Towarzystwa naukowe a uniwersytety na łamach Rocznika Kasy im. Mianowskiego „Nauka Polska, Jej potrzeby, Organizacja i Rozwój” (1918–1947)

Jaromir Jeszke

Abstrakt

Scientific Societies and Universities in the Yearbook of Józef Mianowski Fund “Polish Science. Its Needs, Organization and Development” (1918–1947)

The author analyzes the relations between scientific societies and universities in Poland in the interwar period. The source material is the Yearbook “Polish Science. Its Needs, Organization, and Development” published by the Józef Mianowski Fund in the years 1918–1947. An investigation of the relationships between scientific societies and universities offers excellent opportunities for interpreting the scientific activity in the Second Polish Republic. The connections between scientific societies and universities involved the centers for propelling scientific thought, where university chairs or scientific society committees played the leading role. Sometimes the works of non-university experts were important. The analysis of the material collected in the “Polish Science” also points to many other professional organizations (associations of professors, associate professors, or assistants). Many universities had societies supporting them. Gaining social support for universities was extremely important at the time.

Słowa kluczowe: polskie towarzystwa naukowe, polskie uniwersytety, Rocznik „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”
References

Augustyniak J., Organizacja życia naukowego współczesnej Łodzi, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 25, 1947, s. 331–367.

Augustyniak J., Życie naukowe Łodzi, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 17, 1933, s. 173–186.

Herbst S., Towarzystwa i instytucje naukowe, popularno-naukowe, techniczne, popierające naukę; organizacje zawodowe pracowników naukowych w Polsce (polskie i innych narodowości zamieszkujących Rzeczpospolitą), „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 12, 1930, s. 187–336.

Jeszke J., U źródeł koncepcji wydawniczej periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 27 (52), 2018, s. 175–186.

Lisowski Z., Życie naukowe współczesnego Poznania, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 21, 1936, s. 135–202.

Małkowska J., Towarzystwa i instytucje naukowe, popularno-naukowe, techniczne oraz naukę popierające; organizacje zawodowe pracowników naukowych w Polsce (polskie i innych narodowości zamieszkujących Rzeczpospolitą), „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 7, 1927, s. 222–478.

Mańkowski T., Życie naukowe współczesnego Lwowa, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 19, 1934, s. 134–174.

Rutkowski J., Organizacja nauki a postęp nauki. Kilka uwag o przeroście organizacji nauki, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 14, 1931, s. 110–121.

Rutkowski J., Praca twórcza a uniwersytety, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 21, 1936, s. 121–134.

Semkowicz W., Życie naukowe współczesnego Krakowa, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 23, 1938, s. 25–108.

Semkowicz W., Życie naukowe współczesnego Krakowa c.d., „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 24, 1939, s. 43–166.

Upowszechnianie nauki i zainteresowanie nauką, red. T. Cieślak, J. Kubin, Wrocław 1971.

Wstęp, „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” t. 1, 1918, s. I–XVI.

Zamecki S., O niektórych potrzebach nauki polskiej omawianych na łamach periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”. Lata 1918–1947. Aneks, Warszawa 2017.

Zamecki S., Problematyka naukoznawcza na łamach periodyku „Nauka Polska Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, Warszawa 2016.

Zonn W., Finkelsztejn A., O nauce, Warszawa 1977.