Prace Romana Nitscha z zakresu wścieklizny na tle rozwoju mikrobiologii jako dyscypliny medycznej na przełomie XIX i XX w.

Barbara Wasiewicz

Abstrakt

Roman Nitsch’s Works on Rabies in View of the Development of Microbiology as a Medical Discipline at the Turn of the 20th Century

Roman Franciszek Henryk Nitsch was born on September 5, 1873 in Podchybie. In 1899, he graduated from the Faculty of Medicine of the Jagiellonian University. Until 1915, he worked as an assistant in the Department of Hygiene of the Jagiellonian University in Krakow, cooperating with Prof. Odon Bujwid. In 1915 he was nominated as an associate professor of hygiene and bacteriology. In 1920, he was appointed full professor of bacteriology at the University of Warsaw. For the rest of his life, he was associated with the research center in Warsaw. He died on 29 March 1943. Roman Nitsch’s scientific activity, which mainly involved his research on vaccination against rabies, is a significant contribution to the development of Polish medical microbiology. The analysis of Roman Nitsch’s scientific achievements proves that he was a continuator of Ludwik Pasteur’s and Odon Bujwid’s – his predecessor and teacher – research thought, as well as the author of pioneering works that shed new light on the world of microbes, which was then only gradually being discovered.

Keywords: Roman Nitsch, rabies, vaccine, infectious diseases

Słowa kluczowe: Roman Nitsch, wścieklizna, szczepionka, choroby zakaźne
References

Źródła

Babes V., Ueber die Behandlung vom 300 von wütenden Wölfen gebissenen Personen im Bukarester pathologisch-bakteriologischen Institute, „Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrankheiten” 1904, t. 47, s. 179–201.

Bujwid O., Treściwe uwagi o wściekliźnie i jej leczeniu według metody Pasteur’a, Kraków 1892, s. 307–313.

Kraïouchkine W., Sur l’effet des injections sous-cutanées du virus fixe de la rage, „Archives des sciences biologiques” t. 5, 1905, s. 261–317.

Marie A., La rage, avec une préface de Roux, Paris 1901.

Nitsch R., Doświadczenia z jadem laboratoryjnym (virus fixe) wścieklizny, cz. 1, Kraków 1904.

Nitsch R., Doświadczenia z jadem laboratoryjnym (virus fixe) wścieklizny, cz. 2, Kraków 1905.

Nitsch R., Doświadczenia z jadem laboratoryjnym (virus fixe) wścieklizny, cz. 3, Kraków 1905.

Nitsch R., Doświadczenia z jadem laboratoryjnym (virus fixe) wścieklizny, cz. 4, Kraków 1906.

Nitsch R., Doświadczenia z jadem laboratoryjnym (virus fixe) wścieklizny, cz. 5, Kraków 1906.

Nitsch R., Uwagi nad metodą Pasteurowską zapobiegania wściekliźnie, „Medycyna” 1904, nr 31, s. 641–646.

Nitsch R., Uwagi nad metodą Pasteurowską zapobiegania wściekliźnie, „Medycyna” 1904, nr 32, s. 664–666.

Nitsch R., Uwagi nad metodą Pasteurowską zapobiegania wściekliźnie, „Medycyna” 1904, nr 33, s. 686–692.

Nitsch R., Uwagi nad metodą Pasteurowską zapobiegania wściekliźnie, „Przegląd Lekarski” 1906, nr 27, s. 485–490.

Nitsch R., Uwagi nad metodą Pasteurowską zapobiegania wściekliźnie, „Przegląd Lekarski” 1906, nr 28, s. 510–516.

Nitsch R., Uwagi nad metodą Pasteurowską zapobiegania wściekliźnie, „Przegląd Lekarski” 1906, nr 39, s. 648–655.

 

Literatura przedmiotu

Gastoł B., Powstanie i rozwój Katedry Higieny w Krakowie, [w:] Sześćsetlecie medycyny krakowskiej, t. 2, red. A. Ciaputa, Kraków 1964, s. 537–546.

Ostrowska T., Nitsch Roman, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 23, red. E. Rostworowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, s. 151–152.

Przybyłkiewicz Z., Odo Bujwid (1857–1942), [w:] Sześćsetlecie medycyny krakowskiej, t. 1, red. B. Skarżyński, Kraków 1963, s. 265–280.

Schmidt-Pospuła M.D., Roman Franciszek Henryk Nitsch 1873–1943, [w:] Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016. Portrety uczonych Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945, red. P. Salwa, A.K. Wróblewski, Warszawa 2016, s. 59–66.

Śródka A., Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. 3, Warszawa 1997.

Śródka A., Gryglewski R., Roman Nitsch, [w:] Powiązania rodowe twórców polskich szkół naukowo-medycznych, red. A. Śródka, Kraków 2012, s. 129–136.

Wrzosek A., Wspomnienie o Romanie Nitschu, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” t. 19, 1948, s. 249–260.