Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Poniżej opisane zostały standardy etyczne dotyczące oczekiwanego postępowania ze strony wszystkich osób uczestniczących w publikacji czasopisma International Business and Global Economy (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej), w tym autora, redaktora czasopisma, redakcji, recenzentów i wydawcy.

Wszystkie artykuły przesłane do publikacji w International Business and Global Economy są recenzowane pod kątem autentyczności, kwestii etycznych oraz dopasowania.


OBOWIĄZKI REDAKTORÓW

Monitorowanie standardów etycznych: redakcja monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych, jak również podejmuje wszystkie możliwe działania przeciwko niedopuszczalnym praktykom wydawniczym.

Sprawiedliwe zasady: przesłane teksty podlegają ocenie pod kątem zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wierzenia religijne, obywatelstwo bądź poglądy polityczne piszącego.

Decyzja o publikacji: redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o tym, które z nadesłanych artykułów powinny zostać opublikowane. Podstawą decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu tekstu jest istotność, oryginalność, jasność wywodu, jak również powiązanie z obszarem tematycznym czasopisma.

Poufność: redaktor i członkowie komitetu redakcyjnego muszą dopilnować, aby wszystkie przesyłane im materiały były traktowane jako poufne podczas recenzji. Obowiązuje zakaz ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących nadesłanych tekstów komukolwiek poza ich autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi oraz wydawcą.

Ujawnienie i konflikt interesów: niepublikowane materiały zawarte w nadesłanych pracach nie mogą zostać wykorzystane przez redaktora ani komitet redakcyjny do własnych badań bez pisemnej zgody autora. Redaktorzy zawsze dopilnowują, aby potrzeby ekonomiczne nie przesłoniły standardów intelektualnych i etycznych.

Zapewnienie uczciwości pracy naukowej: redaktorzy zawsze strzegą uczciwości pracy naukowej, publikując niezbędne poprawki i sprostowania oraz wyciągając konsekwencje w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie lub domniemanie dopuszczenia się nadużyć wydawniczych. Niedopuszczalne są plagiaty i fałszowanie danych.

Redakcja zawsze bez wahania publikuje wszelkie niezbędne poprawki, wyjaśnienia, zawiadomienia o wycofaniu publikacji i przeprosiny.

Wycofanie artykułu: redaktorzy czasopism rozważają wycofanie publikacji, jeśli:

- istnieją jednoznaczne dowody świadczące o tym, że wyniki badań są nierzetelne wskutek nadużycia (np. fabrykacji danych) lub niedopatrzenia (np. błędu w obliczeniu lub eksperymencie).

- wyniki badań opublikowano w innym miejscu bez wymaganego odniesienia, pozwolenia lub uzasadnienia (przypadki duplikacji wydawniczej)

- stanowi ona plagiat bądź opisuje nieetyczne badania.

Zawiadomienie o wycofaniu powinno być powiązane z wycofanym artykułem (poprzez umieszczenie tytułu i autorów wycofanego artykułu w nagłówku informującym o wycofaniu), jednoznacznie identyfikować wycofany artykuł, jak również podać osobę dokonującą wycofania. Zawiadomienia o wycofaniu powinny zawsze wymieniać przyczyny wycofania tak, aby odróżnić niedopatrzenie od nadużycia.

Wycofane artykuły nie zostaną usunięte z archiwum kopii papierowych ani elektronicznych czasopisma, lecz zostaną one w najszybszym możliwym terminie oznaczone jako wycofane.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy raportowania: Autorzy sprawozdania z oryginalnych badań powinni zaprezentować dokładny opis wykonanej pracy, jak również obiektywne omówienie jej znaczenia. Artykuł powinien rzetelnie przedstawiać użyte w tym celu dane, jak również dokładne informacje i odniesienia bibliograficzne pozwalające na odtworzenie tej pracy. Fabrykacja wyników oraz fałszowanie lub wypaczanie twierdzeń stanowi nieetyczne postępowanie, które może stać się podstawą do odrzucenia bądź wycofania pracy lub opublikowanego artykułu.

Oryginalność i plagiat: autorzy powinni upewnić się, że ich prace są całkowicie oryginalne, a w przypadku korzystania z pracy i/lub słów innych osób, należy ten fakt zaznaczyć w formie cytatu lub odniesienia. Niedopuszczalne są plagiaty i fałszowanie danych.

Możliwość dostępu do danych: autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie surowych danych do oceny redaktorskiej; powinni liczyć się z koniecznością udostępnienia danych, jak również zachować je przez odpowiednio długi czas po publikacji tekstu.

Wielokrotna lub jednoczesna publikacja: autorzy nie powinni co do zasady publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Przesłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczną praktykę wydawniczą i jest przez to niedopuszczalne.

Autorstwo tekstu: autorstwo powinno ograniczać się do osób, które miały znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację badań. Wszystkie osoby, które wniosły wkład powinny zostać wymienione jako współautorzy. Autor nadsyłający artykuł powinien dopilnować, aby praca wzmiankowała wszystkich współautorów oraz aby nie zostali w niej wymienieni pomyłkowo żadni inni współautorzy, jak również aby wszyscy współautorzy otrzymali do wglądu i zatwierdzili ostateczną wersję tekstu przed jego przesłaniem do publikacji.

Uwzględnianie źródeł: należy zawsze odpowiednio uwzględnić pracę innych osób. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały wpływ na określenie tematyki opisywanych badań.

Podstawowe błędy w opublikowanych pracach: gdy autor odkrywa w swojej pracy poważny błąd lub nieścisłość, jego obowiązkiem jest niezwłocznie zawiadomić o tym redaktora czasopisma i wspólnie z nim wycofać lub skorygować tekst.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w decyzjach edytorskich: recenzje pomagają redaktorowi w podjęciu decyzji edytorskich, jak również autorom w ulepszeniu tekstu.

Terminowość: każdy potencjalny recenzent, który uważa, że brakuje mu kwalifikacji, by zrecenzować opis badań zawarty w tekście lub sądzi, iż terminowe wywiązanie się z zadania jest niemożliwe, powinien niezwłocznie powiadomić o tym redaktora i zrezygnować z roli recenzenta.

Poufność: wszystkie teksty nadesłane do recenzji muszą być traktowane jako poufne. Zabronione jest ich udostępnianie bądź omawianie z kimkolwiek poza osobami upoważnionymi przez redaktora.

Standardy obiektywności: recenzje powinny być obiektywne. Osobista krytyka autora jest nie na miejscu. Recenzenci powinni wyrażać swoje uwagi w jasny sposób, odpowiednio je uzasadniając.

Uwzględnianie źródeł: recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały zacytowane przez autorów. Znaczne podobieństwo danego tekstu lub jego tożsamość z jakimkolwiek opublikowanym artykułem należy zgłosić redaktorowi.

Ujawnianie i konflikt interesów: informacje poufne lub idee pozyskane w procesie recenzowania należy traktować jako poufne, przy czym zabronione jest ich wykorzystywanie dla osobistej korzyści. Recenzenci nie powinni brać pod uwagę oceny tekstów, w przypadku których istnieje konflikt interesów wynikający z faktu, iż recenzenci ci są konkurentami lub współpracownikami autorów, spółek lub instytucji mających udział w pisaniu artykułu bądź są z nimi powiązani w inny sposób.