Wychowanie w świetle platońskiej filozofii transcendencji

Adam Janas

Abstrakt

Wychowanie w świetle platońskiej filozofii transcendencji jawi się jako uszlachetnienie duszy człowieka poprzez udział w wyższych, ponad-pojęciowych porządkach istnienia oraz doświadczenie obecności transcendencji w immanencji. Warunek możliwości wychowania ukazywałby się zatem jako dopuszczenie na teren nieskończenie zróżnicowanego – myślowego i zjawiskowego – doświadczenia pedagogicznego, transcendentnej idei wychowania, czyli tego, co w każdorazowym doświadczeniu ponad-immanentne, ponad-konwencjonalne i samoistne. Tak pomyślane wychowanie otwiera się na bogactwo doświadczenia transcendencji w immanencji.

Education in the light of the Platonic philosophy of transcendence

Education in the light of the Platonic philosophy of transcendence appears as ennobling the soul of man by participating in higher over-conceptual orders of existence and experiencing the presence of transcendence in immanence. The condition of education would therefore appear as admitting infinitely diverse - mental and phenomenal - pedagogical experience, the transcendent idea of ​​education, what is in each experience over-immanent, over-conventional and ontologically independent. Education thus conceived opens to the richness of the experience of transcendence in immanence.


 

Słowa kluczowe: wychowanie, transcendencja, immanencja, Platon, education, transcendence, immanence, Plato

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.