Dla autorów

Informacje dla Autorów

„International Business and Global Economy” (poprzednio: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego) poświęcone są problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i kierowania procesami gospodarczymi, w szczególności w zakresie transportu i spedycji oraz marketingu, jak również funkcjonowania rynków finansowych.

Zgłoszenie artykułu

Przyjmujemy zgłoszenia do numeru 37/2018. Termin 31 stycznia 2018 r.

Szczegóły na: www.gospodarka.globalna.ug.edu.pl

Autorzy, zgłaszający chęć opublikowania artykułu w czasopiśmie „International Business and Global Economy” powinni przesłać na adres redakcji propozycję tematu wraz z abstraktem (200-250 słów), zawierającym m.in. cel opracowania, zastosowaną metodologię i główne wnioski, oraz informację w którym obszarze tematycznym zgłaszany jest artykuł:

 • finanse międzynarodowe
 • kapitał ludzki w biznesie międzynarodowy
 • marketing międzynarodowe
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne
 • handel międzynarodowy
 • transport i spedycja międzynarodowa.

Wstępną decyzję o przyjęciu artykułu do dalszego procesu wydawniczego podejmuje redaktor tematyczny właściwy do danego obszaru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. O jej wyniku Autorzy zostaną poinformowani drogą mailową.

Artykuły naukowe zgłaszane do publikacji w czasopiśmie „International Business and Global Economy” powinny być przekazywane drogą elektroniczną na adres redaktora czasopisma. Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi opracowanymi przez redakcję (wymogi te znajdują się także w plikach do pobrania).

Przesyłając artykuł naukowy, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana, nie znajduje się w procesie recenzowania/publikowania w innym czasopiśmie naukowym.


Procedura recenzowania

Nadesłane artykuły zostaną zrecenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Przyjętym przez redakcję czasopisma jest system recenzowania, w którym recenzenci oraz Autorzy publikacji nie znają swoich tożsamości „double blind review process”. W celu zapewnienia anonimowości, tekst artykułu zostanie przesłany bez imienia i nazwiska Autora/Autorów oraz pozostałych informacji umożliwiających identyfikuję tożsamości do recenzentów.

Recenzja artykułów naukowych w „International Business and Global Economy” ma formę pisemną, a Autorzy zostaną powiadomieni o jej wyniku w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu 10 dni od ostatecznego terminu wykonania recenzji w danym roku.

Artykuł zostanie przyjęty do druku w postaci przesłanej do Redakcji jeśli obydwie pozytywne recenzje kończą się wnioskiem o opublikowaniu artykułu bez konieczności wprowadzania zmian. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian/poprawek Autorzy przesyłają elektronicznie do redakcji poprawiony tekst w ciągu 15 dni od dnia otrzymania recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów oraz poprawek redakcyjnych bez uzgadniania ich z Autorami opracowania. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu podejmuje Redaktor naukowy.

Artykuły przyjęte do publikacji będą zamieszczane w bieżącym numerze czasopisma, ponadto pełne teksty oraz ich streszczenia będą udostępnione na stronie internetowej czasopisma, w bazach danych oraz bibliotekach cyfrowych. W przypadku zgłoszenia zbyt dużej liczby tekstów w danym roku, Redakcja zastrzega sobie prawo do propozycji przesunięcia zgłoszonego artykułu do kolejnego numeru czasopisma.

Kategorie poddawane ocenie przez recenzentów to w szczególności:

 • realizacja przyjętego celu artykułu naukowego;
 • poprawność metodologiczna;
 • przejrzystość i trafność prowadzonego wywodu;
 • walor poznawczy;
 • dobór i wykorzystanie literatury;
 • językowa i techniczna strona pracy.

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: „ghostwriting” i „guest autorship” będą demaskowane i dokumentowane. Ponadto instytucje zatrudniające nierzetelnych Autorów zostaną powiadomione o zaistniałej sytuacji.

Proceder o nazwie „ghostwriting” oznacza pominięcie wśród Autorów artykułu naukowego osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. Przejawem „ghostwritingu” jest także brak wymienienia tejże osoby w podziękowaniach. Proceder o nazwie „guest authorship” inaczej określany jako „honorary authorship” oznacza sytuację, gdy dana osoba miała znikomy udział w powstaniu artykułu lub udział ten w ogóle nie miał miejsca, a mimo to osoba ta została dopisana jako Autor/ Współautor opracowania.

W celu przeciwdziałania tego rodzaju nierzetelnym praktykom, redakcja czasopisma będzie wymagać określenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie opracowania. W tym konieczne jest podanie informacji o afiliacji Współautorów, autorstwa koncepcji, zasad i metodologii wykorzystanej w celu realizacji publikacji.

Ponadto w celu identyfikacji finansowego wsparcia badań/ przygotowania publikacji Autorzy są zobowiązani do ujawnienia informacji o tym fakcie na końcu opracowania. Przykładowo publikacja zrealizowana ze środków BW (numer i instytucja); środków projektu badawczego (numer i instytucja), środków stypendium (nazwa).

Punktacja MNiSW za rok 2017 – 10 pkt.

Redakcja czasopisma „International Business and Global Economy” informuje, że od 2014 roku wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wytyczne edytorskie