Pedagogika dyskursywna w społeczeństwie pedagogii

Helena Ostrowicka

Abstrakt

W artykule, przy pomocy ogólnych tez opartych na konkretnych badaniach empirycznych przybliżam wielowątkowe zjawisko pedagogizacji życia i problemów społecznych. Poruszam się w ramach pytań stawianych przez pedagogikę dyskursywną i spoglądając z jej perspektywy opisuję wybrane dyskursywne mechanizmy społeczeństwa, które określam mianem społeczeństwa pedagogii.

Discursive educational studies in the society of pedagogy

In the article, using general theses based on specific empirical research, I present the multifaceted phenomenon of the pedagogization of life and social problems. I deal with the questions posed by discursive educational studies and, looking from its perspective, I describe selected discursive mechanisms of society, which I refer to as the society of pedagogy.

Słowa kluczowe: pedagogika dyskursywna, pedagogizacja, społeczeństwo pedagogii, dyskurs, discursive educational studies, pedagogization, society of pedagogy, discourse

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.