Safety of investing in Polish cooperative bonds – risk aspect

Jacek Pera

Abstrakt

This paper analyses the safety of investing in Polish cooperative banks’ bonds in the aspect of risk. The main purpose of the paper is to identify and analyse the risk resulting from Polish cooperative banks’ issuing bonds. The paper assumes the following research hypothesis: investments in  cooperative bonds are relatively safe. As a rule, cooperative banks issue bonds in pursuing their business defined in the articles of association (development of lending activity), investing in branch network or innovative technological solutions, restructuring/diversifying financing sources, restructuring maturity structure for liabilities, restructuring liability revaluation dates, or increasing regulatory capital. The analysis covered all Polish cooperative bonds issued in 2018 and maturing in 2026, i.e. all 24 bond issues performed by 20 cooperative banks. The research identified general risks applicable to all cooperative bonds, as well as risks specific to each of the 24 bond issues analysed. Based on the classification, the cooperative bonds were divided by type into eight groups. The author adopted the method of critical analysis of literature. The modified Fisher–Weil model, risk classification on the Stanisz scale, and selected risk indicators were also used in the evaluation of the bonds. For his analysis, the author drew data from full-year, half-year, and current reports found on the Catalyst and NBP websites. The security of cooperative bonds was analysed for D(average duration),V(convexity), and the risk indicator ID (issuer’s debt). The analysis revealed that investments in the bonds analysed are relatively secure. The accepted research hypothesis was therefore verified positively against these parameters. A high level of risk has been identified for the PID (profitability against the issuer’s debt) indicator. Here, the research hypothesis was verified negatively.

JEL classification: G21, G31, G32

Słowa kluczowe: bonds, risk, securities, cooperative bank, security
References

Alińska A., 2002, Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej, Twigger,  Warszawa.

BFG, 2017, Sytuacja w sektorze bankowym – informacja miesięczna, BFG, Departament Analiz i Wczesnego Ostrzegania, Warszawa.

Buszko M., Kołowska  B., 2012, Obligacje banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie instrumentów notowanych na rynku Catalyst, [in:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Catalyst,  2018, www.gpwcatalyst.pl [access: 15.01.2019].

Cioch  H., 2011, Prawo spółdzielcze, Wolters  Kluwer,  Warszawa.

Desrochers M., Fischer K., 2005, The power of networks: Integration and financial cooperative performance, Annals  of Public and  Cooperative Economics,  no. 3.

Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzmann W.N., 2003, Modern portfolio theory and investment analysis, Wiley, New  York.

Fisher L., Weil R.L., 1971, Coping with the risk of market rate fluctuations: Returns to bondholders from naive and optimal strategies, Journal  of Business,  no. 4.

Fonteyne W., 2007,  Cooperative banks in  Europe  –  Policy Issues,  IMF  Working  paper, WP/07/159, International Monetary Fund,  Washington.

Galbarczyk T.A., 2012, Emisja papierów wartościowych jako forma powiększania funduszy własnych banków spółdzielczych, [in:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Zeszyty  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Gontarek I., Dorosz  A., 2011, Obligacje spółdzielcze na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie, Warszawa.

Guinnane T.W., 1997, Regional organizations in German cooperative banking system in the late 19th  century, Research  in Economics,  no. 3.

GUS, 2018, Wyniki finansowe banków w 2017 roku, December, GUS, Warszawa. Jakubowski A., 2012, Czynnikowy model zarządzania portfelem obligacji, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania: Współczesne problemy zarządzania  no.1, Warszawa.

Nastarowicz E., 2017, Bankowość spółdzielcza – wyróżniki, misja, wartości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa.

NBP, 2015, Raport o stabilności systemu finansowego, December, Departament Stabilności Finansowej NBP, Warszawa.

NBP, 2016, Raport o stabilności systemu finansowego, December, Departament Stabilności Finansowej NBP, Warszawa.

NBP, 2017, Raport o stabilności systemu finansowego, December, Departament Stabilności Finansowej NBP, Warszawa.

NBP, 2018, Raport o stabilności systemu finansowego, December, Departament Stabilności Finansowej NBP, Warszawa.

Orzeszko T., 1998, Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, WSB, Poznań.

Osiecki M., 2016, Oferta obligacji banków spółdzielczych na rynku Catalyst, http://www.StockWatchgpwcatalyst.pl [access: 15.01.2019]

Pawlonka T., 2012, Emisja obligacji przez banki spółdzielcze – doświadczenia z obecności na rynku Catalyst, [in:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Rosa A., 2010, Efektywność spółdzielczego  sektora bankowego w Polsce w latach 1999–2009, [in:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Zeszyty  Naukowe no. 140,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Rosa A., 2012,  Aktywność banków spółdzielczych w Polsce i na tle wybranych europejskich spółdzielczych grup bankowych, [in:] Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Ze- szyty  Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Stanisz  A., 1998, Przystępny kurs statystyki, Statsoft  Polska,  Kraków.

Szambelańczyk J., 2006, Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo  Akademii  Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Ustawa  z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. Nr 127, poz. 1050, art. 1 pkt 1–2.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm., art. 2.

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. Nr 119, poz. 1252 z późn. zm., art. 6 ust. 1–3 i art. 7–8.

Wyman O.,  2008, Cooperative bank: Customer champion, https://v3.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/publications/external_studies/CBank_Costumer_Champion.pdf [access: 25.11.2019].

Zalewska Z., 2009, Banki spółdzielcze w okresie turbulencji na rynkach finansowych, Głos Banków  Spółdzielczych, no. 2.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna