Chińsko-japońskie spory morskie

Dariusz Rafał Bugajski

Abstrakt

Sino-Japanese sea disputes

In the Sino-Japanese relations, there are many complex issues which, as always in neighborly relations, have deep historical context. Political competition and expansive economic and military policies cause that China questions the existing territorial state on the East China Sea and South China Sea. The subject of the claims of China (both Taiwan and the People’s Republic of China) are located under the Japanese administration – the Senkaku Islands. The two countries also have a contradictory position concerning the delimitation of the exclusive economic zone between China and Japan (Ryukyu) on the East China Sea and the status of Okino-Tori  Shima being the subject to Japanese sovereignty. Each of these three disputes as a consequence, above all, concerns the delimitation of large areas of the exclusive economic zone between the two countries.

References

D. R. Bugajski, Międzynarodowe organizacje morskie, Gdynia 2009

Maritime Boundary Disputes,Settlement,Processes,and the Law of The Sea, eds. Seung-Yong Hong, J. M. Van Dyke, Leiden 2009

J. Symonides, Spory terytorialne na morzu południowochińskim. Czy powrót „dyplomacji kanonierek”?, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2012, t. 46, nr 2

United States Responses to Excessive National Maritime Claims, „Limits in the Seas” 1992, US DoS, no. 112

D. R. Bugajski, Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, s. 17.

T. Górski, Delimitacja obszarów morskich między Polską a Danią, „Prawo Morskie” 2005, t. 21

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. została też ratyfikowana przez Polskę w 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543

Law on the territorial sea and the contiguous zone of the People’s Republic of China of 25 February 1992, „Law of the Sea Bulletin” 1992, no. 21

Sino-Japanese maritime disputes. Islands apart, http://www.economist.com/node/21562987 (dostęp: 29.05.2013).

Y. Yoshikawa,Okinotorishima: Just the Tip of the Iceberg,„Harward Asia Quarterly” 2005, vol. 9, no. 4

Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf-Act No. 140 of 14 June 1996, „Law of the Sea Bulletin” 1997, no. 33

Law on the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf (Law No. 74 of 1996), „Law of the Sea Bulletin” 1997, no. 35

K. Kubiak, Kontrowersje wokół atolu Okinotorishima jako przykład współczesnego sporu morskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2010, nr 2 (181)

J. Symonides, Status prawny wysp naturalnych i sztucznych w nowym prawie morza, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, z. 4

A. Straburzyński, Terytoria morskie i strefy pozaterytorialne wysp, „Prawo Morskie” 1993, t. 7

A. Straburzyński, Państwo archipelagowe i jego prawo do posiadania dodatkowego komponentu terytorium morskiego, „Prawo Morskie” 1995, t. 8

G. Lubin, China Stunned as Japan Makes Shock Island Announcement in Key Economic Zone,http://www.businessinsider.com/chinese-angered-by-japan-island-grab-2010-1 (dostęp: 29.05.2013).

Y. Yoshikawa, The US – Japan – China Mistrust Spiral and Okinotorishima, „The Asia-Pacific Journal. Japan Focus”, http://www.japanfocus.org/-Yukie-YOSHIKAWA/2541 (dostęp: 29.05.2013).

C. Schofield, The Trouble with Islands: The Definition and Role of Islands and Rocks in Maritime Boundary Delimitation [w:] Maritime Boundary Disputes,Settlement,Processes,and the Law of The Sea, eds. Seung-Yong Hong, J.M. Van Dyke, Leiden 2009

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary, vol. 3, eds. S.N. Nandan, S. Rosenne, Dordrecht–Boston–London 1995

C.R. Symmons, Ireland and the Rockall Dispute: An Analysis of Recent Developments,„IBRU Boundary and Security Bulletin”, Spring 1998

Sea Fisheries, The Fishery Limits Order 1999, „Law of the Sea Bulletin” 2002, no. 50

L. Gelberg, Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. 1, Warszawa 1954

R. O’Rourke, Maritime Territorial and Exclusive Economic (EEZ) Disputes Involving China: Issues for Congress, CRS Report for Congress, April 9, 2013

L. Łukaszuk, Współpraca i spory międzynarodowe na morzach, Warszawa 2009