International Business and Global Economy,2018, Tom 37

Redaktor naukowy: Joanna Adamska-Mieruszewska
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: gospodarki surowcowe, instytucje, międzynarodowa konkurencyjność handlowa, konkurencyjność instytucjonalna, Azerbejdżan, natural resource-based economies, institutions, international trade competitiveness, institutional competitiveness, Azerbaijan, startupy, Grupa Wyszehradzka, przedsiębiorczość, ekosystem startupowy, przedsiębiorczość międzynarodowa , startups, Visegrad Group, entrepreneurship, startup ecosystem, international entrepreneurship, offshoring, wartość dodana, globalne łańcuchy wartoości, value added, global value chains, transfer technologii, rozwój gospodarczy, innowacyjność, technology transfer, economic development, innovativeness, migrant, uchodźca, kryzys migracyjny, Unia Europejska , refugee, migration crisis, European Union, Chiny, Afryka, handel, inwestycje, pomoc rozwojowa, pomoc , China, Africa, trade, investment, development assistance, aid, rozwój zrównoważony, ład społeczny, metody wielowymiarowej analizy, metoda Hellwiga , sustainable development, social order, multidimensional comparative analysis, Hellwig method, dyplomacja gospodarcza, dyplomacja handlowa, promocja eksportu, organizacja dyplomacji w Polsce , economic diplomacy, commercial diplomacy, export promotion, organisation of dip- lomacy in Poland, badania i rozwój, zróżnicowanie regionalne, autokorelacja przestrzenna, UE, NUTS 2, research and development, regional inequalities, spatial autocorrelation, EU, NEMs, internacjonalizacja, digitalizacja , non-equity modes (NEMs), internationalization, digitization, bezpieczeństwo żywnościowe, samowystarczalność żywnościowa, Polska, food security, food self-sufficiency, Poland, transgraniczny e-commerce, polityka handlowa, bariery handlu, międzynarodowe organizacje gospodarcze, regulacje Internetu , cross-border e-commerce, trade policy, trade barriers, international economic organizations, Internet regulations, protekcjonizm, cła, instrumenty pozataryfowe , protectionism, tariffs, non-tariff barriers, integracja regionalna, wspólna waluta, optymalny obszar walutowy, kursy wy- miany, Afryka Wschodnia , regional integration, monetary integration, optimum currency area, exchange rate regimes, East Africa, handel międzynarodowy, handel wartością dodaną, fragmentaryzacja produkcji , international trade, value added trade, fragmentation of production, inwestycje portfelowe, rynek finansowy, portfolio investment, financial market, handel zagraniczny, handel z krajami trzecimi, wskaźniki pozycji konkurencyjnej w handlu, Litwa , foreign trade, extra-EU trade, competitiveness position indicators in foreign trade, Lithuania, bilans płatniczy, handel światowy, handel zagraniczny Polski, międzynarodowy handel usługami, usługi transportowe , balance of international payments, world trade, foreign trade of Poland, international trade in services, transport services, polityka wypłat dywidend, determinanty wypłat dywidend, B+R, państwo w strukturze akcjonariatu , dividend policy, dividend determinants, R&D, government ownership, globalne łańcuchy wartości, GVC, majątek, dochody, kapitał, Źródła prywatnego majątku , wealth, income, capital, sources of private wealth, wynik całkowity, pozostały wynik całkowity, zarządzanie finansami, raportowanie finansowe, polskie i niemieckie spółki publiczne comprehensive income, other comprehensive income, finance management, financial reporting, Polish and German public companies, państwo, waluta międzynarodowa , state, international currency, trafność prognozy, błąd prognozy zysku, pierwsza oferta publiczna, prospekt emisyjny , financial forecasts accuracy, earnings forecast error, initial public offering, prospectus, inteligencja kulturowa, międzynarodowe badania marketingowe , intercultural intelligence, international marketing research, model dwumianowy ujemny, OECD, przedsiębiorstwa międzynarodowe , negative binomial model, multinational enterprises, relacje międzynarodowe, komunikacja, kompetencja, wykorzystanie wiedzy, nauka poprzez praktykę , international relations, communication, competence, use of knowledge, learning by doing, zaawansowane usługi biznesowe, bezpośrednie in- westycje zagraniczne, gospodarki wschodzące, korporacje transnarodowe , advanced business services, foreign direct investment, emerging economies, multinational corporations, konsumpcja produktów ekologicznych, badania marketingowe, triangulacja , consumption of eco-products, marketing research, triangulation, konkurencyjność, innowacje, polskie przedsiębiorstwa MSP , competitiveness, innovations, Polish SMEs, kompetencje kulturowe, pokolenie Z, Erasmus, cultural competencies, cultural intelligence, generation Z, doświadczenie relacyjne, kompetencja relacyjna, relacje międzyorganizacyjne, współpraca międzynarodowa , relational experience, relational competence, inter-organizational relations, interna- tional cooperation, MSP, badania ilościowe, kapitał relacyjny , SME, quantitative research, relational capital, konkurencyjność eksportu, konwergencja struktury eksportu, gospodarki doganiające , exports competitiveness, exports specialisation convergence, catching-up economy, spójność, NAFTA, region, rozwój regionalny, zróżnicowania międzyregionalne , cohesion, regions, regional development, interregional disparities, euro, strefa euro, eurozone, brexit, budżet UE, Wieloletnie Ramy Finansowe 2021–2027 , Brexit, EU budget, Multiannual Financial Framework 2021–2027, teoria integracji gospodarczej, strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek , theory of economic integration, free trade area, customs union, common market, SWH+, efekt kreacji handlu, efekt przesunięcia handlu, międzynarodowa nierównowaga płatnicza, TTIP, FTA+, trade creation effect, trade diversion effect, international payment disequili- brium, proces integracyjny, okręg, współczynnik zmienności, konwergencja beta, konwergencja sigma , integration process, district, coefficient of variation, beta convergence, sigma convergence

WYZWANIA GOSPODARKI GLOBALNEJ

Sortuj według

Taksonomiczna ocena ekosystemów startupowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 15–26
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.001.9374

Polska w globalnych łańcuchach wartości

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 27–40
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.002.9375

Determinanty międzynarodowego transferu technologii (MTT) w krajach  słabo rozwiniętych

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 41–52
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.003.9376

 “Fortress Europe” or “Open Door Policy” – attempts to solve the refugee and migration crisis in the European Union in 2011–2017

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 53–70
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.004.9377

Konkurencyjność gospodarek surowcowych w handlu międzynarodowym a rola otoczenia instytucjonalnego – przypadek Azerbejdżanu

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 71–83
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.005.9378

China’s economic expansion in Africa–selected aspects

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 84–97
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.006.9379

Instytucje polityki „post-pivot” w Azji – wybrane aspekty

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 98–113
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.007.9380

Taksonomiczna analiza zrównoważonego rozwoju Litwy w sferze społecznej w latach 2006–2016

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 114–127
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.008.9381

The economic diplomacy of Poland – the origin and evolution of the organisational model and tasks during the transformation period

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 128–141
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.009.9382

Intensywność nakładów na badania i rozwój w regionach Unii Europejskiej w ujęciu przestrzennym

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 142–156
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.010.9383

Non-equity modes w erze digitalizacji gospodarki

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 157–167
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.011.9384

Ocena bezpieczeństwa żywnościowego i samowystarczalności żywnościowej Polski na tle państw Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 168–182
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.012.9385

Narzędzia polityki handlowej w obszarze e-commerce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 183–197
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.013.9386

Tendencje protekcjonistyczne w handlu światowym

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 198–211
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.014.9387

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO HANDLU I FINANSÓW

A common currency for the East African community? Lessons from the introduction of the euro

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 215–230
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.015.9388

Osłabienie powiązań produkcyjnych w gospodarce światowej jako czynnik spowolnienia handlu międzynarodowego w latach 2008–2015

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 231–243
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.016.9389

Portfolio investment in Poland – inflows and outflows in the 21st century. An analysis of pull factors for capital flows

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 244–257
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.017.9390

Pozycja konkurencyjna Litwy w wymianie towarowej z krajami pozaunijnymi

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 258–271
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.018.9391

Znaczenie usług transportowych w bilansie płatniczym Polski na tle tendencji w międzynarodowej wymianie handlowej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 272–285
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.019.9392

Struktura akcjonariatu a polityka wypłacania dywidend spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 286–298
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.020.9393

Handel wartością dodaną w Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 299–311
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.021.9394

Country-specific factors of accumulating private wealth – evidence from international students’ essays

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 312–322
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.022.9395

Przydatność kategorii zysku całkowitego w zarządzaniu finansami polskich i niemieckich spółek giełdowych

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 323–335
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.023.9396

Rola państwa w procesie internacjonalizacji waluty Chin

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 336–347
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.024.9397

CHALLENGES OF ENTERPRISES IN GLOBAL ECONOMY

Voluntary disclosure and quality of new stock companies’ earnings forecast in EU-regulated markets

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 348–359
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.025.9398

Znaczenie inteligencji kulturowej w międzynarodowych badaniach marketingowych

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 363–373
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.026.9399

Determinanty działalności przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów OECD w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 374–385
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.027.9400

Student's writing skills as a factor enhancing the company brand

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 386–398
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.028.9401

Advanced business services in the global economy and the Visegrád Group economies

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 399–408
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.029.9402

Ecologisation of consumption as a trend in consumer behaviour – implications for future research

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 409–420
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.030.9403

Innovation as a determinant of SMEs competitiveness in Poland

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 421–435
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.031.9404

Ocena wpływu programu Erasmus na poziom inteligencji kulturowej studentów zagranicznych studiujących w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 436–445
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.032.9405

Is foreign partnering experience of a company valuable for developing its relational competence?

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 446–457
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.033.9406

Kapitał relacyjny a procesy internacjonalizacji małych i średnich firm w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 458–475
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.034.9407

WYZWANIA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH

EU membership and exports competitiveness – benchmarking exports structures of Poland and Slovakia versus Bulgaria and Romania, and their convergence to the German pattern in the years 2000–2014

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 479–492
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.035.9408

The economic and social cohesion of the NAFTA countries – selected aspects and policy recommendations

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 493–505
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.036.9409

Euro w zmieniającym się świecie

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 506–519
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.037.9410

Implikacje brexitu dla budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 520–532
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.038.9411

Effects of regional market integration – a theoretical approach

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 533–543
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.039.9412

The issue of extended free trade area in theory and practice – the case of TTIP

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 544–553
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.040.9413

Procesy integracyjne a spójność społeczno-gospodarcza regionów na przykładzie Litwy

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 554–567
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.041.9414