Integration of GPS and GLONASS systems in geodeic satellite measurements

Kamil Maciuk

Abstrakt

The article shows the results of satellites measurements elaborations using GPS & GLONASS signals. The aim of this article is to defi ne the influence of adding GLONASS signals on position determination accuracy. It especially concerns areas with big horizon coverages. Object of the study were analysis of DOP coeffi cients, code and RTK solutions, and usage of satellite techniques in levelling. The performed studies and analysis show that integrated GPS-GLONASS satellite measurements provide possibility to achieve better results than measurements using single navigation satellite system (GPS).

Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych

W artykule przedstawiono wyniki opracowań pomiarów satelitarnych wykorzystujących sygnały GPS i GLONASS. Celem pracy było określenie wpływu dołączenia sygnałów GLONASS na dokładność wyznaczenia pozycji, szczególnie na terenach o dużych przysłonięciach horyzontu. Przedmiotem badań była analiza wartości  współczynników DOP, rozwiązań kodowych i RTK oraz wykorzystania technik satelitarnych w pomiarach niwelacyjnych. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, iż zintegrowane pomiary satelitarne GPS-GLONASS dają możliwość uzyskania rozwiązań lepszej jakości w stosunku do pomiarów z wykorzystaniem sygnałów pojedynczego systemu nawigacji satelitarnej (GPS).

Słowa kluczowe: GPS, GLONASS, techniki satelitarne, RTK
References

Buick, R., 2006. RTK base station networks driving adoption of GPS +/- 1 inch. Trimble Navigation Ltd.

Graszka, W., Wajda Sz., Oruba A., Ryczywolski M., 2011. Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS. Zalecenia Techniczne, Główny Geodeta Kraju.

Maciuk, K., 2015a. The influence of adding GLONASS signals on quality of RTK measurements. Geomatics and Environmental Engineering, 9(1), pp. 61–73.

Maciuk, K., 2015b. Współczynniki DOP w obserwacjach GNSS. Budownictwo i Architektura, 14(1), pp. 65–72.

Maciuk, K., Borowski, Ł. & Lewińska, P., 2013. Analiza wyników wyznaczenia przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem sygnałów GLONASS na przykładzie symulowanej niecki obniżeniowej. Wiadomości Górnicze, 7–8, pp. 413–421.