Prawne aspekty wykorzystania dalekowschodnich sztuk walki w sytuacji przekroczenia granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym

Karol Kloskowski

Abstrakt

Legal aspects of the use of Far Eastern martial arts when exceeding the borders of necessary defence in Polish criminal law

The author attempts to analyze the statutory countertype of absolute self-defence from Article 25 of the Polish Penal Code, the Act of June 6, 1997, taking into account the legal aspects of the use of martial arts skills when exceeding the borders of self-defence. He draws attention to the formation of positive values through exercises in which a trained student, using principles derived from the tradition of Far Eastern martial arts, does not seek confrontation with an unlawful, direct, and real attack, but tries to alleviate the situation before using his/her self-defence techniques. He points out that reacting in self-defence, for example, using one’s training, is not an obligation of the attacked person; it is his/her right, which is a natural right and one of the subjective human rights. This is illustrated by the legal Latin maxim that clearly states: “It is lawful to repel force with force.” This presents martial-arts practitioners as people who, through their skills, are obliged to protect life or health in the face of a threat to their own and to that of their loved ones, as well as to that of all people they can help using such a means of self-defence.

References

Amielańczyk K., Vim vi repellere licet. Kilka uwag na temat genezy prawa do obrony koniecznej w prawie rzymskim, „Palestra” 2008, nr 11–12.

Bojarski J., Bojarski M., Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Bojarski T. (red.), Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1995.

Loska E., Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1932.

Marek A., Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Mozgawa M. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Nitobe Inazō, Bushidō. Dusza Japonii, tłum. W. Nowakowski, Diamond Books, Bydgoszcz 2013.

Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Prawo karne – wykład porównawczy, Lwów – Warszawa 1924.

Stefański R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020.

Szafraniec M., Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym, Zakamycze, Kraków 2004.

Śpiewakowski A., Samuraje, PIW, Warszawa 2007.

Warylewski J., Czy zmiany w przepisach Kodeksu karnego z 1997 r., dotyczących obrony koniecznej są nam potrzebne (konieczne)? [w:] Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, red. W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka, Pracownia Wydawnicza ElSet, Olsztyn 2017.

Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Zajadło J. (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Zeidler K., Sen no sen (wyprzedzenie ataku przeciwnika) a obrona konieczna [w:] Japonia w oczach Polaków. Państwo – społeczeństwo – kultura, t. 2, red. J. Wodarski, K. Zeidler, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Zoll A., Kodeks karny, t. 1, Komentarz do art. 1–116 k.k., Wolters Kluwer, Warszawa 2007.