Remains of a Late Neolithic settlement from site 7 in Krzyż Wielkopolski 7

Anna Głód

Abstrakt

The research conducted at site 7 in Krzyż Wielkopolski has provided evidence of long-term occupation of this area from the Late Palaeolithic (Sviderian) to the modern era. Undoubtedly the most intensive occupation is related to the Early Mesolithic communities of the Preboreal and Boreal Periods. However, pottery fragments, flint tools, and perhaps also belemnite artefacts, all associated with societies of the Corded Ware culture, prove Late Neolithic settlement at the site. That is the focus of this article. Based on the macroscopic analysis of pottery fragments, two technological groups were distinguished, suggesting heterogeneity of the collection. This may indicate at least two stages of settlement related to Corded Ware culture communities. 

Słowa kluczowe: Corded Ware culture, Late Neolithic, Greater Poland
References

Budziszewski J., Czebreszuk J., Winiarska-Kabacińska M., Chachlikowski P., 2008. Grób społeczności kultury ceramiki sznurowej z Dąbrowy Biskupiej, stan. 21, pow. Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie. In: Bednarczyk J., Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M. (Eds), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie: 31–69.

Czebreszuk J., 1996. Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu. Wydawnictwo UAM, Poznań.

Czebreszuk J., 2000. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki sznurowej. In: Kośko A. (Ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. III: Kujawy, part 4: Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 39001400/1300 przed Chr. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie: 423454.

Czebreszuk J., Szmyt M., 2008a. Siedlungs formen des 3. Jahrtausends v. Chr. in der polnischen Tiefebene (Kulturen der Trichterbecher, Kugelamphoren und Schnurkeramik). Stand und Perspektiven der Untersuchungen. In: Dorfler W., Muller J. (Eds), Umwelt – Wirtschaft – Siedlungen im dritten vorchristischen Jahrtausend Mitteleuropas und Sudskandinaviens, Offa-Bücher 84. Neumünster: 219242.

Czebreszuk J., Szmyt M., 2008b. Bell Beakers and their role in a settlement evolution during the Neolithic-Bronze interstage on the Polish lowland. In: Baioni M., Leonini V., lo Vetro D., Martini F., Poggiani-Keller R., Sarti L. (Eds), Bell Beaker in everyday life. Firenze, Museofiorentino di preistoria “Paolo Graziosi”: 221233.

Czebreszuk J., Szmyt M., 2012. Osadnictwo społeczności z późnego paleolitu oraz z początków epoki brązu. In: Sobkowiak-Tabaka I. (Ed.), Osadnictwo pradziejowe, średniowieczne i nowożytne w Lutolu Mokrym. Poznań, Instytut Archeologii i Etnologii PAN: 85111.

Domańska L., Kabaciński J., 2000. Krzemieniarstwo społeczności z interstadiału epoki neolitu i brązu. In: Kośko A. (Ed.), Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, t. III: Kujawy, cz. 4: Osadnictwo kultur późnoneolitycznych oraz interstadium epok neolitu i brązu: 39001400/1300 przed Chr. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie: 555556.

Gumiński W., Kowalski T., 2011. Aby na górce. Dwa późnoneolityczne groby z Dudki w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. In: Kowalewska-Marszałek H., Włodarczak P. (Eds), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IVII tysiącleciu p.n.e. Kraków, Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN: 467497.

Kabaciński J., 2017. Przejawy kontaktów międzykulturowych na stanowisku wczesnomezolitycznym w Krzyżu Wielkopolskim. In: Fudziński M., Świętosławski W., Chudziak W. (Eds), Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Gdańsk, Muzeum Archeologiczne: 3752.

Kabaciński J., Winiarska-Kabacińska M., 2014. Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku Krzyż Wielkopolski 7. Sezon 2014. Maszynopis.

Kabaciński J., Winiarska-Kabacińska M., 2015. Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku Krzyż Wielkopolski 7. Sezon 2015. Maszynopis.

Kabaciński J., Winiarska-Kabacińska M., 2017. Flint tools for bone and antler adzes production at the Early Mesolithic site Krzyż Wielkopolski 7 (Western Poland). Quaternary International 427: 128137.18 A. Głód

Kośko A., Prinke A., 1977. Sierakowo, woj. Bydgoszcz, stan. 8 – osada z fazy II (wczesnowióreckiej) kultury pucharów lejkowatych. Fontes Archaeologici Posnanienses 26: 142.

Kurzawa J., 2001. Zagadnienie najwcześniejszych faz kultury ceramiki sznurowej na Nizinie Wielkopolsko- Kujawskiej. Problem tła genetycznego społeczności kultury pucharów lejkowatych. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Machnik J., 1979. Krąg kultur ceramiki sznurowej. In: Hensel W., Wiślański T. (Eds), Prahistoria ziem polskich, t. III: Neolit. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: 337411.

Pospieszny Ł., 2009. Zwyczaje pogrzebowe społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce i na Kujawach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Witkowska B., 2006. Corded ware culture settlements on Central European Uplands. Sprawozdania Archeologiczne 58: 21101.

Włodarczak P., 2006. Kultura ceramiki sznurowej na Wyżynie Małopolskiej. Kraków, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Włodarczak P., 2013. The lost settlements – one of the visible problems in the Final Neolithic of south-easter Poland. In: Kadrow S., Włodarczak P. (Eds), Environment and subsistence – forty years after Janusz Kruk’s “Settlement studiem”. Bonn-Rzeszow: 173184.

Włodarczak P., 2017. Battle axes and beakers. The Final Eneolithic societies. In: Włodarczak P. (Ed.), The Past societies. 2. 55002000 BC. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages. Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN: 275336.