Dla Autorów

Propozycje należy przesyłać na adres: tomasz.les@uj.edu.pl.

Artykuły przesyłane do „Filozoficznych Problemów Edukacji” (w języku polskim i angielskim) należy dostarczyć w formie elektronicznej w postaci pliku edytowalnego, np. rtf., docx. Przyjmujemy następujące teksty:

■ artykuły i polemiki do 40 000 znaków;
■ recenzje do 10 000 znaków;
■  sprawozdania do 7000 znaków;
■  głosy w dyskusji do 20 000 znaków.

Akceptowane są również tłumaczenia tekstów.

Parametry tekstu:

■  czcionka: Times New Roman;
■  wielkość: 12 pkt;
■  wcięcie akapitowe 1,25 cm;
■  tekst wyjustowany;
■  marginesy 2,5 cm;
■  opcja dzielenia wyrazów wyłączona.

Przysłany artykuł powinien zawierać:

■  imię i nazwisko Autora (Autorów), jego (ich) afiliację i adres e-mail;
■  abstrakt w języku angielskim i polskim;
■  listę słów kluczowych w języku polskim i angielskim;
■  tytuł artykułu w języku angielskim;
■  wyodrębnione większe cytowania: czcionka 10 pkt, odstęp pojedynczy.

Przypisy

W czasopiśmie obowiązuje standard redagowania przypisów (w formie odsyłaczy bibliograficznych) i bibliografii APA.

Odsyłacze do prac jednego autora: nazwisko autora oraz rok publikacji,

np. Podobne zjawisko zauważono w Europie (Kowalski, 2014).

Odsyłacze do prac wielu autorów: za każdym razem należy podawać oba nazwiska,

np. Badania sugerują, że ... (Kowalski i Nowak, 2010).

Jeśli kilka prac tego samego autora (lub autorów) zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji,

np. Badania wskazują, iż ... (Kowalski, 2009a, 2009b).

Bibliografia

Spis literatury wykorzystanej sporządzamy w porządku alfabetycznym według poniższych wzorów.

Książka

Nazwisko, X., Nazwisko, X.Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Na przykład: Kowalski, J. (1973). Ekonomia. Warszawa: PWN.

Rozdział w pracy zbiorowej

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Na przykład Nowak A. (1973). Podstawy ekonomii. W: J. Kowalski (red.), Ekonomia (s. 13-26). Warszawa: PWN.

Artykuł w czasopiśmie

Nazwisko, X., Nazwisko, X.Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strona początku–strona końca.

Na przykład Nowak, A., Kowalski, J. (2014). Makroekonomia. Podstawy Ekonomii, 2010 (2), s. 26–38.

Cytowanie ze źródeł internetowych

Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej (data dostępu).

Na przykład Nowak A. (2015). Współczesna ekonomia. Pobrane z: http://www.XYZ.com (16.01.2015).

W przypadku braku daty publikacji

Nazwisko, I. (dok. elektr.). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma/nazwa strony. Pobrane z http://adress (data dostępu).

Na przykład Kowalski B. (dok. elektr). Podstawy zarządzania. ABC-Ekonomii.pl Pobrane z: http://www.XYZ.com (16.01.2015).

Przysłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją, że tekst nie został złożony w innym czasopiśmie. Negatywny wynik procedury recenzowania (link) zwalnia Autora z tej umowy. Redakcja przyjmuje założenie, że tekst jest oryginalnym dziełem Autora, wcześniej niepublikowanym (z wyjątkiem przekładów) oraz że Autor ma prawo do tekstu i nie narusza praw osób trzecich.

Procedura recenzyjna

Tekst przesłany do redakcji podlega recenzji redakcyjnej, podczas której sprawdzane są:

■  zgodność z profilem czasopisma;
■  spełnienie wymogów stawianych publikacji akademickiej;
■  spełnienie wymogów edytorskich.

Po wstępnej recenzji wewnętrznej i akceptacji tekstu przez redakcję zostaje on przesłany recenzentom. Recenzja przeprowadzana jest w sposób podwójnie anonimowy, to znaczy recenzenci nie znają nazwisk autorów, a autorzy nie znają nazwisk recenzentów.