Horizontal strains over the length of single section of observation line – problem analysis

Paweł Sopata

Abstrakt
The problem of studying values of horizontal strains occurring over the length of single sides of observation line has been raised in the article. A particular attention has been paid to relevance of this issue in the aspect of assessments made with respect to hazards of mining areas. Lack of knowledge of factually occurring values of horizontal strains in the aspect of commonly determined mean index values (assigned for the entire side length) in case of substantial mutual differences may result in low credibility of prepared assessments. It may also explain arising damages to facilities on lands of thus defined category of a mining area.
 
Keywords: horizontal strains, surface deformations, buildings hazard

Odkształcenia poziome na długości pojedynczych boków linii obserwacyjnej – analiza problemu
W artykule poruszono problem badania wartości odkształceń poziomych występujących na długości pojedynczych boków linii obserwacyjnych. Zwrócono szczególną uwagę na istotność tego zagadnienia w aspekcie wykonywanych dziś ocen zagrożenia terenów górniczych. Brak znajomości faktycznie występujących wartości odkształceń poziomych w aspekcie wyznaczanych powszechnie średnich wartości wskaźnika (przypisywanych dla całej długości boku) w przypadku ich dużych wzajemnych różnic może być przyczyną małej wiarygodności sporządzanych ocen. Może to wyjaśniać również występowanie uszkodzeń obiektów na terenach o ustalonej w ten sposób kategorii terenu górniczego.

Słowa kluczowe: odkształcenie poziome, deformacje powierzchni, zagrożenie budynków
References
Batkiewicz W. (1971): Standard deviations of post-mining deformation of the rock mass. PWN, Geodesy, 10, Kraków (in Polish).
 
Budryk W., Knothe S. (1956): The rules for classifying the area of the Upper Silesian industrial district due to the possibility of building them. Technical protection of construction investments in mining areas. Komitet dla Spraw Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Komisja Mechaniki Górotworu PAN, Bulletin no. 4, Warszawa (in Polish).
 
Hejmanowski R., Kwinta A. (2007): Horizontal strain and length of measurement base. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Series: Mining, no. 278 (1752), 131–140 (in Polish).
 
Klein G. (1975): The length of the measuring base and the size of the deformation fluctuations in the bulk material. Zeszyty Problemowe Górnictwa, 13, 1, Warszawa (in Polish).
 
Klein G. (1981): Determination of deformations in the rock mass, taking into account their random character. Archive of Mining Sciences, 26, 4 (in Polish).
 
Klein G. (1984): Remarks on the influence of the length of the measuring base on the estimators of the variance of deformation fluctuations. Archive of Mining Sciences, 29, 1, 57––64 (in Polish).
 
Knothe S. (1984): Forecasting the impact of mining operations. Śląsk publishing house, Katowice (in Polish). Knothe S. (1953): The equation of the profile of the finally developed subsidence basin. Archives of mining and metallurgy, 1, 1 (in Polish).
 
Kowalski, A. (2007): Transient mining surface deformations in the prediction accuracy aspect. Central Mining Institute, Pap No. 871, Katowice (in Polish).
 
Milewski M. (1969): On the interpretation of research results carried out using geodetic methods in areas affected by mining.
 
Materials of 1st National Symposium on: Protection of surface against mining damage, Katowice (in Polish).
 
Milewski M. (1975): Measurements of deformations in mining exploitation areas carried out in protective pillars. Conferene papers N.T. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice (in Polish).
 
National Coal Board (1975): Subsidence Engineer’s Handbook, Mining Department, London.
 
Niedojadło Z., Piwowarski W., Mościcki W., Sopata P., Stoch T., Bania G., Ćwiklik M. (2016): The impact of local surface geological structure on ground deformation under the conditions of underground mining exploitation. Mining Review, 1, 18–26 (in Polish).
 
Niemiec T. (2012): Prediction of mining exploitation impacts considering the front velocity and randomness of the process. Mining Review, 8, 192–203 (in Polish).
 
Ostrowski J. (1982): Post-mining surface displacement in the light of linear models of rock mass deformation. Doctoral dissertation, AGH-UST, Kraków (unpublished, in Polish).
 
Ostrowski J., et al. (2001): Environmental protection in mining areas. Publishing house of Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Science, Kraków (in Polish).
 
Peng S.S. (1992): Surface Subsidence Engineering. Society of Mining Engineering, New York.
 
Peng S.S., Geng D.Y. (1982): Methods of Predicting the Subsidence Factors, Angle of Draw and Angle of Critical Deformation. Proceedings State of the Art of Ground Control in Longwall Mining and Mining Subsidence, SME-AIME, Littleton.
 
Pielok J. (1982): Über die zeitliche Wiederholung von Deformationsmesungen im Bergsenkungsgebietund die Auswahl der Basisgrößen. Das Markscheidewesen, 89, 3, 105–107.
 
Pielok J. (2005): Determination of surface tensor of deformations in mining areas based on geodetic measurements. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków (in Polish).
 
Popiołek E. (1976): Dispersion of statistical horizontal deformations in the light of geodetic observations of the effects of mining exploitation. Scientific Papers of AGH-UST, Geodesy no. 44, Kraków (in Polish).
 
Popiołek E., Ostrowski J. (1981): An attempt to determine the main reasons for the discrepancy of forecasted post-mining observations of deformation indicators. Mining Areas Protection, 58 (in Polish).
 
Popiołek E., Ostrowski J., Stoch T. (1997): Random scattering of post-mining indicators of surface area deformation in the present conditions of mining exploitation in Poland. Conference papers of IV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Rytro (in Polish).
 
Siembab J. (1969): Some problems of establishing rational establishment of observation lines to study the impact of mining operations on the surface. Materials of 1st National Symposium on: Protection of surface against mining damage, Katowice (in Polish).
 
Sopata P., Wójcik A., Mrocheń D. (2016): Length changes within the single side of the observation line. In: Jaśkowski, W. (Eds): Mining Surveying and Protection of Mining Areas in the Current Conditions for Extraction of Mineral Resources in Poland, Kraków (in Polish).
 
Sroka A. (1990): Richtlinien für Anlage von Messlinien und zur Bestimung des Zeitabstandes zwischen der Messepochen bei Senkumgs und Längenmessungen im Ruhrrevier, Interne Ausarbeitung der Bergbau Niederhein AG, Duisburg.
 
Stoch T. (2005): Influence of geological and mining conditions of deposit exploitation on the randomness of the process of displacement and deformation of the terrain surface. Doctoral dissertation, AGH-UST, Kraków (unpublished, in Polish).
 
Stoch T., Ostrowski J., Niedojadło Z., Sopata P., Skobel P. (2014): Observed vs. modelled distributions of horizontal deformations in measurement rosettes. Mining Review 8, 165–170 (in Polish).
 
Szpetkowski S. (1972): Formation of horizontal deformation appropriate on the basis of observations from several area mining basins. Works of the Mining and Geodetic Commission, Series: Mining, 11 (in Polish).
 
Szpetkowski S. (1969): Determination of the length of the sides of the observation lines for surface deformation tests. Mining Areas Protection, 9 (in Polish).
 
Zych J. (1999): Horizontal deformation of the area, their forecast and measurement. Scientific Works of Central Mining Institute, Series: Conferences, no. 30, V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Katowice (in Polish).
 
Zych J. (1991): The influence of the distance of observation points on the approximation error of the measured deformation indicators. Scientific papers of AGH-UST, Series: environmental science and technology, 43, Kraków (in Polish).
 
Zych J. (1993): The influence of distance of points in observation lines on the size and distribution of the measured deformation indicators. Conference papers of II Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń-Jaszowiec, 177–186 (in Polish).
 
Zych J. (1998): The influence of distance of points in observation lines on the value calculated from horizontal deformation measurements. Archive of Mnining Sciences, 43, 2 (in Polish).
 
Zych J. (2010): The influence of distance of points in observation lines on the value calculated from horizontal deformation measurements. Mining and Geology, 5, 2 (in Polish).