Wychowanie w świetle platońskiej filozofii transcendencji

Adam Janas

Abstrakt

Education in the light of the Platonic philosophy of transcendence

Education in the light of the Platonic philosophy of transcendence appears as ennobling the soul of man by participating in higher over-conceptual orders of existence and experiencing the presence of transcendence in immanence. The condition of education would therefore appear as admitting infinitely diverse – mental and phenomenal – pedagogical experience, the transcendent idea of education, what is in each experience over-immanent, over-conventional and ontologically independent. Education thus conceived opens to the richness of the experience of transcendence in immanence.

Słowa kluczowe: wychowanie, transcendencja, immanencja, Platon, education, transcendence, immanence, Plato
References

Albert K. (1991). O platońskim pojęciu filozofii. Tłum. J. Drewnowski. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii.

Albert K. (2002). Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. Tłum. J. Marzęcki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Albert K. (2006). Studia o historii filozofii. Tłum. B. Baran i J. Marzęcki. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Bigaj J. (2004). …Której nie sposób zaprzeczyć. W: A. Motycka (red.), Spotkania Platońskie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Blandzi S. (2002). Platoński projekt filozofii pierwszej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

 Folkierska A. (2005). Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gadamer H.-G. (2002). Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem. Tłum. Z. Nerczuk. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Gałkowski S. (2016). Długo-myśl-ność. Kraków: Wydawnictwo WAM. Gómez Dávila N. (2014). Scholia do tekstu implicite, t. 1. Tłum. K. Urbanek. W: N. Gómez Dávila, Scholia do tekstu implicite. Warszawa: Furta Sacra.

Jaeger W. (1964). Paideia, t. 2. Tłum. M. Plezia. Warszawa: Wydawnictwo PAX.

Krämer H. (2015). Niepisana nauka Platona. „Peitho. Examina Antiqua”, nr 1 (6), s. 25–40.

Olbromski C.J. (2004). Platońskie pojęcie μεταξύ w filozofii politycznej Erica Voegelina. W: P. Kłoczowski (red.), Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka.

Platon (1960). Timaios. Tłum. W. Witwicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Platon (1993). Uczta. Tłum. W. Witwicki. W: Platon, Dialogi. Warszawa: Unia Wydawnicza „Verum”.

Platon (2003). Państwo. Tłum. W. Witwicki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Reale G. (1993). Treść i znaczenie nauk niepisanych. Tłum. E.I. Zieliński. W: A. Kijewska, E.I. Zieliński (red.), Platon. Nowa interpretacja (s. 87–105). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Rutkowski J. (2012). Zmierzch kształcenia? Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Strauss L. (1998). Sokratejskie pytania. Tłum. P. Maciejko. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Szlezák T. (1997). Czytanie Platona. Tłum. P. Domański. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Szlezák T. (2006). O nowej interpretacji platońskich dialogów. Tłum. P. Domański. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Voegelin E. (1990). Collected Works: What Is History? and Other Unpublished Writings, vol. XXVIII, The Beginning and the Beyond; A Meditation on Truth. Baton Rouge– London: Louisiana State University Press.

Wasilewski M. (2017). Pedagogika grecka. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Wesoły M. (2015). Świadectwa niepisanej dialektyki Platona. „Peitho. Examina Antiqua”, nr 1 (6), s. 205–265.