Advanced business services in the global economy and the Visegrád Group economies

Artur Klimek

Abstrakt

The paper aims to present recent trends in global trade and investment in advanced business services (ABS). Special attention is given to the position of Visegrád countries in international movements of services and associated activities. The research method applied in the study is the statistical analysis of aggregate data on trade and foreign direct investment (FDI). The data were extracted from the World Trade Organization (WTO) and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) databases. The main finding is that services are still less traded than merchandise. Still, knowledge-intensive services are gaining importance as their share in trade of services reaches 15%. As a result of the study, major problems with data regarding services were identified. The results confirm the global importance of the services based on knowledge. This is significant, as ABS create a narrow group of specialized services. Importantly, ABS are quite inclusive and many emerging economies become global providers of such services.

Zaawansowane usługi biznesowe w gospodarce światowej a gospodarki Grupy Wyszehradzkiej

Celem artykułu jest przedstawienie najnowszych trendów w globalnym handlu i inwestycjach w obszarze zaawansowanych usług biznesowych (ABS). Szczególną uwagę zwrócono na pozycję państw Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowych przepływach usług i działalności powiązanej. Metodą badawczą zastosowaną w badaniu jest analiza statystyczna zagregowanych danych dotyczących handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzących z baz Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zgodnie z wynikami badań usługi są nadal w mniejszym stopniu przedmiotem obrotu międzynarodowego niż towary, jednak na znaczeniu zyskują usługi wymagające dużej wiedzy, których udział w handlu usługami sięga 15%. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano poważne problemy dotyczące danych o usługach. Wyniki potwierdzają globalne znaczenie usług opartych na wiedzy. Jest to istotne, ponieważ ABS tworzą wąską grupę specjalistycznych usług. Co ważne, ABS mogą być oferowane przez gospodarki o różnym poziomie rozwoju, a wiele wschodzących gospodarek staje się światowymi dostawcami takich usług.

Słowa kluczowe: zaawansowane usługi biznesowe, handel międzynarodowy, bezpośrednie in- westycje zagraniczne, gospodarki wschodzące, korporacje transnarodowe , advanced business services, international trade, foreign direct investment, emerging economies, multinational corporations
References

Andersen B., Howells J., Hull R., Miles I., Roberts J., 2000, Knowledge and innovation in the new service economy, Cheltenham, Edward Elgar.

Bieron B., Ahmed U., 2016, The E15 initiative strengthening the global trade system (services, international rulemaking, and the digitization of global commerce), Journal of Commerce & Management Thought, vol. 2.

Brandao Fischer B., 2015, On the contributions of knowledge-intensive business-services multinationals to Laggard innovation systems, Brazilian Administrative Review, vol. 12, no. 2.

Dettmer B., 2014, International service transactions: Is time a trade barrier in a connected world?, International Economic Journal, vol. 28, no. 2.

Engman M., 2007, Expanding international supply chains: The role of emerging economies in providing IT and business process services, OECD Trade Policy Working Paper no. 52.

Grossman G.M., Rossi-Hansberg E., 2008, Trading tasks: A simple theory of offshoring, American Economic Review, vol. 98, no. 5.

Jones R., Kierzkowski H., 2001, A framework for fragmentation, [in:] S. Arndt, H. Kierzkowski, Fragmentation: New Production Patterns in the World Economy, Oxford, Oxford University Press.

Low P., 2013, The role of service, [in:] D. Elms, P. Low, Global value chains in a changing world, Geneva, World Trade Organisation.

Markusen J. R., 1997, Trade versus investment liberalization, NBER Working Paper no. 6231.

Markusen J., Rutherford T., Tarr D., 2005, Trade and direct investment in producer services and  the domestic market for expertise, The Canadian Journal of Economics. Revue canadienne d’Economique, vol. 38, no. 3.

Miles I., Kastrinos N., Flanagan K., Bilderbeek R., Hertog P., Huntink W., Bouman M., 1995, Knowledge-intensive business services: Users, carriers and sources of innovation, Luxemburg, EIMS Publication No. 15, Innovation Programme, Directorate General for Tele- communications, Information Market and Exploitation of Research, Commission of the European Communities.

Nath H., Liu L., 2017, Information and communications technology (ICT) and services trade, Information Economics and Policy, vol. 41.

Roberts J., 2003, Competitiveness in the business services sector: Implications for the competitivess of the European economy, Competition & Change, vol. 7, no. 2–3.

Wirzt J., Tuzovic S., Ehret M., 2015, Global business services: Increasing specialization and integration of the world economy as drivers of economic growth, Journal of Service Manage- ment, vol. 26, issue 4.

WTO, 2015, Trade in services, https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/services_brochure2015_e.pdf [access: 03.02.2018].