W przestrzeni znaków i symboli – poezja Andrzeja Buszy

Justyna Budzik

Abstrakt

The essay is devoted to the creative activities of Andrzej Busza, one of the members of the London group “Kontynenty” (Continents). His Polish poetry from the 60s of the previous century and the one that originated in Canada were presented in the context of complex experience of an emigration poet. I paid utmost attention to the problems of settlement and alienation of the author living away from his homeland. The thoughts concerning the physical and symbolic space, in which Busza attempts to feel at home, occupy a significant place in here. They are accompanied by divagations on time and periodicity of events which human existence is filled with. Moving within the space of signs and symbols, the poet wishes to understand the essence of being as well as find their place in the world. Palimpsest and intertextual character of this lyric poetry allows to refer to various disciplines of art, and most of all to the European literature. That is why a number of references to Anglo-Saxon literature appear in this article.

Streszczenie

Szkic poświęcony jest twórczości Andrzeja Buszy, jednego z członków londyńskiej grupy „Kontynenty”. Jego polskojęzyczna poezja z lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia oraz ta, która powstała w Kanadzie, przedstawiona została w kontekście złożonego doświadczenia emigracyjnego poety. Szczególną uwagę poświęciłam problematyce zadomowienia i wyobcowania twórcy żyjącego z dala od ojczyzny urodzenia. Istotne miejsce zajmują tu przemyślenia dotyczące przestrzeni fizycznej i symbolicznej, w której Busza próbuje się zadomowić. Towarzyszą im dywagacje na temat czasu i cykliczności zdarzeń wypełniających ludzką egzystencję. Poruszając się w przestrzeni znaków i symboli, poeta pragnie zrozumieć istotę bytu, a także znaleźć swoje miejsce w świecie. Palimpsestowy i intertekstualny charakter tej liryki pozwala na odniesienia do różnych dziedzin sztuki, a przede wszystkim do literatury europejskiej, stąd w artykule pojawiają się liczne nawiązania do literatury anglosaskiej.
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line