Selected possibilities of the GISdata import in programs AutoCAD Civil 3D and Geolisp

Violetta Sokola Szewioła,

Marian Poniewiera

Abstrakt

AutoCAD Civil 3D with the Geolisp overlay are one of the most popular programs used in the GIS class systems in Polish mining. The article describes some interesting and little known possibilities of the programs in the scope of data importing. In particular, it presents the issue of using the data which are available on the Internet in WMS and WFS formats. The issue was discussed on the basis of data obtained from the website geoportal.gov.pl. The possibility of the two-way connection with the relational databases and popular in GIS programs shapefi le format was mentioned. The ability to load data using Geolisp software was mentioned.

Keywords: mining map, GIS system, formats: WMS, WFS, SHAPEFILE

Abstrakt
Wybrane możliwości importu danych GIS w programach AutoCAD Civil 3D i Geolisp

AutoCAD Civil3D wraz z nakładką Geolisp jest jednym z najpopularniejszych programów wykorzystywanych w systemach klasy GIS w polskim górnictwie. W artykule opisano kilka interesujących, a mało znanych możliwości programów w zakresie importu danych. W szczególności przedstawiono problematykę korzystania z danych w udostępnianych w Internecie w formatach WMS oraz WFS. Zagadnienie omówiono na przykładzie danych pozyskanych ze strony geoportal.gov.pl. Wspomniano o możliwości dwukierunkowej łączności z relacyjnymi bazami danych i popularnym w programach GIS   formatem shapefile. Wymieniono możliwości wczytania danych przy pomocy oprogramowania Geolisp.

Słowa kluczowe: mapa górnicza, Systemy GIS, formaty: WMS, WFS, SHAPEFILE
References

Biegun D., Krawczyk A., „Methods of use two-dimensional CAD application environment of mining digitalmaps to generate three-dimensional modeling of the geological surface layer”, Geoinformatica Polonica, Vol. 15 (2016), s. 47–55.

Burrough P., McDonnel R., “Principles of Geographical Information Systems, Oxford”, New York, Oxford University Press, 1998.

Dyrektywa 2007/2/WE parlamentu europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L108/1, 25.4.2007.

Jelonek I., Poniewiera M., Gąsior B., „The qualitative model of the deposit on the example of the Kompania Węglowa S.A. Part II: Introducing discontinuity lines into digital deposit model”, Paper no. 31361982015 ICCS&T/ACSE, Melbourne 2015, p. 351–353.

Maciaszek J., Wąsacz W., Szewczyk J., „Mapa górnicza jako dokument elektroniczny”. Przegląd Górniczy, 2015, t. 71, nr 3, s. 64–71.

Pomykoł M., Poniewiera M., „Numeryczne projektowanie w geodezji górniczej”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej, Poz. 1941, Dz.U. 2015.

Sokoła-Szewioła V., Poniewiera M., „GIS Systems in Polish coal mining”, Rozdział w monografi i: “Innovative technologies in mining and transport”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, redakcja Prof. A.W. Korczak; ISBN 978-83-62652-57-0; 2014, s.71-105.

Strona internetowa www.geoportal.gov.pl [z dnia 19.06.2017].

Toś C., Szewczyk J., „Information system of excavations in the Wieliczka salt mine”. Geoinformatica Polonica, 2016, Vol. 15 (2016), s. 121–133.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 76, poz. 489).