Opis kolei podjazdowych w guberni warszawskiej z 1911 r. Nieznany dokument w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie

Zbigniew Tucholski

Abstrakt

Description of the Approach Railways in the Warsaw Governorate (1911) – An Unknown Document in the State Archive in Warsaw

The article is an edition of the source important for the history of the development of the railway network in Poland, namely the Information on the approach railways operating in the Warsaw Governorate (Viedomosti o suŝestvuûŝih v Varšavskoj guberni podezdnyh železnyh dorogah). This document is in the archival collection labeled Warsaw Governorate Government no. 1181, kept in the State Archive in Warsaw. In the Information on the approach railways operating in the Warsaw Governorate, there is data on the public and industrial narrow-gauge railways operating in the Warsaw Governorate in 1911, as well as the standard-gauge industrial sidings of the Warsaw-Vienna Railways. This document is of great historical importance due to the degree of destruction and scattering of technical archives related to the communication infrastructure in the territory of the Russian partition. It contains important, previously unknown elementary technical and operational data of these railways and sidings.

Keywords: railway history, railway geography, narrow-gauge railways, sidings of the Warsaw-Vienna Railway, Warsaw Governorate, horse-drawn trams

Słowa kluczowe: historia kolejnictwa, geografia kolejowa, koleje wąskotorowe, bocznice Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, gubernia warszawska, tramwaje konne
References

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Warszawie [APW], Rząd Gubernialny Warszawski, zesp. 1181, sygn 4011 Podezdye puti guberni.

 

Literatura przedmiotu

Atlas linii kolejowych Polski 2011, oprac. merytoryczne i historyczne map oraz indeksu R. Stankiewicz, koncepcja, oprac. graficzne map, tabel i legend M. Stiasny, skala 1 : 300 000, Rybnik 2011.

Atlas linii kolejowych Polski 2014, oprac. merytoryczne i historyczne map oraz indeksu R. Stankiewicz, koncepcja, oprac. graficzne map, tabel i legend M. Stiasny, skala 1 : 300 000, Rybnik 2014.

Bissaga T., Geografia kolejowa Polski z uwzględnieniem stosunków gospodarczo-komunikacyjnych, Warszawa 1938 (Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji, nr 9).

Ciechański A., Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881–2010, Warszawa 2013, (Prace Geograficzne, nr 243).

Lijewski T, Rozwój sieci kolejowej Polski, Warszawa 1959 (Dokumentacja Geograficzna, z. 5).

Lijewski T., Koziarski S., Rozwój sieci kolejowej w Polsce, Warszawa 1995.

Taylor Z., Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, Warszawa 2007.

 

Źródła internetowe

Atlas kolejowy Polski, Czech, Słowacji i Podkarpackiej Rusi, www.atlaskolejowy.net [dostęp 8.08.2022].