Philosophy of Education in Lviv-Warsaw School.  Twardowski’s and his students’ philosophical conceptions of education

Olha Honcharenko

Abstrakt

A common feature of Lviv-Warsaw School (hereinafter – LWS) was not only the requirement of clear and precise thinking, but also a set of beliefs on the topic of philosophy and its role in the human and society life. This means that LWS had a certain philosophical conception of education. This is justified by the study of pedagogical aspects of Kazimierz Twardowski’s philosophy and philosophical aspects of pedagogy of his students Bogdan Nawroczyński and Kazimierz Sośnicki, as well as comprehending the idea of university and philosophical education in LWS. However, there is no integrated study of the LWS philosophy of education. This paper aims at reconstruction of LWS’s philosophy of education. Achieving this goal involves clarifying Twardowski’s role in developing philosophy of education at LWS and defining philosophical conceptions of education in his students’ works.

Filozofia edukacji w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Filozoficzne koncepcje edukacji Twardowskiego i jego uczniów

Wspólnym elementem, charakterystycznym dla filozofii uprawianej w ramach Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (dalej – SLW) było nie tylko wymaganie jasnego i ścisłego myślenia, ale również zespół przekonań na temat filozofii i jej roli w życiu człowieka i społeczeństwa. Oznacza to, że SLW wypracowała pewną filozoficzną koncepcję edukacji. Potwierdzenia takiego stanu rzeczy dostarczają efekty badań prowadzonych nad (i) pedagogicznymi aspektami filozofii Kazimierza Twardowskiego, (ii) filozoficznymi aspektami pedagogiki jego uczniów – Bogdana Nawroczyńskiego i Kazimierza Sośnickiego, (iii) ideą uniwersytetu i edukacji filozoficznej w SLW. Niemniej nie są prowadzone badania nad jednolitym ujęciem filozofii edukacji w SLW. Celem tego artykułu jest próba rekonstrukcji filozofii edukacji w SLW. Osiągnięcie tego celu przewiduje wyjaśnienie roli Twardowskiego w rozbudowie filozofii edukacji w SLW i wyznaczenie filozoficznych koncepcji edukacji w pracach jego uczniów. 

Słowa kluczowe: Filozofia edukacji, Szkoła Lwowsko-Warszawska, Kazimierz Twardowski, Aleksander Kulczycki, Bogdan Nawroczyński, Kazimierz Sośnicki, Yakym Yarema, Philosophy of education, Lviv-Warsaw School, Oleksandr Kulchytskyi, Jakym Jarema

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.