Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją – stan i perspektywy

Małgorzata Czermińska,

Joanna Garlińska-Bielawska,

Marta Ulbrych

Abstrakt

The functioning of the customs union between the European Union and Turkey – state and prospects

The aim of the paper is to present the results of a research into the functioning of the customs union between the European Union and Turkey. The survey uses a method of critical analysis of the literature and a review of source documents and statistical data, which allowed to identify the weaknesses and indicate the reasons for modernization and proposed directions of changes of the current agreement. The main drawback of the agreement is that it only covers the liberalization of trade in industrial goods. In addition, Turkey does not have observer status in the EU Trade Policy Committee. For these reasons in December 2016 the European Commission proposed a review of the existing customs union agreement with Turkey and an extension of trade relations by creating a new type of trade agreement. It is proposed to include additional areas in the regulatory framework of the new agreement, in particular agriculture, services, and access to public tenders.

JEL classification: F15, F4

Słowa kluczowe: unia celna, Unia Europejska, Turcja / customs union, European Union, Turkey
References

Akman S., 2010, The European Union’s trade strategy and its reflection on Turkey: An evaluation from the perspective of free trade agreements, paper presented at the IKV Workshop on the Interface between the World Trading System and Global Issues: Challenges for the WTO, Turkey and the European Union, 14–15 May, Istanbul.

Aslan D.H., Eralmac O., Ozaydin S., 2016, Turkey’s foreign policy and the Middle East under AKP Rule (2002–2012), Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, no 3.

Bown Ch.P., 2011, Introduction, [w:] The great recession and import protection: The role of temporary trade barriers, ed. Ch.P. Bown, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington.

Chmielowska D., Sobczak M., 2016, Demokracja po turecku, Studia Europejskie, nr 4.

Czermińska M., 2010, Swoboda przepływu towarów jako jedna z wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 845.

Czermińska M., 2016, The European Union customs system in the 21st century: Challenges and trends, Trends in the World Economy, no. 8: Global Economy at the Crossroads.

Dalacoura K., 2017, A new phase in Turkish foreign policy: Expediency and AKP survival, Middle East and North Africa Regional Architecture: Mapping Geopolitical Shifts, Regional Order and Domestic Transformation, MENARA.

Dawar K., Harwell Ch., Togan S., 2018, Reforming and renegotiating the EU–Turkey Customs Union, Turkish Policy Quarterly, no. 1.

EC, 2016, Recommendation for a Council Decision authorising the opening of negotiations with Turkey on an Agreement on the extension of the scope of the bilateral preferential trade relationship and on the modernisation of the Customs Union, European Commission, COM(2016) 830 final.

EC, 2019a, Commission Press Release IP/19/2752, Reforms in the Western Balkans and Turkey: Annual assessments and recommendations, European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_2752 [dostęp: 03.12.2019].

EC, 2019b, European Union: trade in goods with Turkey, European Commission, https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_turkey_en.pdf  [dostęp: 20.09.2019].

ECTS, [b.d.], European Commission Trade Statistics, http://ec.europa.eu [dostęp: 05.09.2019].

ENC, 2017, A modernized EU–Turkey customs union: Expert interviews and analysis, European Neighbourhood Council, https://www.tepav.org.tr/upload/files/1491836076-0.A_Modernized_EU_Turkey_Customs_Union.pdf [dostęp: 15.09.2019].

EP, 2016, Bringing EU–Turkey trade and investment relations up to date?, European Parliament, European Parliament’s Committee on International Trade, Directorate General for External Relations.

Eurostat, 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Turkey-EU_international_trade_in_goods_statistics [dostęp: 01.09.2019].

Fakura H., 2018, EU–Turkey customs union: Prospects for modernization and lessons for brexit, Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, London, https://www. chathamhouse.org/publication/eu-turkey-customs-union-prospects-modernization- and-lessons-brexit [dostęp: 02.09.2019].

Gozen R., 1996, Turgut Özal and Turkish foreign policy: Style and vision, Foreign Policy, no. 3/4. HMRC, 2018, Notice 812: European Union p – trade with Turkey, HM Revenue & Customs, https://www.gov.uk/government/publications/notice-812-european-community-p-trade-with-turkey/notice-812-european-community-p- trade-with-turkey [dostęp: 1.09.2019].

Kalicka-Mikołajczyk A., Daulenov M., 2011, Unia celna jako forma integracji gospodarczej państw, Acta Universitatis Writislaviensis, no. 3367.

Keskin S., 2009, Impacts of customs union with European Union to the Turkish economy, International Journal of Economics and Finance, no. 2, http://www.sobiad.org/ejournals/jou- rnal_IJEF/archieves/ijef2009/05sadettin_keskin.pdf [dostęp: 03.12.2019].

Kwaśny J., Mroczek A., Ulbrych M., 2017, Eksport jako determinanta rozwoju Małopolski, [w:] Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce, red. M. Maciejewski, K. Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Migdalovitz C., 2010, AKP’s domestically-driven foreign policy, Turkish Policy Quarterly, no. 4. Misiągiewicz J., 2009, Polityka zagraniczna Turcji po zimnej wojnie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Nas C., Özer Y., 2017, Turkey and EU integration: Achievements and obstacles, Routledge, New York – Oxford.

PE, 2017, Stosunki UE–Turcja. Możliwe scenariusze rozwoju, Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20170426STO72401/stosunki-ue-turcja- mozliwe-scenariusze-rozwoju [dostęp: 17.09.2019].

Szymański A. (red.), 2011, Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, Polski Instytut Spaw Między- narodowych, Warszawa.

UE, 1995, Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia w życie ostatniego etapu unii celnej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 13/74, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX: 21996D0213(01)&from=EN [dostęp: 03.12.2019].

Ulbrych M., 2013, Strategie integracyjne Turcji. Między funkcjonalizacją a regionalizacją, [w:] Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowań integracyjnych, red. A. Surdej, J. Brzozowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

WB, 2014, Evaluation of the EU-Turkey Customs Union, World Bank, report no. 85830-TR, https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/turkey/tr-eu-customs-union-eng.pdf [dostęp: 03.12.2019].

WE, 1963, Decyzja Rady z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie zawarcia Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, 217/3685, https://eur-lex.europa.eu/legal-con- tent/PL/TXT/PDF/?uri= CELEX:31964D0732&from=PL [dostęp: 03.12.2019].

WTO, [b.d.], Tariff profiles, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/tariff_profiles_list_e.htm [dostęp: 05.09.2019].

 

WTO, 2019, Regional Trade Agreements Database, http://rtais.wto.org [dostęp: 02.09.2019]. Wódka J., 2012, Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.