Misja i cele

Istotą projektu „Seminarium Energetyczne Collegium Civitas”, którego ważny element stanowi czasopismo „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka”, jest stworzenie środowiska twórczej wymiany myśli i poglądów. Łączymy akademickie aspiracje poznawcze z głęboką wiedzą praktyków gospodarki, ekspertów i menadżerów. Nasza propozycja obejmuje wzmocnienie obecności czynników merytorycznych w decyzjach dotyczących strategii rozwoju polskiej energetyki. W szczególności ważne znaczenie ma przyjęcie zasady dopuszczenia do procesu przygotowania strategii szerokiego grona niezależnych ekspertów, specjalistycznych instytutów naukowych oraz uczelni wyższych. Zasadnicze znaczenie ma również stworzenie warunków dla wieloaspektowych badań naukowych dotyczących kierunków rozwoju polskiej energetyki, realizowanych przy współpracy wielu środowisk i dyscyplin. Sugerujemy również, aby stworzyć warunki udziału w debacie zbiorowości konsumentów. Konsumenci energii są zainteresowani niską ceną energii, w coraz większym stopniu biorą pod uwagę źródło energii – jego czystość i bezpieczeństwo oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w rynku energii. Partycypacja konsumentów to nie tylko rozszerzone procedury zasięgania opinii i systematyczne badania świadomości energetycznej, lecz również powszechna edukacja energetyczna i otwarcie rynku dla energetyki rozproszonej, rozsianej i obywatelskiej.