Obrazy roślinności Królestwa Polskiego redagowane przez Zygmunta Wóycickiego

Krzysztof Kapała

Abstrakt

Obrazy roślinności Królestwa Polskiego edited by Zygmunt Wóycicki

The paper presents the history of a little-known publication series Obrazy roślinności Królestwa Polskiego (Images of the Vegetation in the Kingdom of Poland), later retitled Krajobrazy roślinne Polski (The Vegetation Landscapes of Poland), which was created by a group of distinguished Polish botanists and was edited by Zygmunt Wóycicki. The work was published at the time when Poland was partitioned between Russia, Prussia and Austria, during World War I, and in the interwar period. A total of 21 fascicles were released that described and illustrated thirteen regions of the country, which differed in terms of floristics, geography, climate and pedology.

Słowa kluczowe: obrazy roślinności, krajobrazy roślinne, fotografia przyrodnicza, flora polska, zbiorowiska roślinne
References

„Acta Societatis Botanicorum Poloniae” t. 7, 1930, nr 1, s. I, portret Zygmunta Wóycickiego. Dobrzańska J., Badania florystyczno-ekologiczne nad roślinnością galmanową okolic Bolesławia i Olkusza, „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” t. 24, 1955, nr 2, s. 357–415.

Duda K., Tadeusz Wilczyński’s (18881981) and Józef Treszka’s (19061945) Images of the Forgotten World, „Visnyk Kam’yanec’-Podil’s’koho nacional’noho universytetu imeni Ivana Ohiyenka: Istorychni nauky” 2016, nr 9, s. 406–417.

Goetel W., Jan Małachowski, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” t. 37, 1917/1918, s. 56–58.

Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Hałdy cynkowo-ołowiowe w okolicach Olkusza – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, „Kosmos” t. 51, 2002, nr 2, s. 127–138.

Hryniewiecki B., Zygmunt Wóycicki (1871–1941), „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” r. 31–38, 1938–1945, s. 276–278.

Hryniewiecki B., Prof. dr Józef Trzebiński (czterdziestolecie pracy naukowej), „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” t. 14, 1937, nr 4, s. 249–268, portret.

Hryniewiecki B., Pierwsze flory okolic Warszawy, „Monographiae Botanicae” t. 2, 1953, s. 56.

Hryniewiecki B., Prof. dr Roman Kobendza, „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” t. 27, 1958, nr 2, s. 343–357, portret.

Karsten G., Schenck H., 1904. Vegetationsbilder, t. 1, 1903, Tafel 1–6.

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K., Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych (Polish Red List of Pteridophytes and Flowering Plants), Kraków 2016, s. 20, 29, 32, 37, 39–40.

Kobendza R., Roślinność okolic Kazimierza Dolnego, „Ziemia” 1935, nr 8, s. 160–168.

Kościelny S., 50 lat pracy naukowej prof. dr Konstantego Steckiego, „Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego” t. 15, 1961, s. 5–15, portret.

Kościelny S., Sześćdziesięciolecie pracy naukowej prof. dr Konstantego Steckiego, „Wiadomości Botaniczne” t. 16, 1972, z. 1, s. 3–10.

Köhler P., Leksykon Botaników Polskich (Dictionary of Polish Botanists). 30. J.Z. Dobrzańska , „Wiadomości Botaniczne” t. 43, 1999, nr 1–2, s. 89–92.

Köhler P., Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności ( Botany at the Academic Society of Cracow, Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and Letters) (1815–1952 ), „Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności” t. 2, 2002, s. 310–316.

Köhler P., Majewski T., Józef Trzebiński, „Wiadomości Botaniczne” t. 60, 2016, nr 1–2, s. 51–55.

Krawiec F., Witold Kulesza wspomnienie pośmiertne, „Acta Societatis Botanicorum Poloniae” t. 15, 1938, nr 4, s. XV– XXVI, portret.

Kulwieć K., Nowe książki, „Ziemia” 1912, nr 43, s. 703–704.

Majewski T., Kilka słów o Poa huppenthalii Raciborski, „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” t. 12, 2005, nr 2, s. 399–402.

Majewski T., Botanika w Warszawie zarys historyczny, Warszawa 2010, s. 64–65.

Majewski T., Profesor Zbigniew Wóycicki, prekursor badań nad florą galmanową, [w:] Ekotoksykologia: Rośliny, Gleby, Metale, red. M. Wierzbicka, Warszawa 2015, s. 11–15.

Medwecka-Kornaś A., Krajobrazy i roślinność Ojcowskiego Parku Narodowego w dawnej i obecnej fotografii oraz niektóre zagadnienia ich ochrony, „Prądnik” r. 16, 2006, s. 49–70.

Medwecka-Kornaś A., Badania krajobrazu i starania o jego ochronę w ośrodku krakowskim (wybrane zagadnienia i przegląd publikacji), „Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk” 2014–2015, t. 5–6, s. 128.

Nowak T., Kapusta P, Jędrzejczyk-Korycińska M., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B., The Vascular Plants of the Olkusz Ore-Bearing region, Kraków 2011, s. 17–23.

Skowron W., Fotografia krajoznawcza jako jedna z podstawowych form pracy programowej i działań organizatorskich Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1908–1950, khit.pttk.pl/index.php?co=tx_foto_1 [dostęp 7.01.2019].

Sokołowski M., Szata roślinna Tatr Polskich Przewodnik geograficzno-roślinny, „Z Tatr i Podhala” 1935, nr 1, s. 5.

Sprawozdanie pięćdziesiąte ósme z działalności Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki w latach 1939–1948, Warszawa 1949, s. 23.

Stecki K., Zielnik roślin tatrzańskich (Plantae Tatrorum exiccatae), „Kosmos” 1912, z. 10–12, s. 566–578.

Stecki K., Roślinność Tatr – Drzewa i krzewy regli, [w:] Krajobrazy roślinne Polski (Vegetationsbilder aus Polen), red. Z. Wóycicki, 1923, z. 10, s. 43–44.

Stecki K., Jak wykonywałem zdjęcia krajobrazu z ostrym planem pierwszym i odległym, „Wszechświat” t. 56, 1955, nr 1, s. 35–36.

Stecki K., Wspomnienia Zakopiańskie (19101923), Kraków 1976, s. 5.

Szafer W., Roślinność Miodoborów (Vegetationsbilder aus dem Miodobory-Hügelzuge in Podolien), [w:] Krajobrazy roślinne Polski i Ziem Ościennych, red. Z. Wóycicki, z. 11, 1914–1916, okładka, mapa z kalką.

Szafer W., Moje publikacje (1908–1965), „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” seria B, 1967, z. 13, s. 107.

Szuleta J., Profesor Zygmunt Wóycicki (1871–1941), „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” seria B, 1967, z. 13, s. 67–86.

Środoń A., Prof. dr Tadeusz Wilczyński 1888–1981, „Wiadomości Botaniczne” t. 28, 1984, nr 1, s. 3–6.

Wilczyński T., Roślinność Pasma Czarnohory (Die Vegetation des Czarnohoragebirges), [w:] Krajobrazy roślinne Polski, red. Z. Wóycicki, 1930, z. 17, s. 8.

Wóycicki Z., Sprawozdanie z prac nad gromadzeniem materiałów do „Obrazów flory polskiej”, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1909, nr 9, s. 394.

Wóycicki Z., Sprawozdanie z gromadzenia w ciągu roku 1910 materiałów do zobrazowania roślinności Królestwa Polskiego, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1910, nr 3, s. 357–358.

Wóycicki Z., Demonstracja materiałów do zobrazowania roślinności Królestwa Polskiego, Księga pamiątkowa XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie 18–22 lipca 1911, Kraków 1911, s. 292–293, 303.

Wóycicki Z., Przyczynek do znajomości flory Wzgórz Kazimierskich, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1913, nr 9, s. 980–983.

Wóycicki Z., Sprawozdanie za rok ubiegły z poszukiwań florystycznych w okolicach Pińczowa i Buska w celach zobrazowania flory polskiej, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1915, nr 5, s. 275–285.

Wóycicki Z., Sprawozdanie z poszukiwań florystycznych na Wyżynie Lubelskiej, mających na celu zobrazowania roślinności Królestwa Polskiego, „Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 1915, nr 6, s. 356–365.

Wóycicki Z., Krajobrazy roślinne Polski 1923, z. 10, s. 2.

Zemanek A., Władysław Szafer (1886–1970), [w:] Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi , cz. 1, red. A. Zemanek, Kraków 2000, s. 185–197.

Zembrzuski J., Cis Taxus baccata L., „Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej” t. 4, 1975, s. 170–171.