Misja i cele czasopisma

Publikowanie własnego czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego” ukazał się już w 1973 roku.

Redaktorem naukowym pierwszych pięciu numerów czasopisma w latach 1973-1980 był prof. UG, dr hab. Zenon Kamiński. Po nim funkcję redaktora naczelnego przejęła prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, która opiekę nad czasopismem sprawowała w latach 1982-1993. Po krótkiej przerwie, w 1997 roku czasopismo zostało wznowione pod tytułem „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego”. Redaktorem naukowym została prof. UG, dr hab. Hanna Treder, która pełniła tę funkcję do końca 2011 roku. Z początkiem nowego roku kalendarzowego 2012 redaktorem naukowym „Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” została dr Urszula Mrzygłód. Od lutego 2013 roku funkcję tę sprawuje dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil. W tym też roku zmieniona została nazwa czasopisma na „International Business and Global Economy” (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej).

„International Business and Global Economy” poświęcone są problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Redakcja czasopisma „International Business and Global Economy” informuje, że od 2014 roku wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.