Znaczenie inteligencji kulturowej w międzynarodowych badaniach marketingowych

Danuta Babińska

Abstrakt

Rozszerzanie działalności przedsiębiorstw poza rynek krajowy wiąże się ze wzrostem ryzyka i niepewności podejmowanych działań, stąd potrzeba profesjonalnego zbierania i przetwarzania informacji o nowych rynkach. Interesującą perspektywę do tego, jak można patrzeć na prowadzenie międzynarodowych badań marketingowych, wnosi koncepcja inteligencji kulturowej (CQ). Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, jakie znaczenie mają poszczególne komponenty inteligencji kulturowej na różnych etapach procesu badań marketingowych prowadzonych w międzynarodowym kontekście. Przedstawiono koncepcję CQ jako strukturę kilku współzależnych, wzajemnie na siebie oddziałujących komponentów oraz sformułowano przypuszczenia dotyczące znaczenia wykorzystania komponentów CQ w procesie badań międzynarodowych.

The meaning of cultural intelligence in international marketing research

Abstract

The expansion of business activity outside the domestic market is connected to an increasing risk and uncertainty of the undertaken actions, hence the need to collect and process information on the new markets in a professional way. Cultural intelligence provides an interesting perspective into how one can perceive international marketing research. The paper is an attempt to answer the question of what is the meaning of particular components of cultural intelligence regarding different stages of marketing research in the international context. The concept of CQ is presented as a structure of interrelated components and assumptions have been formulated on the significance of applying those components in the process of international marketing research.

Słowa kluczowe: inteligencja kulturowa, międzynarodowe badania marketingowe , intercultural intelligence, international marketing research
References

Alon I., Higgins J.M., 2005, Global leadership success through emotional and cultural intelligence, Business Horizons, vol. 48, no. 6.

Ang S., Van Dyne L., Koh C., Ng K.Y., Templer K.J., Tay C., Chandrasekar N.A., 2007, Cultural Intelligence. Its Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural Adaptation and Task Performance, Management and Organization Review, vol. 3, issue 3.

Cavusgil S.T., Knight G., Riesenberger J., Yaprak A., 2009, Conducting Market Research for International Business, Businessexpert Press.

Doliński D., 1998, Specyfika kulturowa, Aida Media, nr 3.

Earley P.C., Ang S., 2003, Cultural intelligence. Individual interactions across cultures, Stanford University Press, Palo Alto, CA.

Earley P.C., Mosakowski E., 2004, Cultural Intelligence, Harvard Business Review, October.

Eisenberg J., Lee H.-J., Brück F., Brenner B., Claes M.-T., Mironski J., Bell R., 2013, Can business schools make students culturally competent? Effects of cross-cultural management courses on cultural intelligence, Academy of Management Learning & Education, vol. 12, no. 4.

Flores P., Karsh J., 2012, Getting to know you. Conducting ethnographic research with Hispanic consumers, Quirk’s Marketing Research Review, February.

Groves K.S., Feyerherm A., Gu M., 2015, Examining Cultural Intelligence and Cross Cultural Negotiation Effectiveness, Journal of Management Education, vol. 39, issue 2.

Karcz K., 2004, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kumar V., 2015, Global Marketing Research, Sage, New Delhi.

Malhotra N.K., Agarwal J., Peterson M., 1996, Methodological issues in cross-cultural marketing research. A state-of-the-art review, International Marketing Review, vol. 13.

Mazurek-£opacińska K., Sobocińska M., 2014, Triangulacja w badaniach marketingowych zachowań konsumentów na rynkach międzynarodowych, Handel Wewnętrzny, nr 1.

Ott D.L., Michailova S., 2018, Cultural intelligence. A review and new research avenues, International Journal of Management Reviews, vol. 20, issue 1.

Pincus J., 2014, How to address cultural conceptions of illness, health and wellness, Quirk’s Marketing Research Review, November.

Piwowarczyk A.J., 2016, Istota i znaczenie inteligencji kulturowej w kontekście kształcenia uniwersyteckiego, E-Mentor, nr 1.

Sagan A., 2003, Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych, [w:] Euromarketing.

Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J.W. Wiktor, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Mruk H., 2013, Międzynarodowe badania marketingowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Simpson D., 2015, Znaczenie inteligencji kulturowej w kierowaniu zespołami międzynarodowymi, International Business and Global Economy, no. 34.

Suddaby R., 2010, Editor’s comments. Construct clarity in theories of management and organization, Academy of Management Review, vol. 35, no. 3.

Suzuki S., 2010, Umysł zen, umysł początkującego, przeł. J. Dobrowolski, A. Sobota, Wydawnictwo Elay, Jaworze.

Thomas D.C., Inkson K., 2004, Cultural Intelligence. People Skills for Global Business, Barrett-Koehler Publishers.

Thomas D.C., Stahl G., Ravlin E.C., Poelmans S., Pekerti A., Maznevski M., Lazarova M.B., Elron E., Ekelund B.Z., Cerdin J.-L., Brislin R., Aycan Z., Au K., 2008, Cultural Intelligence. Domain and Assessment, International Journal of Cross Cultural Management, vol. 8.