Instrukcje dla autorów

Instrukcja dla autorów PDF

A.     Informacje ogólne

1. W „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” drukowane są prace wnoszące twórczy wkład w badania nad dziejami nauki i techniki, podsumowania i przeglądy stanu badań, opracowania i edycje źródeł, artykuły polemiczne, artykuły recenzyjne i recenzje oraz informacje dokumentujące wydarzenia krajowego i międzynarodowego życia naukowego.

2. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne i niepublikowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przyjęcie przekładu pracy wydanej pierwotnie w innym języku..

3. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” publikuje artykuły w językach polskim, angielskim.

4. Zgłoszenie tekstu do „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” jest równoznaczne ze zgodą na poddanie go procedurze recenzyjnej i publikację w przypadku pozytywnej oceny.

5. Zgłaszając tekst do „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, autor oświadcza, że zapoznał się z zamieszczoną na stronie internetowej pisma klauzulą dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych i wyraża zgodę na jej zapisy.

6. Zgłaszając tekst do „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”, autor oświadcza, że zapoznał się z zamieszczonym na stronie internetowej pisma opisem stosowanych zasad etyki wydawniczej i pozostałych praktyk stosowanych w piśmie oraz wyraża zgodę na jego zapisy.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych przed publikacją tekstów.

8. Redakcja zachęca autorów, którzy przypuszczają, że ich teksty zyskałyby po korekcie językowej, do skorzystania z pomocy fachowych usług przed zgłoszeniem tekstu. Redakcja nie prowadzi korekty językowej zgłaszanych tekstów.

9. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

10. Redakcja nie prowadzi korespondencji z autorami w innej formie niż elektroniczna.

11. Zgłoszenia tekstów sporządzonych niezgodnie z poniższymi zasadami nie będą rozpatrywane.
 

B.     Wymagana forma artykułów i sposób zgłaszania

1. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w wersji elektronicznej w formatach doc, docx i odt. Nie należy przesyłać Redakcji wydruków artykułów.

2. Artykuł powinien być napisany czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5.

3. Imię i nazwisko autora powinno być zamieszczone na początku tekstu wraz z afiliacją i numerem ORCID. Jeżeli podanie afiliacji jest niemożliwe, należy podać miejsce zamieszkania.

4. Przed tekstem artykułu należy umieścić streszczenie po polsku, nieprzekraczające 1/2 strony, oraz słowa kluczowe po polsku i po angielsku.

5. Po tekście należy umieścić alfabetyczny wykaz cytowanej literatury, sporządzony zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego, informację o źródle finansowania (jeżeli jest konieczna), podziękowania (jeżeli są konieczne) oraz nieprzekraczającą 1/2 strony informację o autorze z kontaktowym adresem poczty elektronicznej.

6. Artykuły należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej.

7. Po otrzymaniu zgłoszenia artykułu Redakcja prosi autora o złożenie oświadczenia zgodnego z ogłoszonym wzorem.

8. Jeżeli artykuł zostanie pozytywnie zaopiniowany przez recenzentów, zostanie wydany po zawarciu z autorem umowy wydawniczej zgodnej z ogłoszonym wzorem.
 

C.     Zasady zapisu

1. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów („”). Początku i końca cytatu nie należy zaznaczać wielokropkiem. W przypadku dłuższych cytowanych fragmentów należy zapisywać je w formie wciętego akapitu bez cudzysłowu. Opuszczenia w tekście należy oznaczać symbolem [...]. Do wyróżnień w środku cytatów należy stosować cudzysłów wewnętrzny («»). Wtrącenia autorskie i opuszczenia w przywoływanych cytatach należy oznaczać nawiasami kwadratowymi, np.: [podkreślenie – A.T.].

2. Zwroty w językach obcych należy zapisywać kursywą.

3. Tytuły książek należy zapisywać kursywą. Tytuły czasopism należy zapisywać w cudzysłowie.

4. Tytuły prac obcojęzycznych w tekście głównym należy podawać w oryginalnym brzmieniu i zapisane kursywą; polskie tłumaczenie tytułu można umieścić w nawiasie, np.: Theatrum cometicum (Teatr kometarny). Jeżeli przywoływane dzieło zostało przetłumaczone na polski lub ma przyjęty polski tytuł, powinien być on podawany jako główny; tytuł oryginalny powinien być podany przy pierwszym wzmiankowaniu danego dzieła w nawiasie, np.: Rozprawa o metodzie (Discours de la méthode). W przypadku alfabetów innych niż łaciński tytuł w tekście głównym należy przywoływać w alfabecie oryginalnym, np. „Византийский Временник”, lub w transkrypcji łacińskiej zgodnej z przyjętymi dla danego języka zasadami (tytuł w zapisie oryginalnym można podać w nawiasie przy pierwszym wzmiankowaniu danego dzieła), np.: Theriaka (Θηριακά).

5.5. Imiona i nazwiska należy zapisywać w pisowni oryginalnej, np.: John, nie Jan; Dmitrij, nie Dymitr. W pisowni polskiej należy podawać jedynie imiona i nazwiska, które mają powszechnie przyjętą wersję polską, np.: Kartezjusz, Jerzy Waszyngton, w tym także imiona władców, np. Ludwik XIV.

6. Lata i wieki należy zapisywać według wzoru: 1862 r., XIX w. Nazwy miesięcy w tekście głównym należy zapisywać słownie, np.: 15 marca 1862 r. W przypisach miesiące należy zapisywać konsekwentnie według jednego ze wzorów: 15.03.1862 r. (z kropkami) lub 15 III 1862 r. (bez kropek). W nazwach dekad nie należy używać cyfr, np.: „lata pięćdziesiąte”, nie „lata 50.”.

7. W przypadku zagadnień nieobjętych niniejszą instrukcją należy stosować się do ogólnych zasad pisowni języka artykułu.

D.     Przypisy i opisy bibliograficzne

1. Tekst powinien zawierać przypisy dolne sporządzone czcionką tego samego kroju co tekst główny o wielkości 10 punktów z interlinią 1.

2. Opisy bibliograficzne powinny być sporządzone zgodnie z poniższymi wzorami i zasadami:      

a. Wydawnictwa zwarte: A.C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T. 1: Nauka w średniowieczu w okresie V–XIII w., tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1960, s. 133–138; Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa 1974, s. 105.

b. Artykuły w czasopismach: J. Kurkowski, Dzieje Rosji w piśmiennictwie stanisławowskim po pierwszym rozbiorze, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 62, 2017, nr 4, s. 16–17.

c. Części prac zbiorowych: J. Dobrzycki, Mikołaj Kopernik, [w:] Historia astronomii w Polsce, t. 1, red. E. Rybka, Wrocław 1975, s. 144–145.

d. Wydawnictwa w serii: M. Kokowski, Thomas S. Kuhn (1922–1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej, Warszawa 2001 (Studia Copernicana, t. 39), s. 133–143.

e. Jeżeli w tekście jest cytowana tylko jedna praca danego autora, przy kolejnym cytowaniu należy stosować skrót op. cit., np.: J. Kurkowski, op. cit., s. 16–17. Jeśli w tekście jest cytowana więcej niż jedna praca danego autora, przy kolejnym cytowaniu po jego nazwisku należy podawać początek tytułu bez wielokropka, np.: J. Kurkowski, Dzieje Rosji, s. 16–17. Przy odwoływaniu się w następujących po sobie przypisach do tych samych autorów lub dzieł należy stosować: idem, eadem, ibid.

f. Archiwalia: Archiwum Państwowe w Lublinie [APL], zesp. 147 Gimnazjum Gubernialne w Lublinie, sygn. 214 Szkoła Powiatowa w Wieluniu, Akt nominacji dyrektora XX, k. 1–6. Przy kolejnym cytowaniu należy używać wprowadzonego skrótu nazwy archiwum oraz pomijać tytuły powtarzających się zespołów i jednostek, przytaczając tylko ich numery.

g. Strony internetowe: Early Modern Letters Online, emlo.bodleian.ox.ac.uk [dostęp 7.04.2018]. W przypadku korzystania z elektronicznych wersji prac, które ukazały się drukiem, nie należy podawać adresu internetowego.

3. Opisy bibliograficzne prac, które mają numer DOI, powinny go zawierać, np.: A. Goddu, The Origin of Copernicus’s Heliocentrism Reconsidered, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 63, 2018, nr 4, s. 9–19, DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.024.9515.

4. W przypisach należy używać następujących skrótów: s.; k.; wyd.; oprac.; red. (nie pod red.); por.; zob.; cyt. za; tłum.; r.; t.; nr; z.; cz.

5. W zamieszczonej po tekście artykułu bibliografii należy stosować powyższe zasady zapisu. Inicjał imienia autora powinien następować po nazwisku. Wymieniając w bibliografii artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych, należy podawać pełen zakres ich stron.

6. W bibliografii literatura przedmiotu i źródła powinny być wyraźnie wyodrębnione.

7. Publikacje w językach używających alfabetów innych niż łaciński w przypisach i bibliografii należy podawać w transkrypcji łacińskiej zgodnej z przyjętymi dla danego języka zasadami.

E.      Ilustracje

1. Ilustracje należy przesyłać w formacie jpg lub tif w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

2. Nie należy umieszczać ilustracji w tekście artykułu.

3. Nazwy plików z ilustracjami powinny zawierać kolejne numery, odnoszące się do wyraźnie oznaczonych miejsc w tekście.

4. Autor jest zobowiązany uzyskać od właścicieli praw autorskich pisemną zgodę na wykorzystanie każdej z załączonych do artykułu ilustracji. Zgody należy zarchiwizować i przechowywać. Nie należy przesyłać ich Redakcji wraz z artykułem.

5. Podpis każdej ilustracji powinien zawierać informację o autorze lub źródle.

6. Wykazu ilustracji nie należy przesyłać osobno. Popisy pod ilustracjami powinny znajdować się w tekście artykułu w miejscach, w których mają być zamieszczone.