Etyka publikowania

Redakcja „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” dokłada starań, aby na wszystkich etapach prac redakcyjnych kierować się poniższymi standardami etycznymi w celu zapewnienia rzetelności publikowanych na łamach pisma prac naukowych.

Cele i definicje

Stosowanie niniejszych zasad ma na celu uniknięcie nieetycznych praktyk w publikacji artykułów oraz konfliktu interesów między członkami Redakcji, autorami i recenzentami.

Nieetyczne praktyki w publikacji artykułów obejmują w szczególności:

- plagiat (przedstawianie całości lub części cudzej pracy jako własnej, w tym także cytowania lub parafrazowania jej tekstu bez odesłania do źródła),

- autoplagiat (przedstawianie jako nowy i niepublikowany artykułu, który został już opublikowany w całości lub części lub też został zgłoszony do innego pisma),

- zduplikowane publikacje (przedstawianie przez więcej niż jeden artykuł tych samych danych, informacji i wniosków bez wzajemnych odniesień i odsyłaczy),

- fabrykowanie danych (przedstawianie w artykule danych i informacji, które nie mają oparcia w źródłach i eksperymentach),

- autorstwo-widmo (nieujawnianie rzeczywistego autora całości lub części tekstu),

- autorstwo gościnne/honorowe/grzecznościowe (podawanie jako autorów artykułów osób, które nie wzięły udziału w ich przygotowaniu, w szczególności przełożonych rzeczywistych autorów).


Za konflikt interesów uważane są:

- relacje podległości zawodowej,

- inne relacje ekonomiczne, które mogą zakłócić bezstronną ocenę,

- bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji,

- bezpośrednie relacje osobiste.


Zasady publikowania i prawa autorskie

Publikowanie tekstów w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” jest nieodpłatne.

Teksty publikowane są w numerze drukowanym oraz (od 2018 r.) w wersji elektronicznej na stronie pisma na Portalu Czasopism Naukowych, http://ejournals.eu. Dostęp do elektronicznej wersji pisma jest nieodpłatny. Wersja elektroniczna pisma będzie dostępna na ww. stronie internetowej, nawet jeżeli pismo przestanie być wydawane.

Artykuły objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Postępowanie w przypadku nieetycznych praktyk

W przypadku podejrzenia nieetycznych praktyk Redakcja dążyć będzie do szybkiego i rzetelnego wyjaśnienia sprawy zgodnie z zasadami i schematami postępowania sformułowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe opisy postępowania procedur i właściwych praktyk zamieszczone są na stronie internetowej https://publicationethics.org.

Jeżeli stwierdzona nieetyczna praktyka dotyczy jeszcze nieopublikowanego artykułu, Redakcja podejmie jedno z następujących działań:

- wezwie autora do wprowadzenia niezbędnych zmian, w razie potrzeby wstrzymując procedurę recenzji i/lub powołując dodatkowych recenzentów (np. w przypadku niejasności dotyczących przedstawianych wyników badań lub listy autorów),

- odrzuci artykuł, w razie potrzeby informując o stwierdzonych nieetycznych praktykach zainteresowane strony trzecie, jak np. pracodawcę autora lub redakcje innych czasopism, do których został zgłoszony ten sam artykuł (np. w przypadku stwierdzenia plagiatu lub zduplikowanej publikacji).


Jeżeli stwierdzona nieetyczna praktyka dotyczy już opublikowanego artykułu, Redakcja podejmie jedno z następujących działań:

- zamieści korektę w najbliższym wydanym numerze oraz na stronie internetowej (np. w przypadku konieczności sprostowania drobnych błędów lub zmiany na liście autorów artykułu),

- zamieści przesłany list do Redakcji w najbliższym wydanym numerze oraz na stronie internetowej (np. w przypadku konieczności wyjaśnienia zmian na liście autorów artykułu),

- zamieści artykuł redakcyjny z wyrazami zaniepokojenia w najbliższym wydanym numerze oraz na stronie internetowej (np. w sytuacji zaistnienia poważnych wątpliwości dotyczących przedstawionych w artykule danych, jeżeli nie udało się ich w wyczerpujący sposób wyjaśnić z autorem),

- wycofa artykuł, zamieszczając odpowiednią informację w najbliższym wydanym numerze oraz na stronie internetowej (np. w przypadku stwierdzenia plagiatu lub zduplikowanej publikacji).


Obowiązki Redakcji

Członkowie Redakcji zobowiązują się do:

- decydowania o publikacji zgłoszonych artykułów wyłącznie na podstawie ich wartości naukowej i ocen recenzentów, bez względu na pochodzenie etniczne i społeczne, wyznanie, światopogląd, rasę, płeć, orientację seksualną i afiliację autora,

- informowania na stronie internetowej o wytycznych dla autorów zgłaszanych tekstów oraz o procedurach recenzowania,

- informowania autorów o podjętej decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonego artykułu wraz z przekazaniem uzasadnienia, wniosków recenzji i sugestii zmian w teście,

- zachowania poufności informacji o autorstwie zgłoszonych artykułów do czasu ich publikacji oraz poufności wniosków recenzji,

- niewykorzystywania zgłoszonych tekstów w innym celu niż publikacja,

- publikowania korekt, sprostowań, przeprosin i innych informacji dotyczących już wydanych artykułów lub wycofania wydanego artykułu, jeżeli będzie to konieczne,

- rezygnacji z prac redakcyjnych nad artykułem, jeżeli istnieje konflikt interesów z jego autorem,

- przestrzegania podczas prac redakcyjnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


Obowiązki autorów

Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z zapewnieniem, że:

- badania opisane w artykule były prowadzone z zachowaniem zasad rzetelności naukowej i artykuł jest oparty na prawdziwych danych,

- artykuł jest pracą oryginalną, niepublikowaną (wyjąwszy przypadek przekładów) oraz niezgłoszoną do innego pisma,

- lista autorów artykułu jest kompletna i wszyscy wymienieni autorzy wnieśli wkład w jego powstanie,

- autor artykułu uzyskał od właścicieli praw autorskich do ilustracji wykorzystanych w artykule zgodę na ich publikację,

- autor zapoznał się z zamieszczoną na stronie internetowej pisma klauzulą dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych i wyraża na zgodę na jej zapisy.


Autorzy artykułów zobowiązują się do:

- współpracy z Redakcją w procesie recenzowania i wydawania zgłoszonego artykułu,

- zawarcia w tekście artykułu stosownej informacji, jeżeli jest on przedrukiem lub przekładem,

- zawarcia w tekście artykułu informacji o otrzymanym finansowaniu,

- poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów w procesie prac redakcyjnych,

- przekazania Redakcji korekty artykułu lub wycofania artykułu, jeżeli będzie to konieczne.


Obowiązki recenzentów

Recenzenci zobowiązują się do:

- rzetelnej i obiektywnej oceny artykułu,

- przedstawienia uwag, których wprowadzenie podniesie wartość naukową artykułu,

- zachowania poufności w odniesieniu do recenzowanego artykułu i niewykorzystywania go w innym celu niż przygotowanie recenzji,

- powstrzymania się od recenzji, jeżeli tematyka artykułu wykracza poza ich kompetencje,

- poinformowania Redakcji o możliwych naruszeniach zasad etycznych w recenzowanym artykule,

- poinformowania Redakcji o możliwym konflikcie interesów,

- przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w odniesieniu do ocenianego artykułu.