Procedura recenzowania

1. Zgłoszenie tekstu do „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” jest równoznaczne ze zgodą na poddanie go ocenie.

2. Do recenzji są kierowane tylko artykuły zredagowane zgodnie z „Instrukcją dla autorów”.

3. O przygotowanie recenzji danego artykułu Redakcja prosi co najmniej dwóch ekspertów w dziedzinie, której dotyczy artykuł. Recenzenci są proszeni o przedstawienie recenzji w ciągu miesiąca na przekazanym przez Redakcję formularzu recenzji.

4. Pismo w miarę możliwości stosuje system podwójnie anonimowych recenzji (double-blind review).

5. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie anonimowości recenzji, recenzenci są zobowiązani do podpisania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów są uważane: relacje podległości zawodowej, inne relacje ekonomiczne, które mogą zakłócić bezstronną ocenę, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji, bezpośrednie relacje osobiste.

6. Po otrzymaniu recenzji Redakcja przedstawia autorowi artykułu wnioski, ewentualnie prosząc o uwzględnienie uwag zgłoszonych przez recenzentów.

7. Nazwiska recenzentów, którzy oceniali artykuły wydane, odrzucone i wycofane w danym roku, są zamieszczane w jednym z numerów pisma w roku następnym oraz na stronie internetowej pisma.

8. W uzasadnionych sytuacjach, np. w przypadku dokumentujących wydarzenia życia naukowego tekstów, które są zamieszczane w dziale „Kronika”, dopuszczalne jest odstąpienie od powyższych zasad i ocena zgłoszonego tekstu przez Redakcję i Komitet Redakcyjny.