Działalność Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury Instytutu Historii Nauki PAN w 2022 r.

Joanna Schiller-Walicka

Abstrakt

Research Activity of the History of Education and Anthropology of Culture Research Unit at the Institute for the History of Science PAS in 2022

The article presents the research areas, scientific achievements, popularization efforts, and organizational accomplishments of the members of the Research Unit in 2022. The conducted research covered the period from the mid-18th c. to almost modern times, with the majority of the Unit members focusing on research related to the 20th c.

Słowa kluczowe: badania naukowe, historia oświaty, historia kultury, historia nauki, Instytut Historii Nauki PAN
References

Getka-Kenig M., Od Staszica do Grochulskiej – badania nad biografią Stanisława Kostki Potockiego, „Studia Wilanowskie” 2021 [2022], t. 28, s. 41–56.

Getka-Kenig M., Stanisław Kostka-Potocki. Studium magnackiej kariery w dobie upadku i „wskrzeszenia” Polski, Warszawa 2021.

Getka-Kenig M., Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788–1792. Katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu, Sandomierz 2022.

Getka-Kenig M., Uwagi o politycznym znaczeniu klasycyzmu w architekturze sakralnej okresu stanisławowskiego – przypadek katedry wileńskiej, „Studia Waweliana” 2019–2020 [2022], t. 20–21, s. 105–123.

Getka-Kenig M., Zagadnienia budownictwa cywilnego w pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego (1815–1830), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2022, t. 70, nr 1, s. 1–70, DOI 10.23858/khkm70.2022.1.003.

Piekarski M., Henryk Melcer-Szczawiński w kontekście jego epoki, [w:] Długi wiek XIX w muzyce, red. M. Sułek, Warszawa 2022, s. 57–92.

Piekarski M., Karol Mikuli, uczeń Fryderyka Chopina i dyrektor konserwatorium we Lwowie. W 200. rocznicę urodzin pianisty i kompozytora (1821–2021), „Studia Chopinowskie” 2021 [2022], nr 2 (8), s. 4–21, DOI 10.56693/sch.2021.02.01.

Piekarski M., Lwowska Pani Twardowska, „Cracovia Leopolis” 2022, nr 3, s. 44–45.

Piekarski M., Muzycy i muzyka w kręgu rodziny Węsławskich w Wilnie, „Muzyka” 2022, nr 2 (265), s. 63–90, DOI 10.36744/m.1294.

Piekarski M., Pamięć o rodzinie Szymanowskich we Lwowie, „Cracovia Leopolis” 2022, nr 4, s. 47–48.

Piekarski M., Pierwsza Dyrektoressa, „Cracovia Leopolis” 2022, nr 2, s. 40–42.

Piekarski M., Rapsodia ukraińska w przedwojennej Polsce, „Ruch Muzyczny” 2022, nr 7, s. 18–19.

Piekarski M., Teatr hrabiego Skarbka, „Cracovia Leopolis” 2022, nr 1, s. 43–44.

Piekarski M., Z badań nad repertuarem operowym Teatru Narodowego w drugiej połowie XVIII w. Nieznana praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1938 r., „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, t. 67, nr 2, s. 65–84, DOI 10.4467/0023589xkhnt.22.012.15826.

Piskurewicz J., O życiu i działalności Romana Pollaka. Zarys biograficzny w 50 rocznicę śmierci, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 2021–2022, t. 84, s. 89–108.

Piskurewicz J., Roman Pollak (1886–1972) i jego rola w rozwoju stosunków naukowych i kulturalnych polsko-włoskich, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, t. 67, nr 3, s. 43–90, DOI 10.4467/0023589xkhnt.22.023.16326.

J. Piskurewicz, Roman Pollak – inicjator i opiekun Instytutu Kultury Polskiej im. Attilio Begeya przy Uniwersytecie w Turynie, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2022, t. 59, s. 189–221.

Siermiński M., Pęknięta „Solidarność”. Inteligencja opozycyjna a robotnicy 1964–1981, Warszawa 2020.

Sunderland D., Argument z postmodernizmu. Epizod z wojny twórców z krytykami, [w:] Śmierć krytyka. Kultura uczestnictwa a przemiany krytyki XX i XXI w., red. A. Górska, E. Janiak, K. Jędrasiak, Łódź 2022, s. 29–38.

Sunderland D., Poland v Gender Studies: The Academic Fight for Equality and the Government Backlash, [w:] Science Policy and the Politics of Science: Book of Abstracts, Brussel 2022, s. 99.

Urbanik-Kopeć A., Dziewczyńska wyobraźnia jako osobliwa siła bezsilnych, „Czas Kultury” 2022, nr 2 (213), s. 60–70.

Urbanik-Kopeć A., Matrymonium. O małżeństwie nieromantycznym, Warszawa 2022.

Wiatr J.J., Kozłowski P., O socjologii w Polsce Ludowej rozmów jedenaście, red. nauk. J. Schiller-Walicka, Warszawa 2022 (Fontes Rerum ad Historiam Scietiae Spectantium, t. 32, series recentior 14).

Wiśniewska M., Barbara Teresa Żulińska (1881–1962), [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 4, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 402–408.

Wiśniewska M., Cecylia Plater-Zyberk (1853–1920), [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 4, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 242–247.

Wiśniewska M., Determinanty rozwoju psychofizycznego dzieci w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Glaukopis” 2022, nr 40, s. 240–269.

Wiśniewska M., „Działalność ekstremistów kościelnych stwarza niekorzystny klimat we wzajemnych stosunkach”. Relacje między biskupami warszawskimi a władzami stołecznymi w okresie stanu wojennego w dokumentach Wydziału do spraw Wyznań w Warszawie, [w:] Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, t. 2, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 446–483.

Wiśniewska M., Karolina Kaczorowska (1929–2021), [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 4, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 77–82.

Wiśniewska M., Konferencja naukowa „Edukacja pod bombami. Dzieci wojny. Uwarunkowania edukacyjne i oświata podczas II wojny światowej i w okresie powojnia”, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Warszawa, 6 października 2022 roku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2022, t. 59, s. 325–329.

Wiśniewska M., Stefania Marianna Marciszewska-Posadzowa (1874–1955), [w:] Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 4, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 198–201.