Instrukcje dla autorów

Instrukcja dla autorów PDF

A.     Informacje ogólne

1. W „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” drukowane są prace wnoszące twórczy wkład w badania nad dziejami nauki i techniki, podsumowania i przeglądy stanu badań, opracowania i edycje źródeł, artykuły polemiczne, artykuły recenzyjne i recenzje oraz informacje dokumentujące wydarzenia krajowego i międzynarodowego życia naukowego.

2. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne i niepublikowane..

3. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” publikuje artykuły w językach polskim, angielskim i rosyjskim.

4. Zgłoszenie tekstu do „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” jest równoznaczne ze zgodą na poddanie go procedurze recenzyjnej i publikację w przypadku pozytywnej oceny.

5. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

6. Redakcja nie prowadzi korespondencji z autorami w innej formie niż elektroniczna.

7. Zgłoszenia tekstów sporządzonych niezgodnie z poniższymi zasadami nie będą rozpatrywane.

B.     Wymagana forma artykułów i sposób zgłaszania

1. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w wersji elektronicznej w formatach doc, docx i odt. Nie należy przesyłać Redakcji wydruków artykułów.

2. Artykuł powinien być napisany czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5.

3. Imię i nazwisko autora powinno być zamieszczone na początku tekstu wraz z afiliacją i numerem ORCID. Jeżeli podanie afiliacji jest niemożliwe, należy podać miejsce zamieszkania.

4. Przed tekstem artykułu należy umieścić streszczenie po polsku, nieprzekraczające 1/2 strony, oraz słowa kluczowe po polsku i po angielsku.

5. Po tekście należy umieścić alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, sporządzony zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego, informację o źródle finansowania (jeżeli jest konieczna), podziękowania (jeżeli są konieczne) oraz nieprzekraczającą 1/2 strony informację o autorze z kontaktowym adresem poczty elektronicznej.

6. Artykuły należy zgłaszać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie pisma.

7. Jeżeli artykuł zostanie pozytywnie zaopiniowany przez recenzentów, zostanie wydany po zawarciu z autorem umowy wydawniczej zgodnej z ogłoszonym wzorem.

C.     Zasady zapisu

1. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów („”). Początku i końca cytatu nie należy zaznaczać wielokropkiem. W przypadku dłuższych cytowanych fragmentów należy zapisywać je w formie wciętego akapitu bez cudzysłowu. Opuszczenia w tekście należy oznaczać symbolem [...]. Do wyróżnień w środku cytatów należy stosować cudzysłów wewnętrzny («»). Wtrącenia autorskie i opuszczenia w przywoływanych cytatach należy oznaczać nawiasami kwadratowymi, np.: [podkreślenie – A.T.].

2. Zwroty w językach obcych należy zapisywać kursywą.

3. Tytuły książek należy zapisywać kursywą. Tytuły czasopism należy zapisywać w cudzysłowie.

4. Tytuły prac obcojęzycznych w tekście głównym należy podawać w oryginalnym brzmieniu i zapisane kursywą; polskie tłumaczenie tytułu można umieścić w nawiasie, np.: Theatrum cometicum (Teatr kometarny). Jeżeli przywoływane dzieło zostało przetłumaczone na polski lub ma przyjęty polski tytuł, powinien być on podawany jako główny; tytuł oryginalny powinien być podany przy pierwszym wzmiankowaniu danego dzieła w nawiasie, np.: Rozprawa o metodzie (Discours de la méthode). W przypadku alfabetów innych niż łaciński tytuł w tekście głównym należy przywoływać w alfabecie oryginalnym, np. „Византийский Временник”, lub w transkrypcji łacińskiej zgodnej z przyjętymi dla danego języka zasadami (tytuł w zapisie oryginalnym można podać w nawiasie przy pierwszym wzmiankowaniu danego dzieła), np.: Theriaka (Θηριακά).

5. Imiona i nazwiska należy zapisywać w pisowni oryginalnej, np.: John, nie Jan; Dmitrij, nie Dymitr. W pisowni polskiej należy podawać jedynie imiona i nazwiska, które mają powszechnie przyjętą wersję polską, w tym imiona władców, np.: Jerzy Waszyngton, Ludwik XIV.

6. Lata i wieki należy zapisywać według wzoru: 1862 r., XIX w. Nazwy miesięcy w tekście głównym należy zapisywać słownie, np.: 15 marca 1862 r. W przypisach miesiące należy zapisywać konsekwentnie według jednego ze wzorów: 15.03.1862 r. (z kropkami) lub 15 III 1862 r. (bez kropek). W nazwach dekad nie należy używać cyfr, np.: „lata pięćdziesiąte”, nie „lata 50.”.

7. W przypadku zagadnień nieobjętych niniejszą instrukcją należy stosować się do ogólnych zasad pisowni języka artykułu.

D.     Przypisy i opisy bibliograficzne

1. Tekst powinien zawierać przypisy dolne sporządzone czcionką tego samego kroju co tekst główny o wielkości 10 punktów z interlinią 1.

2. Opisy bibliograficzne powinny być sporządzone zgodnie z poniższymi wzorami i zasadami:      

a. Wydawnictwa zwarte: A.C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T. 1: Nauka w średniowieczu w okresie V–XIII w., tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1960, s. 133–138; Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa 1974, s. 105.

b. Artykuły w czasopismach: J. Kurkowski, Dzieje Rosji w piśmiennictwie stanisławowskim po pierwszym rozbiorze, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 62, 2017, nr 4, s. 16–17.

c. Części prac zbiorowych: J. Dobrzycki, Mikołaj Kopernik, [w:] Historia astronomii w Polsce, t. 1, red. E. Rybka, Wrocław 1975, s. 144–145.

d. Wydawnictwa w serii: M. Kokowski, Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej, Warszawa 2001 (Studia Copernicana, t. 39), s. 133–143.

e. Jeżeli w tekście jest cytowana tylko jedna praca danego autora, przy kolejnym cytowaniu należy stosować skrót op. cit., np.: J. Kurkowski, op. cit., s. 16–17. Jeśli w tekście jest cytowana więcej niż jedna praca danego autora, przy kolejnym cytowaniu po jego nazwisku należy podawać początek tytułu bez wielokropka, np.: J. Kurkowski, Dzieje Rosji, s. 16–17. Przy odwoływaniu się w następujących po sobie przypisach do tych samych autorów lub dzieł należy stosować: idem, eadem, ibid.

f. Archiwalia: Archiwum Państwowe w Lublinie [APL], zesp. 147 Gimnazjum Gubernialne w Lublinie, sygn. 214 Szkoła Powiatowa w Wieluniu, Akt nominacji dyrektora XX, k. 1–6. Przy kolejnym cytowaniu należy używać wprowadzonego skrótu nazwy archiwum oraz pomijać tytuły powtarzających się zespołów i jednostek, przytaczając tylko ich numery.

g. Strony internetowe: Early Modern Letters Online, emlo.bodleian.ox.ac.uk [dostęp 7.04.2018]. W przypadku korzystania z elektronicznych wersji prac, które ukazały się drukiem, nie należy podawać adresu internetowego.

3. Opisy bibliograficzne prac, które mają numer DOI, powinny go zawierać, np.: A. Goddu, The Origin of Copernicus’s Heliocentrism Reconsidered, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 63, 2018, nr 4, s. 9–19, DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.024.9515.

4. W przypisach należy używać następujących skrótów: s.; k.; wyd.; oprac.; red. (nie pod red.); por.; zob.; cyt. za; tłum.; r.; t.; nr; z.; cz.

5. W zamieszczonej po tekście artykułu bibliografii należy stosować powyższe zasady zapisu. Inicjał imienia autora powinien następować po nazwisku. Wymieniając w bibliografii artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych, należy podawać pełen zakres ich stron.

6. W bibliografii literatura przedmiotu i źródła powinny być wyraźnie wyodrębnione.

7. Publikacje w językach używających alfabetów innych niż łaciński w przypisach i bibliografii należy podawać w transkrypcji łacińskiej zgodnej z przyjętymi dla danego języka zasadami.

E.      Ilustracje

1. Ilustracje należy przesyłać w formacie jpg lub tif w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

2. Nie należy umieszczać ilustracji w tekście artykułu.

3. Nazwy plików z ilustracjami powinny zawierać kolejne numery, odnoszące się do wyraźnie oznaczonych miejsc w tekście.

4. Autor jest zobowiązany uzyskać od właścicieli praw autorskich pisemną zgodę na wykorzystanie każdej z załączonych do artykułu ilustracji. Zgody należy zarchiwizować i przechowywać. Nie należy przesyłać ich Redakcji wraz z artykułem.

5. Podpis każdej ilustracji powinien zawierać informację o autorze lub źródle.

6. Wykazu ilustracji nie należy przesyłać osobno. Popisy pod ilustracjami powinny znajdować się w tekście artykułu w miejscach, w których mają być zamieszczone.