Analysis of the availability of spatial datasets defined by the 3rd annex of the INSPIRE directive in Poland

Artur Krawczyk

Abstrakt
The article describes changes in the usage of spatial information taking place in the field of environmental engineering and protection over the last 20 years when the analogue maps have been phased out in favour of digital maps. The importance of EU INSPIRE Directive for the popularization of the services for sharing spatial data in order to adopt an environmental policy implemented under the “environmental” EU Directive is discussed.
The article describes the main ways of using spatial information in environmental engineering and protection. Then it discusses the problem of the openness of public administration data in the context of the “Open Data” EU Directive. Based on the four criteria defined by the author, the accessibility of data sets for all 21 subjects of 3rd Annex to the INSPIRE Directive in Poland has been analyzed. The key evaluation parameter has been the accessibility of data downloadable without the requirement to log in to the system of the service provider. The summary presents the research results, and the conclusions contain the proposed methods of solving them.
 
Keywords: INSPIRE, SDI services, environmental data, open data

Analiza dostępności zbiorów danych przestrzennych określonych w 3. Aneksie dyrektywy INSPIRE w Polsce
W artykule scharakteryzowano zmiany wykorzystania informacji przestrzennej, które w przeciągu ostatnich 20 lat dokonały się w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska i spowodowały odejście od map analogowych na rzecz map cyfrowych. Omówiono znaczenie Dyrektywy INSPIRE UE dla upowszechnienia usług udostępnienia danych przestrzennych w celu prowadzenia polityki środowiskowej realizowanej w ramach Dyrektywy „środowiskowej” UE. Scharakteryzowano główne kierunki wykorzystania informacji przestrzennej w inżynierii i ochronie środowiska. Następnie omówiono problem otwartości danych administracji publicznej w kontekście Dyrektywy „otwartych danych” UE. Na podstawie zdefiniowanych przez autora 4 kryteriów przeanalizowano dostępność zbiorów danych wszystkich 21 tematów 3. Aneksu Dyrektywy INSPIRE w Polsce. Kluczowym parametrem oceny była dostępność danych do pobrania bez konieczności logowania się do systemu dostawcy usługi. W podsumowaniu zaprezentowano wyniki badań, a we wnioskach wskazano na proponowane metody ich rozwiązania.

Słowa kluczowe: INSPIRE, usługi SDI, dane o środowisku, otwarte dane
References
Bac-Bronowicz J., Górniak-Zimroz J., and Pactwa K. (2016): Wykorzystanie państwowych rejestrów geoprzestrzennych w środowisku GIS do identyfikacji środowiskowych i społecznych konfliktów spowodowanych odkrywkową eksploatacją złóż surowców zwięzłych (Using of geospatial national registers in GIS environment for identification of social and environmental conflicts caused by opencast exploitation of solid raw materials). Annals of Geomatics, 14(4(74)):413–426.
 
Dąbkowski S. L., Gugała M., and Kula A. (2014): Wdrażanie dyrektywy INSPIRE w Polsce w aspekcie zakresu ewidencji i stanu obiektów melioracji wodnych 2013. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 14(2):35–47.
 
Gaździcki J. (2017): Wybrane problemy w zakresie informacji geoprzestrzennej w Polsce (Selected geospatial information issues in Poland). Annals of Geomatics, 15(3(28)):283–292.
 
Garguła A. and Krawczyk A. (2018): Harmonization of Polish Natura2000 data sets with the protected sites data schema of inspire Directive in the environment of Humboldt Alignment Editor (HALE). Geoinformatica Polonica, 17:7–15.
 
Geiger C. P. and von Lucke J. (2012): Open government and (linked) (open) (government) (data). JeDEM – eJournal of eDemocracy and Open Government, 4(2):265–278.
 
Kaczmarek I., Iwaniak A., and Łukowicz J. (2014): New spatial planning data access methods through the implementation of the INSPIRE directive. Real Estate Management and Valuation, 22(1):9–21.
 
Kozakiewicz R. (2015): Possible use of spatial information listed in INSPIRE Directive in Environmental Impact Assessment. Geomatics and Environmental Engineering, 9(2):41–50.
 
Krawczyk A. (2018): A concept for the modernization of underground mining master maps based on the enrichment of data definitions and spatial database technology. E3S Web of Conferences Vol 26 EDP Sciences.
 
Krawczyk A. (2019): Geomatyka i geoinformacja górnicza, ich praktyczne zastosowania i bariery rozwoju. Rozprawy Monografie. Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
Michalak J. (2004): Multilingual European subset of unicode in geospatial data encoding. Annals of Geomatics, 2(1):53–66.
 
Parliament, E. and Council, E. (2007): Directive 2007/2/EC 14 March 2007 Establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE). OJ L 108 24.4.2007.
 
Parliament, E. and Council, E. (2014): Directive 2011/92/EU 16 April 2014 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. L 124/1 25.4.2014.
 
Parliament, E. and Council, E. (2019): Directive 2019/1024/EU 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information. L 172/56 26.6.2019.
 
Pluta M. (2016): Spatial planning in Poland in the context of INSPIRE rules and amendment to the spatial planning and development act. Geomatics, Landmanagement and Landscape, 4:159–168.
 
Pluto-Kossakowska J., Marczak S., and Radło-Kulisiewicz M. (2016): Ocena potrzeb i możliwości wykorzystania bazy danych przestrzennych obiektów rolniczych i akwakultury (ORA) w modelu podstawowym. Annals of Geomatics, 14(5(75)):617–626.
 
Quarati A. and Martino M. D. (2019): Open government data usage: A brief overview. In Proceedings of the 23rd International Database Applications & Engineering Symposium, IDEAS ’19, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.
 
Sejm, R. P. (2008): Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2013, poz. 1235, consolidated text, Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227.
 
Sejm, R. P. (2010): Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Dziennik Ustaw, 2010 r. Nr 76 poz. 489. tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 177.