O podwójnej problematyczności refleksji w pedagogice na przykładzie badań nad paradygmatem i językiem

Agata Łopatkiewicz,

Bogusław Bieszczad

Abstrakt

On double problematic nature of reflection in educational studies on the example of research on paradigm and language

The subject of the article is the problematicity associated with conducting research in educational studies. One can distinguish two senses of it – primary, being a feature of research problems identified within this discipline, and secondary – resulting from actions taken towards these problems by researchers. The aim of our consideration is to determine the relation occurring between problematicity in primary and secondary sense and to determine the possible consequences that it brings to the development of educational studies. These analyses are illustrated by the issues of paradigm and language.

Słowa kluczowe: problematyczność, paradygmat, język, pedagogika, problematicity, paradigm, language, educational studies
References

Bieszczad B. (2013). Pedagogika i język. Perspektywa ponowoczesna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jodkowski K. (1984). Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Jodkowski K. (1990). Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kuhn T.S. (2001a). Struktura rewolucji naukowych, tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Kuhn T.S. (2001b). Postscriptum (1969), tłum. S. Amsterdamski. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Kwieciński Z. (2019). Edukacja w galaktyce znaczeń. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (s. 43–53). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Martens E., Schnadelbach H. (1995). Filozofia – podstawowe pytania, tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Masterman M. (1970). A Nature of a Paradigm. W: I. Lakatos, A. Musgrave (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge. Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science, London 1965, t. 4 (s. 59–89). Cambridge: Cambridge University Press.

Piekarski J. (2008). Kryteria waloryzacji praktyki badawczej – o warunkach zmiany i potrzebie dyskusji. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3.

Polański E. (red.) (2008). Wielki słownik języka polskiego. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.

Prechtl P. (2007). Wprowadzenie do filozofii języka, tłum. J. Bremer. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Rorty R. (1994). Filozofia a zwierciadło natury, tłum. M. Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo Spacja – Fundacja Aletheia.

Rorty R. (1996). Przygodność, ironia, solidarność, tłum. W.J. Popowski. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.

Rorty R. (2009). Filozofia jako polityka kulturalna, tłum. B. Baran. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.

Rutkowiak J. (1995) (red.). Odmiany myślenia o edukacji. Kraków: Impuls.

Wittgenstein L. (1997). Tractatus Logico-Philosophicus, tłum. B. Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wittgenstein L. (2000). Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.