Działalność Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Jan Szumski

Abstrakt

Research Activity of the History of Humanist and Social Thought Research Unit at the Institute for the History of Science PAS in 2022

The article showcases the primary research directions, scientific engagement, and popularization and organizational accomplishments of the Research Unit’s employees in 2022. The staff members are actively involved in four core areas of historical research. These include the advancement of Polish science in the 20th c., the exploration of the history of historiography from a comprehensive socio-political perspective, biographies of historians, and investigations into intellectual trends. Simultaneously, they address the international influences on scientific and intellectual exchanges

Słowa kluczowe: Instytut Historii Nauki PAN, historia nauki, historia idei
References

Andrzej Friszke. Zawód: historyk, rozmawiają J. Olaszek i T. Siewierski, Warszawa 2022.

Architektura i urbanistyka w dokumentach KC PZPR, oprac. A. Skalimowski, Warszawa 2022 (seria Teksty źródłowe).

„Operacja Polska” NKWD 1937–1938 na tle represji wobec Polaków w Białoruskiej SRS w dokumentach, red. A. Smalianczuk, A. Wialiki, M. Wyrwa, Warszawa 2022

Przeperski M., Historiografia polskiej transformacji? Szkic do bilansu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, t. 67, nr 1, s. 89–103, DOI 10.4467/0023589xkhnt.22.005.15441.

Przeperski M., Wicenty D., W przededniu transformacji. Studium pewnego dziennika osobistego, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 2022, t. 20, s. 245–273, DOI 10.12775/polska.2022.09.

Przeperski M., Zespół Jaruzelskiego. Ku mikroanalizie centrum władzy w PRL lat osiemdziesiątych, [w:] Transformacja ustrojowa w Polsce: nowe perspektywy, red. M. Przeperski, D. Wicenty, Warszawa, Gdańsk 2022, s. 131–147.

Siewierski T., Karta z dziejów historiografii ruchu robotniczego: przypadek Jerzego Targalskiego (1929–1977), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, t. 67, nr 1, s. 105–123, DOI 10.4467/0023589xkhnt.22.006.15442.

Siewierski T., Pierwszy historyk pierwszej Solidarności: Jerzy Holzer (1930–2015), „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” 2021–2022, nr 13–14, s. 151–164, DOI 10.4467/25434942ws.22.009.17551.

Skalimowski A., Warszawski Dom Partii, [w:] Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla socmodernizmu, Warszawa 2022, s. 38–40.

Wialiki A., «Istoriâ Belorusskoj SSR» 1954 g.: sozdanie pervogo sovetskogo učebnika po nacional’noj istorii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2022, t. 59, s. 245–269.

Wialiki A., Białorusko-polska współpraca kulturalna w połowie-końcu lat 50., „Przegląd Środkowo-Wschodni” 2022, nr 7, s. 133–153.