Procedura recenzowania

1. Wstępnej kwalifikacji tekstów dokonuje zespół składający się z redaktora naczelnego, zastępców redaktora naczelnego oraz sekretarza redakcji.

2. Teksty przyjęte są kierowane do recenzji.

3. Każdy tekst jest recenzowany przez dwóch recenzentów w systemie double-blind review. Oznacza to, że recenzenci nie znają tożsamości autora, a autor nie zna tożsamości recenzentów.

4. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej.

5. Recenzent dokonuje oceny merytorycznej tekstu oraz formułuje rekomendację dotyczącą: przyjęcia tekstu, konieczności dokonania poprawek lub odrzucenia tekstu.

6. Nazwiska recenzentów publikowane są na stronie internetowej czasopisma.

7. Redakcja czasopiśmie „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship – więcej informacji w zakładce Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie.