. Jednak trzeba cały czas mieć na uwadze, że miasto tworzą ludzie, dlatego technologia towarzysząca idei miasta inteligentnego stanowi jedynie „narzędzie”, które będzie wykorzystywane przez społeczeństwo. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie realizacji założeń inteligentnej przestrzeni miejskiej w kontekście idei inteligentnego rozwoju (smart growth) i inteligentnego miasta (smart city). Autorka koncentruje się na analizie wybranych kierunków kształtowania przestrzeni miasta związanych z działaniami w zakresie inteligentnego środowiska (błękitno-zielona infrastruktura) oraz inteligentnego społeczeństwa i stylu życia (węzły aktywności i centra lokalne). Inteligentne miasto tworzy inteligentną przestrzeń.

Słowa kluczowe: inteligentna przestrzeń, jakość życia, Smart City, środowisko, lokalne centra, intelligent space, quality of urban life, smart city, environment, local centres
References

[1] Bach-Głowińska J., Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

[2] Caragliu A., Del Bo Ch., Nijkamp P., Smart Cities in Europe, Journal of Urban Technology 18(2)/2011, 65–82.

[3] Celewicz P., Fasady medialne w aspekcie oddziaływania na otoczenie: wybrane przykłady, [in:] J. Mikulik, Inteligentne budynki: nowe możliwości działania, Wyd. LIBRON, Kraków 2014, 193–213.

[4] Celewicz P., Smart City Expo World Congress, Barcelona 2017 – inteligentne rozwiązania przyszłości miast, Środowisko Mieszkaniowe 21/2017, 100–108, [online] http://www.ejournals.eu/housingenvironment/2017/(21)2017/art/10884/(access: 10.06.2019).

[5] Duany A., Speck J., Lydon M., The Smart Growth Manual, McGraw Hill, New York 2010.

[6] Eremiaab M., Tomab L., Sanduleac M., The Smart City Concept in the 21st Century, Procedia Engineering 181/2017, 12–19, [online] https://doi.org/10.1016/j. proeng.2017.02.357 (access: 20.06.2019).

[7] Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanovic N., Meijers E., Smart Cities. Ranking of European medium-sized cities, Centre for Regional Science, Vienna University of Technology, 2007, [online] http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (access: 11.06.2019).

[8] Kobylarczyk J., Health – promoting nature of the urban space, SMRLO 2016: Second International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life Science, and Operations Management, 15–18 February 2016, Beer Sheva, Israel: proceedings/ed. by Ilia Frenkel, Anatoly Lisnianski – [S.l.]: IEEE, 2016.

[9] Komninos N., Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, Routledge, London–New York 2008.

[10] Landry Ch., Kreatywne miasto, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

[11] Lombardi P., Giordano S., Farouh H., Yousef W., Modelling the smart city performance, Innovation – The European Journal of Social Science Research 25(2)/2012, 137–149.

[12] Niezabitowska E.D., Metody i techniki badawcze w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.

[13] Mokrzecka, M., Międzynarodowe systemy certyfikacji LEED, BREEAM i DGNB. Wstępna analiza porównawcza poparta studium przypadku, Czasopismo Inżynierii Lądowej. Środowiska i Architektury 62(2)/2015.

[14] Neirotti P., De Marco A., Cagliano A., Mangano G., Scorrano F., Current trends in Smart Cities initiatives: Some stylised facts, Cities 38/2014, 25–36.

[15] Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M., Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 721/2012.

[16] Seresinhe C.I., Preis T., Moat H.S., Quantifying the Impact of Scenic Environments on Health, Scientific Reports 5(16899), 11/2015.

[17] Smart Growth, Network Principles of Smart Growth, 1998, http://www.smartgrowth.org/about/principles/default.asp (access: 10.06.2019).

[18] Wantuch-Matla D., Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2016.

[19] Wdowiarz-Bilska M., Technopolis – beyond technology park, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471/2019, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112028/pdf (access: 10.06.2019).

[20] Życzkowska K., Inteligentne przestrzenie komercyjne: Zmienność w czasie generowana poprzez interakcję z użytkownikiem, [in:] Miasto nie-miasto: refleksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie, L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A. Bachórz (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, 267–282.

[21] www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/scc/whitepaper_cisco_scc_idc.pdf (access: 8.05.2019)

[22] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL--ITRE_ET(2014)507480_EN.pdf (access: 8.06.2019)

[23] www. sarp.warszawa.pl/warsztaty-stare/warszawskie-centra-lokalne (access: 1.06.2019)