International Business and Global Economy,2016, Tom 35/1

Redaktor naukowy: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: global economic crisis, Easterlin paradox, satisfaction with life, happiness, Southern and Central Eastern Europe, intellectual property rights, geographical indications, trademarks, European Union, United States, TRIPS, labour market, unemployment in the Czech Republic, school graduates on the Czech labour market, employability of secondary-school graduates, emigration, Poland, econometric modelling, SETAR/ARIMA models, migrants, financial and economic crisis, migration crisis, migration, regional planning, housing, public debts, eurozone, convergence criteria, European economic governance, optimum currency area, foreign trade, specialisation, competitiveness, food products, intra-industry trade, foreign trade of the EU-10, new EU member states, trade liberalisation, backshoring, reshoring, reindustrialisation, industrial policy, Germany, property valuation, harmonisation and standardisation of valuation, global economy, trade, transport, logistics, gold market, gold price, S&P 500 Index, bond’s YTM, exchange rate, bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność międzynarodowa, Litwa, eksport, import, struktura handlu zagranicznego, kraje docelowe, Polska, stabilność zewnętrzna, deficyt rachunku obrotów bieżąych, międzynarodowa pozycja inwestycyjna, handel wewnątrzgałęziowy, pionowy handel wewnątrzgałęziowy, poziomy handel wewnątrzgałęziowy, konkurencyjność, handel zagraniczny Polski, luka technologiczna, wymiana handlowa, grawitacja, model panelowy typu semi-mixed effects, innowacyjność, czynnik społeczny, mierniki innowacyjności, skuteczność polityki innowacyjnej, Europa Wschodnia, offshoring, usługi B+R, usługi biznesowe, innowacje, gospodarki rozwijające się, handel wartością dodaną, tablice przepływów międzygałęziowych, Unia Europejska, strefa euro, Niemcy, kryzys 2008+, handel zagraniczny, orientacyjny potencjał handlu, Afryka, handel dobrami, najsłabiej rozwinięte kraje, pomoc zagraniczna, kraje BASIC, liberalizacja handlu, rolnictwo, „Pakiet z Bali”, „Pakiet z Nairobi”, WTO, Umowy o Partnerstwie Gospodarczym (EPAs), Afryka Subsaharyjska (SSA), międzynarodowa integracja gospodarcza, ubóstwo, Afryka Subsaharyjska, Sudan, integracja w tył i w przód, złozoność gospodarcza, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, polityka promowania inwestycji, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, Chiny, Azja, Nowy Jedwabny Szlak, „jeden pas, jedna droga”, regionalizm, Azja Wschodnia, APEC, azjatycki kryzys finansowy, regionalizacja, gospodarka światowa, gospodarki wschodzące, Hongkong, międzynarodowa nierównowaga płatnicza, TTIP, handel międzynarodowy, integracja regionalna, perspektywy gospodarcze, Partnerstwo Transpacyficzne, polityka handlowa, Stany Zjednoczone, usługi celne, zasady handlu międzynarodowego, obsługa celna, umowawsprawie ułatwień w handlu, protekcjonizm, globalizacja, mechanizmy kreacji bogactwa, nierówności dochodowe i majątkowe, wskaźniki nierówności, raje podatkowe, wartość dodana w handlu, fragmentaryzacja, handel brutto, handel światowy, tendencje ekonomiczne

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Sekularne tendencje zmian struktury handlu światowego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 15–31
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.001.5582

Światowy i polski handel brutto oraz handel wartością dodaną - analiza porównawcza

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 32–43
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.002.5583

Zmiany poziomu zagranicznej wartości dodanej w eksporcie państw Unii Europejskiej w latach 1995–2011

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 44–58
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.003.5584

A rising tide of wealth inequalities

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 59–68
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.004.5585

Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 69–80
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.005.5586

Ułatwienia TFA w handlu międzynarodowym i ich skutki ekonomiczne oraz wpływ na obsługę celną towarów w Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 81–93
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.006.5587

Porównanie zmian zachodzących w polityce handlowej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na początku XXI wieku

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 94–105
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.007.5588

Partnerstwo Transpacyficzne – próba charakterystyki nowej megastrefy wolnego handlu

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 106–119
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.008.5589

Gospodarki wschodzące jako element przemian struktury gospodarki światowej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 120–131
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.009.5590

Struktura regionalizmu wschodnioazjatyckiego – ujęcie geoprzestrzenne

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 132–143
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.010.5591

Instytucjonalna integracja gospodarcza w Azji Wschodniej – ewolucja, ocena i perspektywy

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 144–156
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.011.5592

Chińska strategia „jeden pas, jedna droga” i jej implikacje dla globalnego ładu światowego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 157–168
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.012.5593

Przeszkody i możliwości integracji rozwijających się rynków z globalnymi łańcuchami wartości – przykład Tunezji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 169–182
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.013.5594

Poverty in Sub-Saharan Africa: The case of Sudan

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 183–196
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.014.5595

Znaczenie porozumień o partnerstwie gospodarczym (EPAs) dla integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 197–208
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.015.5596

Od Bali do Nairobi – nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 209–221
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.016.5597

Rywalizacja handlowa Północ–Południe w najsłabiej rozwiniętych krajach Afryki

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 222–235
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.017.5598

Handel polski z krajami Afryki – tendencje i potencjał rozwoju

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 236–251
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.018.5599

O niewłaściwym podejściu do konkurencyjności w Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 252–264
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.019.5600

Handel zagraniczny Polski. Analiza z wykorzystaniem statystyk wartości dodanej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 265–278
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.020.5601

Globalne przepływy usług badawczo-rozwojowych – przyczyny i kierunki

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 279–294
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.021.5602

Skuteczność polityk innowacyjnych krajów Europy Wschodniej w kontekście poziomu konkurencyjności ich gospodarek w handlu międzynarodowym

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 295–308
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.022.5603

Czynnik społeczny a innowacyjność gospodarki – analiza na przykładzie wybranych krajów

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 309–324
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.023.5604

Rola luki technologicznej w wymianie handlowej Polski. Estymacja panelowa modelu grawitacyjnego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 325–341
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.024.5605

Zmiany struktury rodzajowej handlu wewnątrzgałęziowego w Polsce w latach 1995–2014 na tle pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej - członków UE. Wnioski dla zmian konkurencyjności polskiego handlu zagranicznego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 342–356
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.025.5606

Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000–2014

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 357–369
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.026.5607

Handel zagraniczny Litwy w latach 2005–2014 [PDF PL]

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 370–389
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.027.5608

Czy bezpieczeństwo energetyczne oznacza konkurencyjnośćw skali międzynarodowej?

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 390–401
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.028.5609

The main determinants of gold price in the international market

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 402–413
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.029.5610

Transport i logistyka oraz ich wpływ na funkcjonowanie wiodcych w skali globalnej gospodare

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 414–428
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.030.5611

Wycena nieruchomości w gospodarce globalnej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 429–440
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.031.5612

Integracja europejska a pozycja Niemiec w Europie

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 443–454
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.032.5613

Reindustrialization of the European Union member states in the context of reshoring

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 455–467
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.033.5614

European Union accession and the intensity of intra-industry trade in the new member states

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 468–481
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.034.5615

Specjalizacja Polski w eksporcie do Unii Europejskiej – produkty żywnościowe versus nieżywnościowe

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 482–497
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.035.5616

Implications of the European debt crisis for the eurozone entry conditions

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 498–509
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.036.5617

Migration: Global causes, European challenges, national and regional economic outcomes

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 510–523
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.037.5618

Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An outline of the problem in the context of contemporary socio-economic challenges

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 524–537
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.038.5619

Estimation of the pace and rate of emigration using SETAR models: Econometric analysis based on data from Poland

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 538–548
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.039.5620

Contemporary risks concerning young adults’ adaptation to the labour market

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 549–563
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.040.5621

The European system of protection of geographical indications

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 564–575
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.041.5622

The global economic crisis and the subjective well-being in Southern and Central Eastern Europe

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/1, s. 576–592
Data publikacji online: 2 listopada 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.042.5623