Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” są półrocznikiem naukowym wydawanym od 2012 r. w ramach działalności Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jedno z dwóch wiodących w Polsce czasopism naukowych poświęconych krajom Azji Wschodniej, głównie Chinom, Japonii i obu Koreom, ale też innym państwom regionu.

Tematyka artykułów naukowych dotyczy wszystkich aspektów związanych z badaniem i przybliżaniem tych państw, tj. przede wszystkim prawa, państwowości, polityki, gospodarki, ekonomii, historii, kultury, filozofii i literatury. Kryterium doboru artykułów nie jest więc dziedzina nauki, ale temat związany z regionem Azji Wschodniej. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i celem redakcji tego półrocznika jest przybliżanie zarówno polskim, jak i zagranicznym czytelnikom krajów Azji Wschodniej, a także popularyzacja za granicą dorobku naukowego polskich autorów na podjęte tematy. Głównym założeniem jest jednak wymiana myśli pomiędzy naukowcami z Polski i zagranicy, popularyzacja prowadzonych na temat Azji Wschodniej badań przyczynia się do nawiązania kontaktów z naukowcami z Azji Wschodniej i jest doskonałym punktem wyjścia do współpracy.
 
Redakcja czasopisma jako podstawowy cel wyznaczyła sobie poszerzanie kontaktów z naukowcami z zagranicy, szczególnie z Azji Wschodniej, a także umiędzynarodowienie czasopisma. By zrealizować ten cel, w 2019 r. oraz w 2020 r. planowane jest wydanie po jednym zeszycie czasopisma w całości w j. angielskim. W 2019 r. w j. angielskim ukaże się z. 15, w roku 2020 w j. angielskim ukaże się z. 17. W z. 16 (2019) i z. 18 (2020) również część artykułów ukaże się w j. angielskim. Zapraszamy do składania artykułów do naszego czasopisma.
 
GSAW znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 40 punktów oraz jest indeksowane w ośmiu bazach naukowych: ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus, Google Scholar, PBN / POLO-Index, WorldCat.
 
 

W latach 2022–2024 wydawanie „Gdańskich Studiów Azji Wschodniej” jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 64 240,00 zł. Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.


ISSN 2084-2902
e-ISSN 2353-8724
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Opublikowano online: sierpień 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Księżyc jako element Kosmicznego Jedwabnego Szlaku – chińska percepcja space economy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 7-23
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.001.18147

Powstanie i cechy palety barw Kangxi wucai 康熙五彩 oraz falangcai 珐琅彩 – spotkanie kultur a estetyka podwójnej obcości. Część I: Problematyka terminologii i badań nad porcelaną eksportową

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 24-53
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.002.18148

Jedwabne tafty drukowane i malowane z XVIII wieku. Technologia wytwarzania na przykładzie wzorzystej tafty

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 55-72
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.003.18149

Ulotne obrazy słowem malowane. Tłumaczenia jueju Tang Yinga 唐英 (1682–1756) autorstwa studentów trzeciego roku sinologii Uniwersytetu Gdańskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 73-83
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.004.18150

Porównanie symboliki wierzby i lilii w chińskiej i polskiej kulturze na tle teorii językowego obrazu świata

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 84-103
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.005.18151

Porównanie myśli Arystotelesa i Konfucjusza w kontekście jurysprudencji cnót

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 104-116
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.006.18152

Chosen aspects of intangible and tangible legacies of Confucianism in North Korea

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 117-133
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.007.18153

Koreańskie toponimy (egzonimy) w polskich książkach

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 134-148
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.008.18154

Historyzm w myśli Ogyū Soraia

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 149-168
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.009.18155

Kilka uwag o kotach w (nie tylko) klasycznej literaturze japońskiej na kanwie książki Anny Zalewskiej O czarnym kocie cesarza i inne opowieści. Koty w dawnej literaturze japońskiej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 169-179
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.010.18156

Małżeństwa de facto w Japonii wobec wyzwań COVID-19

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 180-193
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.011.18157

Prawne aspekty wykorzystania dalekowschodnich sztuk walki w sytuacji przekroczenia granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 194-208
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.012.18158

Pakistan – w kierunku triady jądrowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 209-223
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.013.18159

Próby studenckie

„Roboty w togach” i rozprawy na WeChatcie? Analiza przyczyn i sposobów wykorzystania nowych technologii w chińskim sądownictwie oraz charakterystyka zagrożeń z tym związanych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 224-240
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.014.18160

In Memoriam

Jan Rowiński (1936–2023)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 241-244
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.015.18161

Recenzje

Presidentialism and Democracy in East and Southeast Asia, ed. Marco Bünte, Mark R. Thompson, Routledge 2023, pp. 173 

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 245-248
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.016.18162

Sprawozdania

Międzynarodowe sympozjum „Alternative Cultural Globalization: from East Asia to Europe”, Université Paris Cité, Paryż, 14–16 grudnia 2022 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 249-250
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.017.18163

Kimono. Nieprzebrane inspiracje, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków, 20 listopada 2022 r. – 10 kwietnia 2023 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23,
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.018.18164

Kenya Hara. Japońskie projektowanie graficzne, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 24 marca – 30 lipca 2023 r. 

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 23, s. 252-253
Data publikacji online: 31 sierpnia 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.019.18165