Instrukcje dla autorów

Zasady publikowania

 1. Do publikacji przyjmowane są artykuły i teksty oryginalne, które nie były opublikowane wcześniej i nie są oddane do druku w innym czasopiśmie wydawanym w języku polskim ani w pracy zbiorowej.
 2. Wszystkie zgłoszone artykuły i teksty naukowe w pierwszej kolejności są opiniowane przez grono redakcyjne. Po zapoznaniu się z ich treścią zostaje podjęta decyzja o skierowaniu artykułu do dalszych prac bądź odmowie. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz teksty naukowe.
 3. Reguły publikacji artykułów naukowych:
  1. Po skierowaniu artykułu naukowego do dalszych prac, zostaje on przekazany do recenzji dwóm anonimowym recenzentom zewnętrznym.
  2. Objętość nadesłanego artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami (ok. 20 stron).
  3. Nadesłany artykuł naukowy powinien posiadać bibliografię i przypisy sporządzone według wskazówek zamieszczonych w zakładce: „Wymogi techniczne” (styl APA)
  4. Do nadesłanego artykułu naukowego prosimy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim o objętości ok. 100-200 wyrazów (treść obu streszczeń powinna być równorzędna w treści). Streszczenie powinno być opatrzone nagłówkiem z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem artykułu. Pod każdym abstraktem prosimy umieścić zestaw słów kluczowych (maksymalnie 6 haseł) w języku polskim oraz osobno w języku angielskim.
  5. Do artykułu prosimy dołączyć również krótką notę o Autorze (imię, nazwisko, specjalność i stopień naukowy, afiliację (nazwa instytucji lub organizacji) oraz zainteresowania badawcze (syntetyczne wskazanie zakresu zainteresowań), adres do korespondencji i adres mejlowy.
 4. Reguły publikacji tekstów naukowych (recenzje, refleksje, sprawozdania itp.):
  1. Po skierowaniu tekstu naukowego do dalszych prac, zostaje on przekazany do recenzji wewnętrznej jednemu z członków zespołu redakcyjnego.
  2. Objętość nadesłanego tekstu naukowego nie powinna przekraczać 20 000 znaków wraz ze spacjami i przypisami (ok. 10 stron).
  3. Nadesłany tekst naukowy może posiadać bibliografię i przypisy sporządzone według wskazówek zamieszczonych w zakładce: „Wymogi techniczne”.
  4. W uzasadnionych przypadkach do nadesłanego tekstu naukowego prosimy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim o objętości ok. 100 wyrazów (treść obu streszczeń powinna być równorzędna w treści). Streszczenie powinno być opatrzone nagłówkiem z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem tekstu. Pod każdym abstraktem prosimy umieścić zestaw słów kluczowych (maksymalnie 6 haseł) w języku polskim oraz osobno w języku angielskim.
  5. Do tekstu prosimy dołączyć również krótką notę o Autorze (imię, nazwisko, specjalność i stopień naukowy, afiliację (nazwa instytucji lub organizacji) oraz zainteresowania badawcze (syntetyczne wskazanie zakresu zainteresowań), adres do korespondencji i adres meblowy.
 5. Publikacje w Etnografii nie są płatne.
 6. Materiałów nieprzyjętych do druku redakcja nie odsyła.
 7. Autor podpisuje z Wydawnictwem umowę o publikacji tekstu jego autorstwa. Wzór umowy znajduje się tu: OŚWIADCZENIE AUTORA
 8. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting guest authorship, Autorzy tekstów zbiorowych zobowiązani są do podania informacji o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie artykułu. W razie stwierdzenia nierzetelności naukowej polegającej na nieujawnianiu wkładu innych osób w powstanie publikacji (ghostwriting), podawaniu jako współautorów osób, których wkład w powstanie publikacji był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca (guest authorship), Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia o tym fakcie środowiska naukowego.

Wymogi techniczne:

Plik do pobrania:  WYMOGI TECHNICZNE