Dla autorów

Przed złożeniem artykułu do Czasopisma Technicznego należy pobrać Oświadczenie (zakładka: Pliki do pobrania/Oświadczenie). Po zaakceptowaniu treści oświadczenia należy je wydrukować, podpisać i przesłać skan do Redakcji  (wraz z plikiem artykułu). Tylko artykuły z podpisanym oświadczeniem będą podlegały dalszemu procedowaniu. Podpisane Oświadczenie jest jednocześnie zgodą na publikację artykułu na licencji Creative Commons CC BY-SA 4.0.
Artykuły do Czasopisma Technicznego prosimy kierować w wersji elektronicznej (w plikach programu Word) do Redakcji na adres e-mailowy: dsapek@wydawnictwo.pk.edu.pl lub aurzedowska@pk.edu.pl

Informujemy o obowiązującej od 2017 roku opłacie w wysokości 350 zł brutto. Fakturę za publikację artykułu otrzymają Państwo po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych.
Czasopismo Techniczne jest miesięcznikiem. Przewiduje się wydanie 12 numerów rocznie. W każdym numerze publikowane jest do 20 artykułów zróżnicowanych tematycznie.

 

Wymagania redakcyjne

Strona pierwsza (tytułowa) artykułu

 • Tytuł, streszczenia i słowa kluczowe w dwóch językach (angielski i polski). Streszczenie w jednym języku to maks. 800 znaków;
 • Afiliacje dot. Autorów w języku angielskim (miejsce pracy naukowej – instytut, wydział, uczelnia). Prosimy o podanie tylko jednej jednostki naukowej. Prosimy także o wyraźne wskazanie autora korespondencyjnego i podanie tylko jego adresu mailowego.

Ilustracje

 • Podpisy pod ilustracjami wyłącznie w języku angielskim;
 • Ilustracje w rozdzielczości 300dpi (jeśli to możliwe, proszę o przesłanie ilustracji także osobno, w plikach .eps lub .jpg);
 • Rysunki wektorowe (znaczki, logo, wykresy, itp.) robione w programach Corel czy Adobe Illustrator:
  • rozmiar grafiki najmniej 1:1
  • format CD-R, AI
  • tekst (fonty, czcionki) zamieniony na krzywe
 • Mamy możliwość otwarcia i obróbki plików zapisanych w następujących programach:
  • Adobe InDesign 6.0 (i wersje niższe)
  • Adobe Page Maker 6.5 (i wersje niższe)
  • Adobe Photoshop 7.0 (i wersje niższe)
  • Corel Draw 9.0 (i wersje niższe)
  • Adobe Illustrator 9.0 (pliki jednak prosimy zapisywać w wersji 7.0)
  • MS Word 2002/XP (i wersje niższe).

Wzory matematyczne

 • Wzory matematyczne należy zapisywać w edytorze wzorów MathType.
 • Pismem pochyłym oznacza się:
  • litery oznaczające liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne;
  • oznaczenia funkcji, np. f (x);
  • oznaczenia literowe i skróty literowe występujące w indeksach dolnych i górnych (z wyjątkiem skrótów dwu- lub trzyliterowych, np. ikr , Xwe , Xwy , utworzonych z pierwszych liter jakiegoś jednego słowa);
  • znak różniczki niezupełnej ∂, który można pisać także pismem prostym.
 • Pismem prostym (antykwą) oznacza się:
  • liczby arabskie i rzymskie, także w indeksach, np. x1;
  • litery greckie, także w zapisie matematycznym, np. α;
  • oznaczenia i skróty jednostek miar, np. m, g;
  • skróty złożone z dwu lub większej liczby liter, np. Re (liczba Reynoldsa);
  • stałe symbole funkcyjne, takie jak: ar, arc, arccos, arcosh, arcsin, arctg, arctgh, arg, arsinh, artgh, clg, const, cos, cosec, cosech, cosh, cov, ctg, ctgh, det, diag, div, exp, grad, Im, inf, lg, lim inf, lim sup, ln, log, max, min, mod, non, Re, rot, sec, sech, sgn, sin, sinh, sup, tg, tgh;
 • znak różniczki d, można go także pisać pismem pochyłym;
 • liczby specjalne: π i e (podstawa logarytmu naturalnego);
 • Pismem prostym pogrubionym wyróżnia się macierze (np. A, I, E), a pismem pochyłym pogrubionym wektory.


Przypisy i literatura

 • Powołania na literaturę zapisane są w tekście nie jako przypisy w formie odnośników do pozycji bibliograficznych, ale w kwadratowym nawiasie [1]. Jeśli podają Państwo numery stron, prosimy o zapis [1, p. 23-34]. Prosimy o niepodawanie zapisu “op.cit” lub”Ibidem”, ale każdorazowo o powołanie w tekście na konkretny numer z bibliografii.
 • Zapis bibliograficzny proszę układać wg podanego niżej wzoru (układ alfabetyczny):
 • Wydawnictwa książkowe: [1] Kulczycki P.,  Estymatory jądrowe w analizie systemowej, WNT, Warszawa 2005.
 • Czasopisma: [2] Kowalski P.A.,  Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemu biometrycznego, “Technical Transactions”, Vol. 3-AC/2013, 55–79.
 • Rozdziały: [3] Kacprzyk J.,  Rozmyte programownie dynamiczne, [In:] Techniki informacyjne w badaniach systemowych, eds. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, WNT, Warszawa 2007, 231–282.
 • Prace zbiorowe: [4] Techniki informacyjne w badaniach systemowych, eds. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, WNT, Warszawa 2007.
 • Strony internetowe: [5] Czasopismo Techniczne [online], http://czasopismotechniczne.pl (access: 03.07.2015).
 • Prosimy o nietłumaczenie polskich tytułów publikacji w bibliografii na język angielski – chyba żeby były to wydania po angielsku lub dwujęzyczne. W bibliografii stosujemy zapis oryginalny.