Procedura recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w „Folia Quaternaria”

Redakcja „Folia Quaternaria” zakłada stosowanie w recenzowaniu publikacji niżej podanych wytycznych, które zostały opracowane m.in. na podstawie broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w 2011 roku.

1. Każda publikacja jest oceniana przez co najmniej dwóch kompetentnych i niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora.

2. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, który może wynikać z bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne) lub zawodowych (przełożony, podwładny) recenzenta i autora. Recenzja nie powinna być wykonana przez recenzenta, który w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nawiązał bezpośrednią współpracę naukową z autorem.

3. Recenzja przygotowana jest w formie pisemnej i musi zakończyć się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia lub odrzucenia artykułu do publikacji.

4. W przypadku otrzymania negatywnej recenzji powołuje się dodatkowego recenzenta.

5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane, natomiast raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.