Zastosowanie modelu struktury kapitału Mertona Howarda Millera w warunkach zmienności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2018–2019

Sławomir Antkiewicz

Abstrakt

Application of Merton Howard Miller’s capital structure model in the conditions of the volatility of fiscal policy in Poland in the years 2018–2019

An essential condition for the proper functioning of Polish enterprises is the stability of tax solutions. However, over the years 2018–2019, several variants of tax changes appeared, which may have a significant impact on the capital structure of enterprises. The implementation of one of the variants will create specific preferences for the use of equity or foreign capital. The purpose of the papers is to analyse the impact of possible changes in the tax rates on the decisions of management boards of enterprises regarding the methods of financing Polish enterprises and shaping their capital structure. To achieve the research goal, the paper presents the capital structure and the evolution of theoretical concepts regarding the preferences for financing enterprises with shares or bonds. Particular attention was paid to Merton Howard Miller’s model, which argued that enterprises can use interest tax shields that reduce the basis for calculating income tax. The analytical-descriptive and comparative methods were used. Scenarios of changes in taxation were presented and preferences for the use of equity or foreign capital were demonstrated using the Miller model. The research results indicate that in the current legal situation there are preferences for financing an entity with corporate bonds and if the most realistic scenario of liquidating the tax levied on interest paid to bond holders plays out, these preferences will further increase.

JEL classification: E62, G31, G33, G12

Słowa kluczowe: struktura kapitału, kapitał własny, dług, akcje, obligacje, tarcza podatkowa / capital structure, equity capital, debt, shares, bonds, tax shield
References

Antkiewicz S., 2009, Gówne światowe rynki obligacji korporacyjnych jako wzorzec dla rynku polskiego, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbañczyk („Zeszyty Naukowe” nr 577, seria: „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” nr 23), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Antkiewicz S., 2012, Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa.

Antkiewicz S., 2013, Papiery dłużne we współczesnej bankowości korporacyjnej, [w:] Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska, CeDeWu.pl Platinium, Warszawa.

Barowicz M., 2014, Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne, Edu-Libri, Kraków.

Bowlin O.D., Martin J., Scott D.F., 1989, Guide to financial analysis, McGraw-Hill,NewYork.

Brealey R.A., Myers S.C., 1991, Principles of corporate finance, McGraw-Hill, New York.

Chojnacka E., 2012, Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w oewietle teorii hierarchii Źródeł finansowania, Cedewu.pl, Warszawa.

Grzywacz J., 2012, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Horne J.C., 1992, Financial management and policy, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Jamka J., 1998, Podatki a struktura kapitałów przedsiębiorstwa. Teoria i badania empiryczne – cz. I, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7.

Jerzemowska M., 1996, Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F., 1993, Basic financial management, Prentice Hali, Englewood Cliffs, NJ.

Miller M.H., 1977, Debt and taxes, Journal of Finance, no. 2, https://www2.bc.edu/thomas-chem-manur/phdfincorp/MF891%20papers/Miller%20tax%201977.pdf [dostęp: 04.11.2019].

Modigliani F., Miller M.H., 1958, The cost ofcapital, Corporation finance and the theory ofinvest-ment, The American Economic Review, no. 3, https://www2.bc.edu/thomas-chemma-nur/phdfincorp/MF891%20papers7MM1958.pdf [dostęp: 04.11.2019].

Modigliani F., Miller M.H., 1963, Corpomte income taxes and the cost ofcapital: A comction, The American Economic Review, no. 3, https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phd-fincorp/MF891%20papers/MM1963.pdf [dostęp: 04.11.2019].

Nogacki R., 2019, PTT obniżony do 9% - kto rzeczywiście na tym skorzysta, PIT.pl, https:// www.pit.pl/aktualnosci/cit-obnizony-do-9-kto-rzeczywiscie-na-tym-skorzysta-953507 [dostęp: 30.07.2019].

Sądej M., 2019, Zmiany w CIT od 2019 roku - dla kogo obniżona stawka 9% ?, Poradnik Przedsiębiorcy, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zmiany-w-cit-dla-kogo-obnizona-stawka [dostęp: 30.07.2019].

Shapiro A.C., 1990, Modern corporate finance, McMillan Publishing Company, Cambridge.

Siddigni S., 1999, Ein Finanzmathematisches Modeli żur Bewertung von Wandelanleihen, Finanz Betrieb, nr 12.

Strategia rozwoju rynku kapitałowego, 2019, Ministerstwo Finansów, https://www.gov.pl/ web/finanse/strategia-rozwoju-rynku-kapitalowego [dostęp: 30.07.2019].

Szułdrzyński K., 2019, Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego to krok w dobrą stronę, wyzwaniem pozostaje jej wdrożenie, PwC, https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-03-04-strategia-rozwoju-rynku-kapitalowego-komentarz-pwc.html [dostęp: 30.07.2019].

Taggart R.A., 1994, The new Palgrave dictionary ofmoney and finance, The McMillan Press Ltd., London.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 2019, póz. 865.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna