Pomijane dziedzictwo Kresów

Bożena Cząstka-Szymon

Abstrakt

The article illustrates a faint presence of the theme of Borderlands in the contemporary media, teaching and awareness of the young Poles. The need to introduce the widely understood borderland subject matter to schools results from: the importance of the Polish, thus West European, cultural and civilizational heritage, the pupils’ and students’ awareness of the diffusion of cultures on the multiethnic territories, the necessity of showing religious tolerance of a number of believers of Christianity (of various rituals), as well as Judaism (Jewish and Karaim) and Mahometanism. Both totalitarianisms led to the destruction of small borderland home countries of the Poles, Ruthenians, Lithuanians, Ormians, Tatars, Karaims and other nations. The future teachers should be particularly sensitive to the necessity of communicating the true history and the critical thinking. It is especially important in the face of limiting the borderland subject matter in media and minimizing the presence of high culture. The proposals of diverse didactic activities included in the article are to help the teachers preserve the memory of the borderland heritage.

Streszczenie
Artykuł pokazuje nikłą obecność tematu Kresów we współczesnych mediach, w nauczaniu i świadomości młodych Polaków. Potrzeba wprowadzenia do szkół szeroko rozumianej tematyki kresowej wynika z: wagi dziedzictwa kulturowo-cywilizacyjnego polskiego zatem zachodnioeuropejskiego, uświadomienia uczniom i studentom faktu przenikania kultur na terenach wieloetnicznych, konieczności pokazania tolerancji religijnej licznych wyznawców chrześcijaństwa (różnych obrządków), a także judaizmu (żydowskiego i karaimskiego) oraz mahometan. Obydwa totalitaryzmy doprowadziły do zagłady małe kresowe ojczyzny Polaków, Rusinów, Litwinów, Ormian, Tatarów, Karaimów i innych nacji. Przyszli nauczyciele powinni być szczególnie wyczuleni na konieczność przekazywania prawdziwej historii i krytycznego myślenia. Jest to szczególnie istotne wobec ograniczania tematyki kresowej w mediach i minimalizowania prezentacji kultury wysokiej. Propozycje różnorodnych działań dydaktycznych, zawarte w artykule, mają pomóc nauczycielom w utrwalaniu pamięci o kresowym dziedzictwie.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line