Instrukcyja dla urzędników, oficjalistów i węglarzy leśnych z 1826 r. Nieudana próba modernizacji rządowego węglarstwa w Królestwie Polskim (1826–1829)

Bartosz Kozak

Abstrakt

Instructions for Officials, Clerks, and Forest Charcoalers (1826) – An Unsuccessful Attempt to Modernize the Governmental Charcoal Industry in the Kingdom of Poland (1826–1829)

The article contains the instruction for charcoalers and state officials supervising them, which was developed in 1826 by the Government Commission of Revenues and Treasury of the Kingdom of Poland. The document is provided with a historical commentary. The edited source contains information on charcoaling technology and the organization of charcoal production for the needs of government iron industry. The said instruction was in force between 1827–1828 and was withdrawn at the beginning of 1829.

Keywords: charcoal, charcoal production, forestry, metallurgy, Kingdom of Poland

Słowa kluczowe: węgiel drzewny, węglarstwo, leśnictwo, hutnictwo, Królestwo Polskie
References

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Radomiu [APR], zesp. 44 Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej, sygn. 311 Akta Kommissyi Woiewodztwa Sandomierskiego tyczące się Instrukcyi o Węglarstwie, 1826–1830 r.

 

Źródła drukowane

Brinken J., Wykład praktyczny węglarstwa stosowego, Warszawa 1825.

[Brinken J.], Wykład praktyczny węglarstwa stosowego, „Sylwan” t. 5, 1828, nr 3, s. 238–300.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1820, Warszawa 1819.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1821, Warszawa b.d. [1821].

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1822, Warszawa 1821.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1823, Warszawa 1822.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1824, Warszawa 1823.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1825, Warszawa 1824.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1826, Warszawa 1826.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1827, Warszawa b.d. [1827].

Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok przestępny 1828, Warszawa 1828.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok zwyczajny 1829, Warszawa 1829.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na rok zwyczajny 1830, Warszawa 1829.

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1834, Warszawa b.d. [1834].

Nowy Kalendarzyk Polityczny na Rok 1835, Warszawa b.d. [1835].

Rocznik Korpusu Leśnego Królestwa Polskiego na rok 1828, Warszawa b.d. [1828].

 

Literatura przedmiotu

Barański S., Dzieje „lasów górniczych” w okolicach Bliżyna, Samsonowa, Suchedniowa i Zagnańska w Górach Świętokrzyskich do pierwszej połowy XIX w., [w:] Prace z zakresu historii nauk geologicznych, cz. 1, red. A. Halicka, Warszawa 1970 (Prace Muzeum Ziemi, nr 15), s. 223–240.

Błaszyk H., VI. Początki urządzania i zagospodarowania lasu, [w:] Dzieje lasów leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, red. A. Żabko-Potopowicz, Warszawa 1965, s. 160–170.

Borkowski B., Ostrowska A., Englert Józef, [w:] Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów. Wypisy z bazy danych, red. A. Kulecka, Warszawa 2019, s. 662.

Borkowski B., Kruszyński Jan, [w:] Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów. Wypisy z bazy danych, red. A. Kulecka, Warszawa 2019, s. 1503.

Broda J., Błaszyk H., Wpływ rządowego górnictwa i hutnictwa na rozwój wczesnokapitalistycznej gospodarki w lasach górniczych Królestwa Polskiego, Poznań 1960 (Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, t. 21).

Broda J., V. Proces wyzwalania się leśnictwa z feudalnych form organizacyjnych, [w:] Dzieje lasów leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, red. A. Żabko-Potopowicz, Warszawa 1965, s. 155–160.

Broda J., Zarys historii gospodarstwa leśnego w Polsce, Warszawa 1988.

Ciechanowska Z., Kruszyński Jan h. Pomian, krypt. J. K., J. P. K. (1773–1845), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 15, red. E. Rostworowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, s. 439–440.

Gąsiorowska-Grabowska N., Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim 1815–1918, Warszawa 1965.

Hoff E., Bogacki Mikołaj, [w:] Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów. Wypisy z bazy danych, red. A. Kulecka, Warszawa 2019, s. 215.

Hoff E., Laudyn Ferdynand, [w:] Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów. Wypisy z bazy danych, red. A. Kulecka, Warszawa 2019, s. 1599.

Hoff E., Załęski Franciszek, [w:] Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów. Wypisy z bazy danych, red. A. Kulecka, Warszawa 2019, s. 3411.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Kleczkowski A.S., Początki Akademii Górniczej w Kielcach (1816–1827) w świetle dokumentów z archiwów Drezna, Freiberga i Kielc, [w:] Prace z zakresu historii nauk geologicznych, red. B. Kosmowska-Ceranowicz, K. Jakubowski, Warszawa 1986 (Prace Muzeum Ziemi, nr 38), s. 65–91.

Kleczkowski A.S., Stan badań nad dziejami Akademii Górniczej (Szkoły Akademiczno-Górniczej) i Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 39, 1994, nr 1, s. 61–70.

Kobylański W.J., Brinken (Brincken) Juljusz, baron (1788–1846), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 2, red. W. Konopczyński, Kraków 1936, s. 437.

Krasnowolski A., Niedźwiedzki W., Słownik staropolski 26,000 wyrazów i wyrażeń używanych w dawnej mowie polskiej, Warszawa b.d. [ok. 1920].

Manteufflowa M., Plater (Broel-Plater) Ludwik August (1775-1846), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26/4, z. 111, red. E. Rostworowski, Wrocław – Warszawa – Kraków –

Gdańsk – Łódź 1981, s. 679–683.

Medyński M., Od III rozbioru Polski do końca pierwszej wojny światowej, [w:] P. Kardyś, K. Zemeła, M. Medyński, T. Wojewoda, S. Piątkowski, G. Miernik, M. Zawisza, Suchedniów monografia historyczna miasta i gminy, red. M. Medyński, K. Zemeła, Suchedniów 2019, s. 85–211.

Nowak A., Henke Karol Fryderyk Gustaw, [w:] Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów. Wypisy z bazy danych, red. A. Kulecka, Warszawa 2019, s. 965.

Ostrowska A., Deboli Henryk Zygmunt Mamert, [w:] Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów. Wypisy z bazy danych, red. A. Kulecka, Warszawa 2019, s. 522.

Ostrowska A., Peszyński Szczepan, [w:] Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815–1915). Materiały do biogramów. Wypisy z bazy danych, red. A. Kulecka, Warszawa 2019, s. 2224.

Radwan M., Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce, Warszawa 1963.

Surmiński J., Węglarstwo leśne. I. Mielerze, Poznań 2002 (Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, t. 92, Prace z zakresu nauk leśnych), s. 53–82.

Szczepański J., Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich, Kielce 1997.

Wójcik Z., Stanisław Staszic. Organizator nauki i gospodarki, Kraków 1999.

Żabko-Potopowicz A., II. Stosunki własnościowe, [w:] Dzieje lasów leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, red. A. Żabko-Potopowicz, Warszawa 1965, s. 138–141.

Żabko-Potopowicz A., IV. Organizacja administracji leśnej, [w:] Dzieje lasów leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, red. A. Żabko-Potopowicz, Warszawa 1965, s. 147–155.

 

Strony internetowe

Szaban J., Juliusz Karol baron Holte von den Brincken, www.encyklopedialesna.pl/haslo/juliusz-karol-baron-holte-von-den-brincken[dostęp 24.07.2022].