Mierzanowice culture site in Dobranowice Kraków district

Tomasz Oberc,

Michał Podsiadło,

Anita Szczepanek,

Jarosław Wilczyński,

Piotr Włodarczak

Abstrakt

In 2019, two partially damaged features linked to the late phase of the Mierzanowice culture were examined during a short rescue survey in Dobranowice, Kraków district. A fragmentarily preserved human skeleton was discovered at the bottom of one of the pits. Aerial prospection established that the two examined features are part of an extensive Early Bronze Age settlement, perfectly legible in a highly eroded ploughed field. The site had not been previously recorded. It belongs to a settlement micro-region abundant in settlement and funerary finds of the Mierzanowice culture. The results of the research indicate that the archaeological resources of the Lesser Poland Upland are still insufficiently known and that systematic surveys using aerial photography should be undertaken.

Słowa kluczowe: Early Bronze Age, Mierzanowice culture, Lesser Poland, funeral rite, settlement patterns
References

Baczyńska B., 1985. Die Fundstelle der jüngeren Phase der Mierzanowice-Kultur in Szarbia, Gem. Skalbmierz. In: Machnik J. (Ed.), L’énéolithique et le début de l’âge du bronze dans certains régions de l’Europe. Prace Komisji Archeologicznej PAN 24. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: 123–132.

Baczyńska B., 1994. Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Szarbi, woj. kieleckie. Studium obrządku pogrzebowego. Kraków, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Bąbel J. T., 2013a. Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. Część 1. Obrządek pogrzebowy, Collectio Archaeologica Ressoviensis 24/1. Rzeszów, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bąbel J. T., 2013b. Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej. Część 2. Źródła. Collectio Archaeologica Ressoviensis 24/2. Rzeszów, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Benecke N., 1994. Archäozoologische Studien zur Entwicklung der Haustierhaltung in Mitteleuropa und Südscandinavien von den Anfängen bis zum ausgehenden Mittelalter, Schriften für Ur- und Frühgeschichte 46. Berlin, Deutsches Archäologisches Institut.

Formicola V., Franceschi M., 1996. Regression equations for estimating stature from long bones of early Holocene European samples. American Journal of Physical Anthropology 100(1): 83–88.

Górski J., Kadrow S., 1996. Kultura mierzanowicka i kultura trzciniecka w zachodniej Małopolsce. Problem zmiany kulturowej. Sprawozdania Archeologiczne 48: 9–32.

Jarosz P., Boroń T., Witkowska B., Winiarska-Kabacińska M., Różańska-Tuta Z., Skrzyński G., Osypińska M., Kerneder-Gubała K., Szczepanek A., Sołodko A., Włodarczak P., 2020. The early Bronze Age feature from Wilczyce, site 10, Sandomierz district – An interpretation of its functioning in light of multidimensional analysis. Analecta Archaeologica Ressoviensia 15: 77–102.

Jarosz P., Włodarczak E., Włodarczak P., 2010. Settlement finds of the Corded Ware Culture in the valley of the upper Vistula. Kraków Bieżanów, site 33. Acta Archaeologica Carpathica 45: 7–27.

Juras A., Makarowicz P., Chyleński M., Ehler E., Malmström H., Krzewińska M., Pospieszny Ł., Górski J., Taras H., Szczepanek A., Polańska M., Włodarczak P., Lasota-Kuś A., Wójcik I., Jakobsson M., Dabert M., 2020. Mitochondrial genomes from Bronze Age Poland reveal genetic continuity from the Late Neolithic and additional genetic affinities with the steppe populations. American Journal of Physical Anthropology 172(2): 176–188. https://doi.org/10.1002/ajpa.24057.

Kaczanowska M., Kozłowski J. K., 1976. Studia nad surowcami krzemiennymi południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Acta Archaeologica Carpathica 26: 201–215.

Kadrow S., 1991. Iwanowice. Stanowisko Babia Góra, część I. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.

Kadrow S., Machnik J., 1993. Zur Chronologie der Frühbronzezeit: Iwanowice bei Krakau. Fundplatz „Babia Góra”. Praehistorische Zeitschrift 68(2): 201–241.

Kadrow S., Machnik J., 1997. Kultura mierzanowicka. Chronologia, taksonomia i rozwój przestrzenny. Prace Komisji Archeologicznej 29. Kraków, Wydawnictwo Oddziału PAN w Krakowie.

Kadrow S., Machnikowie A. & J., 1992. Iwanowice. Stanowisko Babia Góra, część II. Cmentarzysko z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kadrow S., Krzywda A., Naglik R., 2019. Szarbia, stan. 7, gm. Koniusza. Groby i osady od okresu neolitu do wczesnej epoki brązu. In: Naglik R. (Ed.), Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza. Osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 9. Kraków, Muzeum Archeologiczne w Krakowie: 23–132.54 T. Oberc et al.

Kempisty A., 1978. Schyłek neolitu i początek epoki brązu na Wyżynie Małopolskiej w świetle badań nad kopcami. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 121. Warszawa, Uniwersytet Warszawski.

Klein R. G., Cruz-Uribe K., 1984. The Analysis of Animal Bones from Archaeological Sites. Chicago, University of Chicago Press.

Kostrzewski J., 1923. Z badań nad osadnictwem wczesnej i środkowej epoki bronzowej na ziemiach polskich. Przegląd Archeologiczny 2: 161–218.

Kraussowie J. & A., 1971. Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Świniarach Starych, pow. Sandomierz. Materiały Archeologiczne 12: 109–136.

Lasota-Moskalewska A., 2007. Podstawy archeozoologii. Szczątki ssaków. Warszawa.

Levine M. A., 2005. Domestication and early history of the horse. In: Mills D. M., McDonnell S. M. (Eds), The Domestic Horse: The Origins, Development, and Management of Its Behaviour. Cambridge, Cambridge University Press: 5–22.

Ligoda J., Podgórska-Czopek J., 2011. Katalog. In: Czopek S. (Ed.), Autostradą w przeszłość. Katalog wystawy. Rzeszów, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii UR, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie: 133–295.

Lyman R. L., 1994. Vertebrae Taphonomy. Cambridge, Cambridge University Press.

Makowicz-Poliszot D., 1992. Struktura hodowli w poszczególnych etapach rozwoju osadnictwa z wczesnej epoki brązu na „Babiej Górze” w Iwanowicach. Sprawozdania Archeologiczne 44: 253–272.

Przybyła M. M., 2020. New finds of antler cheekpieces and horse burials from the Trzciniec Culture in the territory of western Little Poland. Analecta Archaeologica Ressoviensia 15: 103–138.

Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R., Friedrich M., Grootes P., Guilderson T., Hajdas I., Heaton T., Hogg A., Hughen K., Kromer B., Manning S., Muscheler R., Palmer J., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R., Richards D., Scott E., Southon J., Turney C., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S., 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon 62, DOI https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41.

Reitz E. J., Wing E. S., 1999. Zooarchaeology. Cambridge, Cambridge University Press.

Rydzewski J., 1986. Przemiany stref zasiedlenia na wyżynach lessowych zachodniej Małopolski w epoce brązu i żelaza. Archeologia Polski 31(1): 125–194.

White T. D., Folkens P. A., 2005. The human bone manual. Amsterdam, Academic Press.

Wilczyński J., Pospuła S., Wertz K., Lõugas L., 2019. Szarbia, stan. 7, gm. Koniusza. Wyniki analizy archeozoologicznej zwierzęcych szczątków kostnych, monografia. In: Naglik R. (Ed.), Szarbia, stanowisko 7, gm. Koniusza. Osady i cmentarzyska od okresu neolitu po okres wpływów rzymskich. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 9. Kraków, Muzeum Archeologiczne w Krakowie: 341–378.

Włodarczak P., 2004. Badania wykopaliskowe prowadzone w latach 2001–2003 na stanowisku 16 w Targowisku, gm. Kłaj, pow. Wieliczka, woj. małopolskie. In: Bukowski Z. (Ed.), Raport 2001–2002. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2001–2002, Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Warszawa, Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych: 269–276, 353–354.

Włodarczak P., 2017. Małopolska at the beginning of the Bronze Age (2000–1600 BC). In: Bugaj U. (Ed.), The Past societies. 3. 2000500 BC. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN: 49–85.

Włodarczak P., 2020. Schyłek epoki kamienia i początki epoki brązu w okolicach Igołomi i Wawrzeńczyc. In: Tunia K. (Ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla. Kraków-Pękowice, Stowarzyszenie Folklorystyczne KUŹNIA – Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO: 93–114.