Włoskie wędrówki literackie

Dorota Siwor

Abstrakt

The starting point for the author’s considerations refer to literary inspirations with the source in Italy and its culture. The essay is devoted to three books: Pamięci Włoch (Memory of Italy) (1982) by Wojciech Karpiński, Droga do Sieny (Road to Sienna) (2005) by Marek Zagańczyk and Włoskie miniatury (Italian miniatures) (2008) by Adam Szczuciński. The intellectual value of the reflection of writers visiting famous places in Italy and the spiritual aspect of these journeys are particularly emphasized. The author illustrates how essayists bind the thoughts concerning art, landscape and literature with remarks about social life, politics, philosophy. She emphasizes both the similarities and the differences in the apprehension of the subject by particular writers, at the same time indicating the literary value of these books. In the conclusion she underlines the role of the creative reading ability, which causes Italian wanderings to become an inspiration on the way to a better understanding of oneself and the surrounding reality.

Streszczenie
Punkt wyjścia dla rozważań autorki stanowią inspiracje literackie, których źródłem jest Italia i jej kultura. Szkic poświęcony jest trzem książkom: Pamięci Włoch (1982) Wojciecha Karpińskiego, Drodze do Sieny (2005) Marka Zagańczyka i Włoskim miniaturom (2008) Adama Szczucińskiego. W szczególności zaakcentowany zostaje walor intelektualny refleksji pisarzy odwiedzających znane miejsca Włoch oraz aspekt duchowy tych podróży. Autorka pokazuje, w jaki sposób eseiści wiążą przemyślenia dotyczące sztuki, krajobrazu i literatury z uwagami o życiu społecznym, polityce, filozofii. Uwypukla zarówno podobieństwa, jak i różnice w ujęciu tematu przez poszczególnych pisarzy, wskazując przy tym na wartość literacką tych książek. W konkluzji podkreśla rolę umiejętności twórczego czytania, która sprawia, iż włoskie wędrówki stają się inspiracją w drodze ku rozumieniu samego siebie i dookolnej rzeczywistości.
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line