Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72 p. A09, tel. +48 22 65 72 746, e-mail ihn@ihnpan.pl.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod tel. +48 605 976 900 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iod.ihn@bims.home.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

1. są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, w celach wydawniczych, związanych z publikacją Pani/Pana pracy;

2. mogą zostać udostępnione podmiotom prowadzącym obsługę administracyjno-organizacyjną Administratora oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, jak również – w zakresie informacji o autorze (w tym afiliacji, miejsca zamieszkania, adresu poczty elektronicznej) – mogą zostać upublicznione wraz z Pani/Pana pracą;

3. będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji;

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości publikacji pracy.