Procedura recenzowania

 1. Wszystkie artykuły i teksty naukowe przesłane do redakcji i zakwalifikowane do działów pisma podlegają procesowi recenzji.
 2. Proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni, czyli członkowie zespołu redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.
 3. Recenzji wewnętrznej, która obejmuje ocenę formalną, merytoryczną oraz zgodności z profilem czasopisma, dokonują członkowie zespołu redakcyjnego.
 4. Redaktor naczelny lub tematyczny powołuje dwóch recenzentów zewnętrznych. Recenzenci powinni być specjalistami w dziedzinie, której dotyczy nadesłany artykuł naukowy.
 5. Recenzenci nie mogą pozostawać z autorem tekstu w konflikcie interesów.
 6. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 7. Recenzja zewnętrzna ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku w obecnej postaci, publikacji tekstu po wprowadzeniu poprawek, ponownej recenzji po wprowadzeniu poprawek bądź o jej odrzuceniu.
 8. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wyniku oraz zapoznaje się z uwagami recenzentów.
 9. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.
 10. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje redaktor naczelny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.
 11. Nazwiska recenzentów publikowane są raz w roku w wersji elektronicznej i papierowej czasopisma oraz ogłaszane na stronie internetowej czasopisma.