International Business and Global Economy 2017

Redaktor naukowy: Joanna Adamska-Mieruszewska

Publikowanie własnego czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego” ukazał się już w 1973 roku.

Czasopismo „International Business and Global Economy” poświęcone jest problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma.

W lutym 2013 roku funkcję redaktora naukowego objęła dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil. W tym też roku zmieniona została nazwa czasopisma na „International Business and Global Economy” (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej).

Czasopismo International Business and Global Economy zostało objęte honorowym patronatem przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
 

Z końcem grudnia 2017 r. zakończyliśmy realizację półtorarocznego projektu finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach finansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę poprzez działalność wydawniczą. Obejmował on zadania z zakresu rozwoju czasopisma poprzez unowocześnienie, digitalizację i dalsze umiędzynarodowienie oraz kontynuacji działania na rzecz wysokiej jakości merytorycznej artykułów. W ramach projektu stworzyliśmy nową stronę czasopisma z pełni funkcjonalną wyszukiwarką tekstów. Wprowadziliśmy wszystkie zasady w pełni otwartego dostępu (open access). Działamy w oparciu o licencję CC-BY-SA. Działania na rzecz rozpowszechnienia naszego czasopisma pozwoliły na znaczne umiędzynarodowienie grona Autorów, Recenzentów i Rady Naukowej. Wśród publikowanych tekstów przeważają artykuły anglojęzyczne, co pozwala na zdobywanie nowych czytelników zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. O wysokiej ocenie jakości naszego czasopisma świadczy również pozyskany w ramach projektu patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział Gdańsk. Upowszechniamy także wiedzę o naszym czasopiśmie poprzez obecność w coraz większej liczbie baz naukowych oraz materiały promujących IBage. Nasze nowe logo wskazuje kierunek dalszych zmian – dynamiczny rozwój czasopisma, aby w pełni służyć jako platforma wymiany wiedzy i wyników badań w erze biznesu międzynarodowego.

Od lutego 2018 roku czasopismo IBage ma nowego redaktora naukowego! Została nim dr Joanna Adamska-Mieruszewska, zastępując na tym stanowisku dotychczasowego redaktora – dr Katarzynę Bałandynowicz-Panfil, która sprawowała tę funkcję od lutego 2013 r.

ISSN 2300-6102
e-ISSN 2353-9496
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna