Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej (TETIP) do elektroprosumeryzmu wehikułem do przyszłości tu i teraz

Jan Popczyk

Abstrakt

Transformation of the Energy Sector in the Breakthrough Innovation Mode (TETIP) to Electroprosumerism as a Vehicle for the Future, Here and Now

This paper is the author’s proposal of a coherent concept of a transformation of the entire fossil fuel energy sector to electroprosumerism (an economy without fossil fuels, without nuclear energy also) before 2050. It is a universal concept, but this paper focuses on Poland specifically. This concept of a transformation (in breakthrough, innovation mode) is based on a scientific basis, namely on a paradigmatic triplet, i.e. the following: an eclectic electroprosumer paradigm and two hard paradigms, namely: exergy and virtualization. The concept has three broad dimensions: economic, social and environmental (nature and climate). This concept can be creatively confronted with the EU energy transition plans, and also in the global context (American in the Euro-Atlantic zone and Chinese in the socialist market economy), based on political goals.

Słowa kluczowe: energy, transformation, electroprosumerism, politics
References

[1] Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050, http://www.ppte2050.pl

[2] The Paris Agreement, United Nations, 2015, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

[3] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, 2020, (red.) Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa

[4] Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U. 2005 nr 203 poz. 1684, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20052031684

Półrocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.